Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet: Kyrkans centralfond ska spara ytterligare en miljon euro

Publicerad 11.11.2021

Kyrkomötet godkände Kyrkans centralfonds budget 2022 och verksamhets- och ekonomiplan för 2022-2024 och tog ställning till balanseringsplanen för centralfondens ekonomi. Utskottet ansåg att planen för balansering av ekonomin är sådan som ekonomiutskottet förutsatte i sitt betänkande 2/2021 i augusti, dvs. en plan “utifrån vilken kyrkomötet kan försäkra sig om att det uppställda balanseringsmålet uppnås”.

Kyrkomötet förutsätter att Kyrkans centralfonds ekonomi ska vara i balans senast 2023 så att intäkterna av centralfondsavgiften räcker för att täcka Kyrkostyrelsens och domkapitlens alla verksamhetskostnader (verksamhetsbidraget) och avskrivningar. Spetsprojekt behöver dimensioneras så att de kan täckas med de placeringsintäkter och finansiella intäkter som inflyter årligen.

Underskottet är tre miljoner euro. Kyrkostyrelsen gjorde i augusti-september en balanseringsplan. Under den grundliga processen hittade kyrkostyrelsen inbesparingar motsvarande 1 434 000 euro (982 000 – avdelningar och enheter, 270 000 – understöd, 182 000 – fastighetsstrategin).

Stiften meddelade att varje stift kan spara 20 000, totalt 180 000 euro. Enligt ekonomiutskottet ställningstagande är den här inbesparingen 25 000 i varje stift, totalt 225 000 euro. 

Utöver det här ansåg kyrkomötet att den lönebaserade pensionsavgiften för Kyrkans centralfond sänks med två procentenheter 2023. Det här innebär en inbesparing på 375 000 euro. De sammanlagda inbesparingarna utgör 2 034 000 euro.  Det behöver ännu göras inbesparingar för 966 000 euro. Summan sjunker en aning om förnyelsen av kyrknätet förverkligas. 

Den ekonomiska balanseringen förutsätter att Kyrkostyrelsen inleder samarbetsförhandlingar av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker.

Ekonomiutskottet anser ändå att anpassningen av Kyrkostyrelsens personalkostnader kan fördelas över åren 2023 och 2024. Flexibiliteten i tidtabellen möjliggör bättre utnyttjande av såväl naturlig avgång, som en del av sparåtgärderna som helhet. Av denna anledning kan ett underskott i budgeten för 2023 godkännas till högst 300 000 euro.

Kyrkomöte fastställde församlingarnas grundavgift för 2022 till 6,5 procent av den kalkylerade kyrkoskatten. Kyrkomöte fastställde också avgifterna för Kyrkans servicecentral.

Den statliga finansieringen till Kyrkans centralfond 2022 är ca 118,9 miljoner. Av den delas ca 109,5 miljoner till församlingarna enligt fördelningsgrunden euro/kommunmedlem, ca 7 miljoner går till underhållet av församlingarnas kulturhistoriskt värdefulla byggnader och föremål och ca 2,4 miljoner till underhåll och utveckling av medlemsdatasystemet Kirjuri.

I centralfondens budget ingår ett spetsprojekt som inleddes 2021; Genomförande av kyrkans strategi och som nytt projekt en översättning av Gamla testamentet som mobilversion (på finska). För spetsprojekten och övriga engångssatsningar såsom synodalmöten och församlingsvalet reserverades sammanlagt ca 3,4 miljoner euro.

Ekonomiutskottet konstaterar att det inte är ändamålsenligt att Kyrkans centralfond stöder Enonkoski klosterkommunitet då man inte hittat en hållbar finansieringsbas och en stark verksamhetsmodell. Kyrkans centralfond har redan i flera år understött verksamheten vid Enonkoski klosterkommunitet. Kyrkomötesombud hade väckt ett budgetinitiativ om Enonkoski klosterkommunitet.

Ekonomiutskottets betänkande 4/2021

Kyrkomöte behandlade utredningen om Kyrkostyrelsens projekt Uusi tila och centralfondens fastighetsstrategi

Vid kyrkostyrelsens frågetimme under onsdagen fick kyrkomötet ta del av den utredning som mötet begärt om projektet Uusi tila. Projektets mål var att effektivera användningen av lokalerna i Kyrkans hus (Södra kajen 8) och skapa funktionella lokaler som stöder olika arbetsformer. Förändringsarbetena gjordes under 2020. Utredningen omfattade projektets helhetskostnader i relation till budgeten, och aspekter som projektledning och ekonomisk styrning. Projektet överskred budgeten. Ett flertal ombud påpekade den stora överskridningen av projektet och vikten av att kyrkostyrelsen i fortsättningen regelbundet följer upp utgifterna för olika projekt.

Kyrkomötet diskuterade också Kyrkans centralfonds fastighetsstrategi för åren 2021-2026. Kyrkans centralfond omfattar Kyrkostyrelsen och de nio stiftens domkapitel. I fastighetsstrategin ingår en utredning av centralfondens alla fastigheter.

Kyrkostyrelsens meddelande 1/2021 till kyrkomötet: Utredning om projektet Uusi tila

Ekonomichefens meddelande till kyrkomöte 1/2021:  Kirkon keskusrahaston kiinteistöstrategia 2021-2026

Följ kyrkomötet via nätet

Det går att följa direktströmningen från kyrkomötet via webbadressen .evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet.

På samma webbsida finns också aktuella dokument om kyrkomötet, som förteckning över de ärenden som behandlas och preliminär arbetsplan för veckan (på finska).

Ombuden i kyrkomötet finns på sidan evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/ombud.

Fotografier från kyrkomötet finns i kyrkans mediebankÖppna länk i ny flik.

Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous

Mera information:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503
ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 5668 230 (to)