Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Församlingar testar nya former för diakoni med understöd för försöksverksamhet

Publicerad 14.12.2021

Kyrkostyrelsen har delat ut engångsunderstöd till församlingar för försöksverksamhet. I höstens utdelning beviljades sammanlagt 100 000 euro. Sammanlagt 22 församlingar hade ansökt om understöd för försöksverksamhet vid höstens ansökan då diakoniförsök var tyngdpunktsområde.

Kyrkan har öppnat upp för försök som ska förnya verksamheten och bygga mångsidiga samarbetsnätverk med olika aktörer. I blickpunkten för försöken står församlingsborna och de invånare på området vars delaktighet och välmående man vill stärka.

– Tanken med försöken är att testa olika verksamhetsmodeller som om de lyckas kan spridas inom kyrkan så att så många församlingar som möjligt kan dra nytta av dem, säger Liisa Björklund som är utvecklingschef på Kyrkostyrelsen.

Understöd har beviljats följande projekt:

DOM-verksamheten bland långtidsarbetslösa i Uleåborg

DOM second hand är en verksamhetsform inom Uleåborgs kyrkliga samfällighet som grundar sig på återvinning och diakoni och vars hörnsten är butiken DOM. Det främsta målet med verksamheten är att stöda unga vuxna som saknar arbets- och studieplats genom att de får jobba inom DOM.

Det stöd som försöksverksamheten har fått möjliggör utvidgning av verksamheten, som sker i samarbete med staden Uleåborg.

I Lahtis erbjuds korttidsterapi

Kyrkliga samfälligheten i Lahtis testar POP UP terapiverksamhet för 16-29-åriga lahtisbor.

I centrum står en gratis korttidsterapi som kyrkan erbjuder som en del av vardagen och som lågtröskeltjänst till unga och unga vuxna som står utanför traditionell terapi. I praktiken erbjuder man tjänsterna vid utbildningsanstalter där elevvården snabbt kan styra in de unga till hjälpen då de inte behöver köa. Målet är samtidigt att öka medvetenheten om den samtalstjänst som kyrkan erbjuder.

Unga får hjälp av Taipaleen seurakunta

Församlingen i Taipale i sydöstra Finland erbjuder såväl en frivillig klubbverksamhet för 7-14-åringar som utbildning i frivilligverksamhet för unga som efter det kan fungera inom frivilligverksamhet. Målet är att förebygga ensamhet och utslagning bland unga. Unga uppmuntras att ta sina resurser och sin kunskap i bruk och samtidigt hjälpa andra, som till exempel att på distans ta kontakt med äldre personer som bor hemma.

Försöket är en ny form av skolsamarbete och samarbete med social- och hälsovårdssektorn Eksote i södra Karelen. De unga kan få en hel gymnasiekurs ersatt med utbildningen.

Digiänglar motverkar digital okunskap i Joensuu

Bristen på digitala kunskaper syns i enskildas personers liv till exempel som svårigheter att få information, att man betalar för saker som man kan sköta gratis eller förmånligare via nätet, och upplevelsen av att klara av den digitala omgivningen dåligt jämfört med de som gör det enkelt. 

Kyrkliga samfälligheten i Joensuu har ett projekt om digital delaktighet där man strävar efter att motverka den digitala klyftan. Digital okunskap motverkas i ett samarbete mellan diakonin och yrkesutbildningen. Via diakonins nätverk och evenemang når man en målgrupp vars kunnande man utvecklar genom att konkret anlita digitaltjänster och erbjuda de apparater som behövs. Tröskeln är låg och alla som känner sig främmande och rädda för Internet är välkomna.

Tanken är att yrkestuderande är digiänglar som erbjuder digihandledning som en del av det arbetsplatsförlagda lärandet i sin utbildning. Samarbetspartner är yrkesläroanstalten Riveria.

Vänfamiljspilot i Tavastehus

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta gör ett pilotförsök med den vänfamiljsverksamhet som Lasten ja nuorten keskus ry har lanserat i stadsdelen Jukola. Inom verksamhetsmodellen med vänfamiljer stöder man föräldraskap vid sidan av diakonin och småbarnspedagogiken. Målet är att stärka föräldrarnas resurser och minska upplevelsen av ensamhet och utanförskap, öka barns och ungas välmående och hjälpa med att bygga vänskapsrelationer.

Man skapar otvungna och trivsamma mötesplatser där man erbjuder gratis mat, sällskap, lek- och hobbymöjligheter och kaffeservering. Målet att bygga en tilltalande verksamhet – som till exempel temakvällar, evenemang, utfärder och lägerverksamhet – tillsammans med invånare, anställda och samarbetspartners. Man lyssnar till invånarnas önskemål och behov i planeringen av verksamheten.

Församlingen samarbetar med olika aktörer bland annat settlementföreningen, yrkeshögskolan, staden, Marthorna, frivilliga brandkåren och 4H i Tavastehus.

– Till försöksverksamheten hör att man snabbt vågar testa något nytt och att man också har rätt att misslyckas. Att man lär sig av något av verksamheten hör till det viktigaste med förnyelsen. Jag vill uppmana församlingar till modiga försök där man har konkreta men ambitiösa mål, och som skapar kontakter, erbjuder hjälp och stöd till dem som behöver det, säger Liisa Björklund.

Kyrkomötet beviljade i november 2020 ett anslag på 200 000 euro till kyrkostyrelsen för att fördelas till utveckling av församlingarnas försöksverksamhet. Ungefär hälften fördelades vid vårens första ansökningsomgång. I höstens fördelning betonade man framför allt projekts som hör samman med diakonalt arbete.

Webbinariet Öppna dörrar till försök 19.1.2022

De försök som finansierats 2021 presenteras och delar med sig av det de lärt sig vid webbinariet Ovet auki kokeiluille (Öppna dörrar till försök) 19.1.2022 kl. 13.30–15.30.  Vid evenemanget berättar man om ansökan våren 2022 och kriterierna för dem. Evenemanget är öppet och man kan delta via den här Teamslänken

Mera information: utvecklingschef Liisa Björklund, Kyrkostyrelsen, tfn 050 413 9156

Som bilaga finns en förteckning över de församlingar och de projekt som fått stöd under 2021.

Bilagor till nyheten