Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen beviljade fem Pro ecclesia-medaljer

Publicerad 22.02.2022

Kyrkostyrelsens plenum beviljade vid sitt möte 22.2.2022 fem Pro ecclesia-medaljer. Medaljen kan beviljas en person som speciellt utmärkt sig inom kyrkligt arbete i en församling, ett stift eller i helhetskyrkan. Kyrkostyrelsens plenum beviljar Pro ecclesia-medaljen på förslag av kyrkans delegation för utmärkelsetecken.

Plenum beviljade Pro ecclesia-medaljen 2021 till prosten Raimo Karvonen (Uleåborgs stift), läraren Hannu Laasio (Esbo stift), kyrkoherde Juha Eklund (S:t Michels stift), kyrkoherde Heimo Hietanen (Åbo ärkestift) och verksamhetsledare Erkki Juhani Haarala (delegationens förslag). 

Mera information: kanslichef Pekka Huokunas specialmedarbetare Markus Ylimaa, markus.ylimaa@evl.fi, tfn 050 593 1592 

Björn Vikström leder delegation för enheten Kyrkans forskning och utbildning

Kyrkostyrelsens plenum utnämnde en delegation för den nya enheten Kyrkans forskning och utbildning. Delegationen ska stöda enhetens verksamhet och utveckla den.

Till ordförande för mandatperioden 22.2.2022-31.5.2024 valdes professor, docent Björn Vikström. Till medlemmar i delegationen utsågs kyrkoherde Tuomas Hynynen, utbildningschef Leena Jokinen, forskare Raili Keränen-Pantsu, stiftssekreterare Mirva Kuikka, pastor, verksamhetsledare Kati Pirttimaa, professor emerita Arja Ropo, professor, docent Arto O. Salonen, stiftsdekan Terhi Törmä och överlärare Olli Vesterinen.

Delegationen verkar som rådgivande expertorgan inom sitt område. Den har som uppgift att följa och främja utvecklingen av forskning och utbildning i kyrkan, och att främja samarbetet med olika aktörer på området. Delegationen kan vid behov göra framställningar, ge utlåtanden, anvisningar och rekommendationer till Kyrkostyrelsen. Behandlingen av stipendier hör inte till delegationens uppgifter utan för det utses en skild stipendiearbetsgrupp.

Enheten Kyrkans forskning och utbildning som inledde sin verksamhet i början av 2022 har som uppgift att forska i förändringar i kyrkan, i det religiösa livet och i samhället, och att utbilda personal, koordinera utbildningen och bedriva utbildningspolitisk påverkan. Enheten består av de tidigare enheterna Kyrkans forskningscentral och Kyrkans utbildningscentral.

Mera information: chefen för Kyrkans forskning och utbildning, Veli-Matti Salminen, veli-matti.salminen@evl.fi, tfn 040 142 4896

Kyrkans pensionsfonds direktions verksamhetsberättelse godkändes

Kyrkostyrelsens plenum godkände Kyrkans pensionsfonds direktions verksamhetsberättelse och den separata verksamhetsberättelsen för ansvarsfull placering.

Ett skilt pressmeddelande om verksamhetsberättelserna sänds efter pressmeddelandet med plenumbesluten.

Mera information:
om kyrkans pensionsfonds direktions verksamhetsberättelse: ecklesiastikrådet Juho Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, p. 050 347 4728 
om verksamhetsberättelsen för ansvarsfull placering: Magdalena Lönnroth, portföljförvaltare och chef för ansvarsfull placering, tfn 050 584 6912 

Kärnkompetensbeskrivning för kyrkvaktmästare godkändes

Kyrkostyrelsens plenum godkände en beskrivning av kärnkompetens för kyrkvaktmästare. Kyrkvaktmästare är proffs inom kundbetjäning som i enlighet med sina arbetsuppgifter sköter bland annat församlingens fastigheter, begravningsplatser och ansvarar för praktiska arrangemang för de tillfällen som hålls där.

I arbetet som kyrkvaktmästare behövs alltmer ett digitalt kunnande och arbetsplatshandledarkunskap för att till exempel instruera församlingsmedlemmar med ansvarsuppgifter. Ett allt större kunnande om hållbar utveckling och klimat behövs också som kyrkvaktmästare.

Beskrivningen är inte en enskild kyrkvaktmästares uppgiftsbeskrivning utan den omfattar hela yrket, allt det kunnande man behöver under karriären och den grundar sig på den gemensamma kärnkompetensbeskrivningen för kyrkans yrken. Kyrkans yrkens gemensamma kärnkompetensbeskrivning och kyrkans 11 särskilda yrkens eller specialuppgifters kärnkompetensbeskrivning godkändes av plenum i april 2020. Kärnkompetensbeskrivningen för kyrkvaktmästare publiceras på samma webbsidor som de andra kärnkompetensbeskrivningarna. Beskrivningen översätts till svenska och publiceras på www.kyrkanskarnkompetens.fi/.

Mera information: utbildningschef Ulla Tuovinen, ulla.tuovinen@evl.fi, tfn 040 688 1436

Förändringar i delegationer och direktioner

Kyrkostyrelsens plenum beviljade avsked och valde nya medlemmar till delegationer och direktioner enligt följande:
Till egentlig medlem i direktionen för Kyrkans servicecentral för bokföring och löneräkning valdes utvecklingschef Marja-Liisa Ylitalo från Kommunförbundet i stället för Sari Hänninen till och med 31.5.2024. Till ersättare i direktionen valdes ekonomichef Henrik Mäkilä från Uudenkaupungin seurakunta i stället för Raimo Kemp och ekonomichef Marko Pudas från Kuusamon seurakunta i stället för Jarkko Seppälä.

Till medlem i delegationen för kyrkans kulturarv valdes specialsakkunnig Reko Korhonen från miljöministeriet fram till 31.12.2024. Han ersätter regeringssekreterare Matleena Haapala.

Dessutom förlängde kyrkostyrelsen mandatperioden för arbetsgruppen för Kyrkostyrelsens fastighetsägarpolitik till 30.4.2022. Plenum tillsatte arbetsgruppen i oktober 2021 och den ska göra ett förslag till fastighetsägarpolitik för Kyrkans hus och Kyrkans utbildningscentral.

Mera information:
om direktionen för Kyrkans servicecentral för bokföring och löneräkning: kontorsservicechef Tuija Korva, tuija.korva@evl.fi, tfn 050 342 7686
om delegationen för kyrkans kulturarv: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fi, tfn
om arbetsgruppen för kyrkostyrelsens fastighetsägarpolitik: ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, tfn 050 347 4728

Församlingen i Enontekiö fick anslag för turistarbete

Kyrkostyrelsens plenum beviljade församlingen i Enontekiö 6 000 euro som den anhållit om för andligt turistarbete. Understödet ges från det anslag som reserverats för 2022 för turistarbetet i Lappland. Församlingen i Enontekiö har ett kapell i multiaktivitetshuset i Kilpisjärvi där man håller gudstjänster för turister. Dessutom medför kyrkliga förrättningar för turister på olika håll i den vidsträckta församlingen merkostnader för enprästförsamlingen.

I december beslöt plenum att ge ett anslag på 65 000 euro för att avlöna kyrkoherden i Muonio och sammanlagt 48 500 euro till församlingar och organisationer som arbetar bland turister i Västra Lappland.

Mera information: ecklesiastikrådet Petri Määttä, petri.maatta@evl.fi, tfn 040 688 1543