Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsens beslut 25.1.2022: Församlingsfusioner i S:t Michels stift i början av 2023

Publicerad 25.01.2022

Kyrkostyrelsens plenum samlades till årets första möte 25.1 och beslöt bland annat om två församlingsfusioner i S:t Michels stift.

Plenum beslöt att Sulkavan seurakunta upphör 31.12.2022 och fusioneras med församlingen i Nyslott, Savonlinnan seurakunta, från början av år 2023. De utvidgade församlingens område omfattar förutom staden Nyslott, även kommunerna Enonkoski, Rantasalmi och Sulkava. Församlingsvalet 2022 förrättas enligt den utvidgade församlingens område och ansvaret för valet ligger hos valnämnden för Savonlinnan seurakunta.

Puumalan seurakunta upphör 31.12.2022 och införlivas med domkyrkoförsamlingen i S:t Michel. Den utvidgade församlingens område omfattar staden S:t Michel och kommunen Puumala. Församlingsvalet 2022 förrättas enligt den utvidgade församlingens område och ansvaret för valet ligger hos valnämnden för domkyrkoförsamlingen i S:t Michel.

Mera information:  ekonomiplaneringschef Johanna Simpanen, johanna.simpanen@evl.fi, tfn 050 432 3323

Nya medlemmar i styrelsen för Kyrkans mediestiftelse 2022-2024

Plenum utsåg medlemmar och ersättare till styrelsen för Kyrkans mediestiftelse för treårsperioden 1.1.2022–31.12.2024. 

Till medlemmar utsågs kommunikationschef Urpu Sarlin, Sjundeå (ersättare tf kommunikationschef Virpi Mäkitalo, Uleåborg), pastor Juha Rajamäki, Helsingfors, (ersättare vd och producent Marko Kulmala, Helsingfors), redaktör Nina Granvik, Helsingfors (ersättare ansvarig lektor för medianomutbildningen Fred Nordström, Helsingfors).

Kyrkans mediestiftelse grundades år 2005 av 24 evangelisk-lutherska församlingar och kyrkliga samfälligheter och Kyrkostyrelsen. Stiftelsens uppgift är att stöda och främja produktion av religions- och livsåskådningsprogram som bygger på evangelisk-lutherska kyrkans värdegrund och att distribuera och framföra  produktionerna i nationella medier. Kyrkans mediestiftelse delar ut produktionsstöd två gånger i året.

Styrelsen som representerar stiftelsen och handhar dess ärenden väljs för tre år i taget på förslag av stiftelsens förvaltningsråd.

Mera information: tf kommunikationsdirektor, ordförande för Kyrkans mediestiftelse Eeva-Kaisa Heikura, eeva-kaisa.heikura@evl.fi, tfn 040 688 1421

Biskop Laajasalo ordförande för delegationen för andligt arbete inom brottspåföljdsområdet

Kyrkostyrelsens plenum utsåg biskop Teemu Laajasalo till ordförande för delegationen för andligt arbete inom brottspåföljdsområdet från 25.1.2022 fram till pågående mandatperiods slut 31.5.2024. Laajasalo ersätter biskop Simo Peura som går i pension vid månadsskiftet.

Delegationen för andligt arbete inom brottspåföljdsområdet är ett samarbetsorgan för det andliga fängelsearbetet. Delegationens uppgift är att behandla frågor som är gemensamma för det andliga fängelsearbetet och Brottspåföljdsmyndigheten och att leda och utveckla trosutövningen, det andliga arbetet och själavården så dessa är till nytta för fångarna, de som dömts till samhällspåföljd och deras närstående.

Mera information: sakkunnig vid Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning Sami Puumala, sami.puumala@evl.fi, tfn  050 340 2758

Redogörelse för bindningar publiceras på kyrkans webbplats

Kyrkostyrelsens plenum antecknade för kännedom de samtyckta redogörelser för bindningar som getts till kyrkostyrelsen. Plenum gav 16.3.2021 en  rekommendation om redogörelse för bindningar i kyrkan. Rekommendationen gjordes på uppdrag av kyrkomötet.

De offentliga uppgifter som finns i registret över bindningar publiceras på Kyrkostyrelsens webbplats då anmälaren har gett sitt samtycke till publicering. Redogörelse för bindningar ska göras en gång om året till kyrkostyrelsens plenum.

Mera information: kanslichefens specialmedarbetare Markus Ylimaa, markus.ylimaa@evl.fi, tfn 050 593 1592

Kyrkostyrelsens beviljade komplettering för skatteintäkter till församlingarna

Kyrkostyrelsen har beviljat 1 074 185 euro som komplettering av skatteintäkter till församlingar och kyrkliga samfälligheter.

Kyrkostyrelsen beviljar församlingar och kyrkliga samfälligheter komplettering av skatteintäkter ur Kyrkans centralfond då deras kalkylerade skatteintäkter per närvarande församlingsmedlem underskrider en utjämningsgräns som bestäms enligt kommunens invånartäthet och antalet medlemmar i församlingen eller den kyrkliga samfälligheten.

En förteckning över de församlingar som fått komplettering av skatteintäkter finns som bilaga nedan.

Mera information: ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki, tfn 050 3474 728, juha.tuohimaki@evl.fi

Kyrkostyrelsens plenum antecknade för kännedom Kyrkans pensionsfonds placeringsplan för 2022 och Kyrkans centralfonds riskhanteringsplan för 2022.

Mera information: placeringschef Ira van der Pals, ira.vanderpals@evl.fi, tfn 050 301 7980 

Mötesprotokollet publiceras om ungefär en vecka på webbplatsen domus.evl.fi.

Bilagor till nyheten