Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet godkände ny lagstiftning för kyrkan

Publicerad 11.11.2021

Kyrkomötet behandlade på torsdag 11 november ny lagstiftning för kyrkan. Kyrkomötet godkände enhälligt förslaget till ny kyrkolag och revideringen av kyrkoordningen. Kyrkolagen ska ännu fastställas av riksdagen.

Då förslaget till ny kyrkolag och reviderad kyrkoordning behandlades i första behandling tidigare i veckan väckte framför allt paragrafen om kyrkans bekännelse livlig diskussion med ca 60 inlägg i den allmänna diskussionen. I kyrkostyrelsens förslag till ny lagstiftning ingick bekännelseparagrafen i kyrkoordningen medan lagutskottets majoritet ansåg att paragrafen ska ingå i kyrkolagen. Till betänkande fogades en avvikande mening om att placera bekännelseparagrafen i kyrkoordningen.

I diskussionen framkom att åsiktsskillnaderna främst handlade om hur man tolkar riksdagens grundlagsutskotts syn på var bekännelseparagrafen hör hemma; i kyrkolagen eller i kyrkoordningen.

I den första behandlingen av kyrkolagen och kyrkoordningen föreslog ombudet Wiking Vuori att bekännelsen skulle ingå i kyrkoordningen. Efter en omröstning i kyrkomötet beslöt kyrkomötet med rösterna 57-49 att bekännelseparagrafen ingår i kyrkolagen i enlighet med utskottets förslag.

Till lagpaketet hör också speciallagar för kyrkan. De innehåller bestämmelser som tidigare ingått i kyrkolagen men har flyttats över till speciallagar för att motsvara strukturen för övrig lagstiftning i samhället. Till speciallagarna som behandlades hör en lag om tjänsteinnehavare i evangelisk-lutherska kyrkan, lag om evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk, ändring av andra paragrafen i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden, och lag om evangelisk-lutherska kyrkans pensionsfond. Kyrkomötet beslöt att be statsrådet börja bereda speciallagarna för kyrkan.

Behovet av en övergripande kodifiering av kyrkolagstiftningen konstaterades redan 2005 och kyrkostyrelsen tillsatte en kommission med uppgift att granska grunderna för kyrkolagstiftningen och området för kyrkolagen. I maj 2018 godkände kyrkomötet kyrkostyrelsens framställning om revidering av kyrkolagen och kyrkoordningen. Förslaget till ny kyrkolag fördes 2019 till riksdagens behandling. Eftersom riksdagens grundlagsutskott i sitt utlåtande fäste uppmärksamhet vid flera punkter i kyrkolagförslaget avbröt riksdagen behandlingen av kyrkolagen.

Lagutskottets betänkande 1/2021 

Kyrkomötet sände initiativ om fadder för vuxna till kyrkostyrelsen

Kyrkomötet beslöt att sända ett initiativ om fadder för vuxna till kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen ska bereda en ändring i kyrkoordningens bestämmelse om faddrar så att en döpt person av särskilda skäl kan få högst två faddrar. Ett sådant skäl kan till exempel vara återinträde i kyrkan, att faddern dött eller utträtt ur kyrkan eller att att kontakten mellan den döpta och fadderbarnet har avbrutits.

Faddrarna skulle utses på beslut av kyrkoherden på förslag av den döpta vuxna och i fråga om barn på förslag av vårdnadshavaren. En sådan fadder kan hjälpa den döpta att växa i tro och vara en andlig medvandrare.

Enligt nuvarande kyrkoordning är det möjligt att utse ytterligare faddrar efter dopet endast för barn.

Konstitutionsutskottets betänkande 2/2021 

Kyrkomötet gav utlåtande om proposition till ny självstyrelselag för Åland

Kyrkomötet gav ett utlåtande till justitieministeriet om propositionen till ny självstyrelselag för Åland. I sitt utlåtande omfattar kyrkomötet de motiveringar och slutsatser som kyrkostyrelsens plenum 25.8.2021 lyfte fram i sitt utlåtande till justitieministeriet. Kyrkomötet antecknade kyrkostyrelsens utlåtande för kännedom.  

I utlåtandet som kyrkostyrelsens plenum gav i augusti fäste man uppmärksamhet vid frågan om lagstiftningsbehörigheten mellan lagtinget och riksdagen framför allt i frågor som hör samman med kyrkans samhälleliga uppgifter, såsom det kyrkliga kulturarvet, begravningsverksamheten och folkbokföringen.

Lagutskottets betänkande om 2/2021 

Kyrkomötet avslutade på torsdag förmiddag en lång remissdiskussion om ett ombudsinitiativ om att stärka evangelisationsverksamheten i kyrkan. Efter nästan 50 inlägg i diskussionen sände kyrkomötet ombudsinitiativet till handboksutskottet för beredning.

Ombudsinitiativ 8/2021 (på finska)

Följ kyrkomötet via nätet

Det går att följa direktströmningen från kyrkomötet via webbadressen .evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet.

På samma webbsida finns också aktuella dokument om kyrkomötet, som förteckning över de ärenden som behandlas och preliminär arbetsplan för veckan (på finska).

Ombuden i kyrkomötet finns på sidan evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/ombud.

Fotografier från kyrkomötet finns i kyrkans mediebank.

Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous

Mera information:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503
ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 5668 230 (to)