Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet godkände nya förböner för kyrkliga förrättningar

Publicerad 01.02.2022

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ger ut nytt material med förböner för kyrkliga förrättningar – dop, konfirmation, vigsel och jordfästning. Biskopsmötet godkände 1.2.2022 bönerna innehållsmässigt och gav utlåtande till kyrkostyrelsen om det nya materialet.

Det är tänkt att de nya förbönerna publiceras främst digitalt som en komplettering till det gudstjänstmaterial som redan finns på kyrkans webbplats evl.fi.  Materialet publiceras efter att redaktionskommittén stiliserat bönerna under våren. Förbönerna görs endast på finska.

Förbönerna är material för förrättningarna som prästerna kan anpassa friare än annat material, också tillsammans med dem som deltar i förrättningarna. De nya förbönerna är till sin karaktär tilläggsmaterial för kyrkliga förrättningar. Därför behövs inte ett sådant beslut av kyrkomötet som kyrkolagen förutsätter för bönematerial.

Det finns i dagens läge flera alternativa böner för förrättningar i kyrkohandboken men de har ansetts otillräckliga. Prästerna har gett respons på att språket i bönerna i förrättningshandboken känns avlägset från människors liv idag, och att tro och liv inte möts.

Biskopsmötet anser att de nya förbönerna har utarbetats så att de förverkligar det möte mellan kyrkans gudstjänstliv och människorna och deras livssituation som förutsätts i handledningen för kyrkliga förrättningar. I arbetet har man beaktat språkliga, existentiella och liturgiska synpunkter.

En del av förbönerna tillgodoser också behovet av lättlästa förböner. De uppfyller också kraven på lättläst eftersom arbetsgruppen har färdigställt bönerna på basen av den respons arbetsgruppen fått av Selkokeskus och fått rätt att vid publiceringen använda centralens symbol för lättläst.

Arbetsgruppen bereder nya böner för kyrkliga förrättningar i en skild framställning till biskopsmötet, som biskopsmötet kan föra till kyrkomötet. Det är så kallade kollektböner som uttrycker kyrkans gemensamma tro. De är en del av handbokens egentliga material och behöver därför godkännas av kyrkomötet. Kollektbönerna görs också på svenska.

Mera information: biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 380 3270, anna-kaisa.inkala@evl.fi

Lutherska och ortodoxa kyrkans gemensamma deklaration om dopet till kyrkomötet

Biskopsmötet beslöt att sända en gemensam deklaration om dopet, som utarbetats tillsammans med ortodoxa kyrkan i Finland, för godkännande till kyrkomötet.

Det har funnits en fungerande praxis för erkännande av dopet i församlingslivet mellan evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och ortodoxa kyrkan i Finland. I praktiken har man ur luthersk synvinkel ansett det vara självklart att en ortodox person till exempel vid sidan av en luthersk fadder kan vara fadder för ett barn som döps i den lutherska kyrkan. Kyrkorna har ändå aldrig uttryckt ett ömsesidigt erkännande av dopet.

Mera information: ledande sakkunnig Tomi Karttunen, tfn 050 594 1713, tomi.karttunen@evl.fi

Projektet En kyrka för millennialerna strävar efter att kyrkan blir mer betydelsefull för unga vuxna

Biskopsmötet diskuterade projektet En kyrkan för millennialerna. Det tvååriga projektet är ett av tre prioriterade strategiska projekt i kyrkan som kyrkomötet finansierar.

Inom projektet dryftar man hur dagens unga och unga vuxna kan uppleva att dopet och medlemskap i kyrkan har betydelse för dem. Målet är att stärka upplevelsen av att vara medlem i kyrkan och bredda den så att medlemskapet alltmer blir ett medvetet val. Målet är också att det uppstår nya meningsfulla gemenskaper i församlingarna som bygger på församlingsmedlemmarnas egna initiativ och kunnande, och att det är de som tillsammans gör och skapar gemenskapen.

Läs mer om projektet En kyrka för millennialerna

Mera information: ledande sakkunnig Katri Vappula, Kyrkostyrelsens enhet för Fostran och familjefrågor, katri.vappula@evl.fi, tfn 050 529 8061

Jukka Keskitalo utsågs till ansvarsbiskop för Gemensamt Ansvar 2023

Biskopsmötet beslöt att utse biskopen i Uleåborgs stift Jukka Keskitalo till den biskop som fungerar som ansvarsbiskop för insamlingen Gemensamt Ansvar 2023. Biskopsmötet utnämner årligen en biskop för insamlingen Gemensamt Ansvar enligt rotation mellan stiften.

Gemensamt Ansvar är evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling. Insamlingen hjälper nödställda oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse, både i Finland och utomlands. Tema för insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 är våld i dess olika former.

Ansvarsbiskop för Gemensamt Ansvar 2022 är biskopen i Åbo ärkestift Mari Leppänen. I år stöder insamlingen unga som drabbats av coronapandemins följder.

Mera information: biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 380 3270, anna-kaisa.inkala@evl.fi