Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet godkände Kyrkans pensionsfonds budget 2022 och vill att pensionsavgiften sänks 2023

Publicerad 10.11.2021

Kyrkomötet godkände på onsdag 10.11.2021 Kyrkans pensionsfonds budget för 2022 och verksamhets- och ekonomiplan för 2022–2024. Kyrkans pensionsfond fungerar som pensionsanstalt för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Pensionsfonden ansvarar för finansieringen av de kyrkligt anställdas pensioner och placeringen av pensionsmedlen.

Kyrkomötet fastställde storleken på den kyrkoskattebaserade pensionsfondsavgiften för 2022 till 5,0 procent. Den lönebaserade pensionsavgiften för församlingarna 2022 fastställdes till 28,7 procent. Pensionsavgiften innefattar även arbetstagarens pensionsavgift som tas ut av arbetstagarna enligt lagen om pension för arbetstagare. Den lönebaserade pensionsavgiften för Kyrkans centralfond och de kyrkliga föreningarna är 34,5 procent. Under 2022 tas ingen självriskandel ut på invalidpensionerna.

Kyrkomötets ekonomiutskott anser att kyrkans pensionsfonds faktiska årliga realavkastning och den förväntade realavkastningen på 3 procent visar att pensionsfondens storlek är tillräcklig för att sänka nivån på pensionsavgifterna. Pensionsavgifterna vid Kyrkans pensionsfond är de högsta i Finland. 

Under perioden 1991−2021 har Kyrkans pensionsfonds genomsnittliga nettoavkastning varit 8,1 procent. Fonden har vuxit snabbare än väntat och den årliga avkastning har varit anmärkningsvärt hög. Av kyrkans pensionsansvar har cirka 35 procent täckts.

Ekonomiutskottet förutsätter att Kyrkostyrelsen bereder en framställning om sänkning av pensionsavgifterna i samband med budgetförslaget för 2023. Pensionsavgifterna ska sänkas jämlikt för alla arbetsgivare oberoende av vilket sätt man väljer att genomföra sänkningen. För Kyrkans centralfonds och de kristna föreningarnas del ska framställningen beredas som en sänkning av den lönebaserade pensionsavgiften med två procentenheter. För församlingarnas del kan sänkningen genomföras antingen i pensionsfondsavgiften eller i församlingarnas lönebaserade pensionsavgift eller genom att sänkningen fördelas mellan dem. Sänkningen kommer att minska pensionsavgifterna med uppskattningsvis 10 miljoner euro.

Det finländska pensionssystemet är i ständig förändring. Det görs varje år ändringar i det lagstadgade pensionsskyddet och de sociala förmåner som påverkar det. De ändringar som införs i det finländska pensionssystemet införs i regel på motsvarande sätt i Kyrkans pensionssystem.

Värdet på Kyrkans pensionsfonds placeringsportfölj uppgick 30.9.2021 till ca 1,9 miljarder euro.

Ekonomiutskottets betänkande 3/2021 om Kyrkans pensionsfonds budget 2022 och ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2022-2024 

Följ kyrkomötet via nätet

Det går att följa direktströmningen från kyrkomötet via webbadressen evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet

På samma webbsida finns också aktuella dokument om kyrkomötet, som förteckning över de ärenden som behandlas och preliminär arbetsplan för veckan.

Ombuden i kyrkomötet finns på sidan evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/ombud.

Fotografier från kyrkomötet finns i kyrkans mediebank.

Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous

Mera information:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503
ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 5668 230 (to)