Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen inleder samarbetsförhandlingar som en del av balanseringsplanen för Kyrkans centralfonds ekonomi

Publicerad 23.11.2021

Det inleds samarbetsförhandlingar av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker vid Kyrkostyrelsen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kyrkostyrelsens plenum beslöt om saken 23.11.2021. 

I enlighet med kyrkans samarbetsavtal inleds det samarbetsförfarande som en del av det balanseringsprogram för Kyrkans centralfonds ekonomi som kyrkomötet förutsätter att genomförs.

Förhandlingarna berör Kyrkostyrelsens personal, med undantag av Kyrkans servicecentrals anställda, dvs sammanlagt ca 225 anställda. Effekterna av samarbetsförhandlingarna kan leda till att högst 20 anställda sägs upp. Under 2023-2024 ska Kyrkostyrelsen göra en inbesparing på sammanlagt 966 000 euro. 

Som en del av samarbetsförhandlingarna förhandlar man också om att eventuellt slå samman vissa verksamheter, granskning av arbetsfördelningen, förändringar i organisationsstrukturen och eventuella förändringar i ansvarsområden på personalnivå som detta kan medföra. 

– I samarbetsförhandlingarna söker vi strukturella och andra lösningar så att Kyrkostyrelsen ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt, säger Kyrkostyrelsens kanslichef Pekka Huokuna

Kyrkomötet har förutsatt att Kyrkans centralfonds ekonomi ska vara i balans senast 2023 så att intäkterna av centralfondsavgiften och verksamhetsintäkter räcker för att täcka Kyrkostyrelsens och domkapitlens alla verksamhetskostnader och avskrivningar. Anpassningsbehovet för 2023 är tre miljoner euro.

– Kyrkans allt mer trängda ekonomi är väntad eftersom kyrkans skatteintäkter inte har stigit samtidigt som nettoutgifterna har ökat. Från och med 2018 sänktes avgiften till Kyrkans centralfond vilket minskade inkomsterna permanent med 13,3 procent, konstaterar chefen för Kyrkostyrelsens ekonomiavdelning, ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki.

I sin balanseringsplan hittade kyrkostyrelsen inbesparingar motsvarande 1,4 miljoner euro. När man räknar med stiftens inbesparingar och den sänkning av centralfondens lönebaserade pensionsavgifter på två procentenheter för 2023 som kyrkomötet drog upp riktlinjer för är inbesparingarna sammanlagt ca två miljoner euro. Utöver det behöver man alltså ännu nå en inbesparing på knappt en miljon euro. 

Nyheten om kyrkomötets beslut:
Kyrkomötet: Kyrkans centralfond ska spara ytterligare en miljon euro

Mera information:
ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, tfn 050 3474 728

Tjänsten som chef för Kyrkans forskningscentral blir chefstjänst för enheten Kyrkans forskning och utbildning 

Kyrkostyrelsens plenum beslöt att ändra tjänsten som chef för Kyrkans forskningscentral till en chefstjänst för enheten Kyrkans forskning och utbildning, och flytta över Hanna Salomäki från forskningscentralen till chef för specialenheten Kyrkans forskning och utbildning från 1.1.2022. 

Kyrkans utbildningscentral och Kyrkans forskningscentral fusioneras 1.1.2022. Kyrkomötet godkände i augusti 2021 en ändring i Kyrkostyrelsens instruktioner som möjliggjorde en fusion. Det primära målet med fusionen är bättre effektivitet och mervärde för församlingarna. 

Mera information:
kanslichef Pekka Huokunas specialmedarbetare Markus Ylimaa, markus.ylimaa@evl.fi, tfn 050 593 1592 

Förundersökning om att medlemmar kan behålla församlingsmedlemskap vid flytt inom samfälligheten 

Plenum beslöt tillsätta en arbetsgrupp för att inleda en förundersökning om hur en församlingsmedlem kan behålla sitt församlingsmedlemskap vid flytt inom en kyrklig samfällighet, då hen flyttar från en församlings område till en annan församlings område. 

Arbetsgruppen ska utvärdera vilka verkningar det skulle få och föreslå möjliga sätt att gå vidare med frågan. Arbetsgruppens mandattid är 1.12.2021-30.8.2022. Då förundersökningen är klar är målet att dra upp närmare riktlinjer för lagstiftningsarbetet. 

Förundersökningen är ett av de 17 framtidsuppdrag som kyrkomötet beslöt om 2017 på basen av framtidsutskottets betänkande. 

Mera information:
ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi 

Plenum godkände Indikatorer för en församling i kris

Plenum godkände anvisningen Indikatorer för en församling i kris och dess mätare för församlingens ekonomi, förvaltning och verksamhet. 

Anvisningen riktar sig till församlingar och domkapitlen. Målet är att instruera församlingarna till att själva aktivt och regelbundet följa upp den ekonomiska utvecklingen och församlingens förvaltning och verksamhet. Dessutom vill man uppmuntra församlingen att ta egna initativ till korrigerande åtgärder om mätarna förverkligas.     

Anvisningen Indikatorer för en församling i kris är gjord på uppdrag av kyrkomötet. 

Mera information: 
jurist Mari Mustakoski, mari.mustakoski@evl.fi, tfn 050 534 7473 

Medlemmar i delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk mandatperioden 2022-2025

Följande personer ingår i delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk de kommande fyra åren: 

Åbo ärkestift: Christina Söderlund, ersättare Jorma Hellsten
Tammerfors stift: Annu Kuusisto, ersättare Juha Isosuo
Uleåborgs stift: Hannu Kallunki, ersättare Suvi Helanen
S:t Michels stift: Pekka Kotiaho, ersättare Sirpa Paakki
Borgå stift: Marcus Henricson, ersättare Nicklas Storbjörk
Kuopio stift: Jaana Tolkki, ersättare Tuomo Meriläinen
Lappo stift: Eino Nissinen, ersättare Elina Kalliovalkama
Helsingfors stift: Jaakko Jonkka, ersättare Signe Jauhiainen
Esbo stift: Tapio Tähtinen, ersättare Sirpa Rantala
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivare: Henrika Nybondas-Kangas, ersättare Ville Urponen
Statens arbetsmarknadsverk: Sari Ojanen, ersättare Risto Lerssi
Till kyrkostyrelsens plenums representant i delegationen valdes Vuokko Vänskä.

Mera information:
ecklesiastikrådet Anna Kaarina Piepponen, tfn 040 688 1472

Öppna dörrar - kyrkans kommunikationsprogram godkändes 

Plenum godkände kommunikationsprogrammet för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kommunikationsprogrammet är uppdaterat utgående från kyrkans strategi Öppna dörrar. Det är tänkt åt alla kyrkans aktörer som stöd och inspiration till kommunikation och växelverkan. 

Enligt enkäten Viestinnän ammattilaiset använder församlingarna kyrkans kommunikationsprogram huvudsakligen som botten och bakgrund i arbetet med den egna kommunikationsstrategin och –planen. Kommunikationsprogrammet fungerar också som stöd då församlingen utvecklar den lokala kommunikationen. 

Enligt kommunikationsprogrammet grundar sig kyrkans kommunikation på kyrkans grundbudskap och är modigt kristen, aktuell och öppen, diskuterande och respektfull, tydlig och tillgänglig och förnyas kontinuerligt i takt med utvecklingen av kommunikationskanaler och -teknologier. 

Mera information: 
tf. kommunikationsdirektor Eeva-Kaisa Heikura, eeva-kaisa.heikura@evl.fi, p. 040 688 1421 

Kyrkostyrelsens plenum beslöt bland annat också om fördelning av kollekter för missbrukar- och kriminalarbete, anvisningen för verkställandet av ekonomiplanen för Kyrkans centralfond 2022 och gjorde ändringar i ekonomistadgan för Kyrkans centralfond och Kyrkans pensionsfond. 

Protokollet från kyrkostyrelsens plenum kommer att sättas ut på domus.evl.fi.