Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Inlägget Bibeln och kyrkan inleder en ny serie av biskopsbrev

Publicerad 27.10.2021

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland sporrar idag till ett offentligt samtal om Bibeln vid ett evenemang i Kyrkans hus i Helsingfors. Vid tillfället presenterar biskoparna inlägget Bibeln och kyrkan som är det första inlägget i den nya publikationsserien Biskopsbrev. Inom ramen för serien publicerar biskoparna gemensamma inlägg kring aktuella ämnen. Inläggen publiceras på webbadressen evl.fi/biskopsbrev och kan också köpas som trycksak.

– Modellen med biskopsbrev har vi fått från Svenska kyrkan, berättar ärkebiskop Tapio Luoma. Målet är att väcka diskussion dels om grundläggande frågor inom kristendomen, dels om frågor som är aktuella just nu. Vi vill uppmuntra till dialog i ämnen där kyrkan har något att säga.

Bibeln är den högsta auktoriteten för kyrkans tro och lära – men också kritisk granskning behövs

I inlägget Bibeln och kyrkan betonar biskoparna att fastän Bibeln är den högsta auktoriteten för kyrkans tro och lära är det också viktigt att reflektera över och kritiskt granska olika bibeltolkningar: ”Varje generation är i sin förklaring präglad av sina egna betoningar och i viss mån blind för dem. Individer och samfund kan använda Bibeln både i livets tjänst och för att skada andra utan att alltid lägga märke till skillnaden.”

Biskoparna betonar att kyrkan och de kristna behöver kompetent bibelforskning och ansvarsfull tolkning av Bibeln. ”De bibliska texterna är inte avsedda att uppfylla de krav som respektive tids vetenskap eller kultur ställer. De gavs till människor som levde med sin tids kunskap, värderingar och världsbild. Ändå kan Bibeln till väsentliga delar också förstås av människor idag.”

Vetenskap och forskning behövs för att förstå Bibeln

I inlägget utvärderar biskoparna förhållandet mellan Gamla och Nya testamentet och konstaterar att de bygger på en världsbild och värderingar som inte utan problem kan överföras till vår tid. De reflekterar också över originalspråkets texter i relation till översättningar. Biskoparna konstaterar i inlägget Bibeln och kyrkan att många saker i Bibeln skulle vara svåra eller omöjliga att förstå utan kunskap om originalspråket, historiska omständigheter och berättelsetraditionerna. I inlägget dryftar de förhållandet mellan vetenskaplig världsbild och Bibelns budskap: ”Bibeln erbjuder inte en alternativ förklaring till hur världsalltet har uppstått, inte heller upplyser den oss om andra frågor som hör till naturvetenskapen. På liknande sätt ger vetenskapen inte en alternativ förklaring till Bibeln. Båda närmar sig samma frågor, men från sina egna utgångspunkter.”

Kyrkans forskningscentrals forskare, docenten i Nya testamentets exegetik Niko Huttunen hoppas att den diskussion som biskoparna väcker också fortsätter.
– Diskussionen om förhållandet mellan etik och Bibeln borde fortsätta i kyrkan. Man borde också reda ut den historiska synvinkeln. Hur ska Bibelns etik förstås som en del av den etiska diskussionen under den tid Bibeln kom till, och hur har Bibelns etik omfattats och formats i olika samhällen? Det här kunde hjälpa oss att på ett nytt sätt förstå många ställen som är besvärliga för oss idag.

Bibeltolkning i ansvar och gemenskap

Biskoparna lyfter fram mångfalden av tolkningar av Bibeln som också hör samman med läsarens livssituation och miljö: ”Överallt på jorden läser människor Bibeln och lyssnar till Kristi röst på olika sätt. I det globala syd framstår evangeliernas berättelser om Jesu gärningar och undervisning i ett annat ljus än i till exempel Finland. En herde eller jordbrukare kan känna igen tilltalet i Jesu jordnära liknelser bättre än vad en kontorsarbetare i en storstad gör.”

Biskoparna konstaterar att i den lutherska kyrkan har man ansett att Kristi ord och gärningar är de viktigaste nycklarna för den gemensamma tolkningen av Bibeln. I inlägget betonar biskoparna tolkarens ansvar och konstaterar att fastän Bibeln kan tolkas på många olika sätt är det inte meningsfullt att söka svar på sådana frågor som texten som skrevs för 2000 år sedan inte är tänkt att svara på: ”Varje uttolkare av Bibeln bör vara medveten om det tidsmässiga och kulturella avståndet mellan oss och den tid då Bibeln kom till.”

I kyrkan tolkas Bibeln i vår egen tid och i de livssituationer som människor lever i idag. För lutheraner har det alltid varit viktigt att var och en som vill själv kan läsa Bibeln och med hjälp av texten umgås med Gud. Vid sidan av personlig reflektion finns möjlighet att gemensamt läsa Bibeln och att man uppmanar till detta är viktigt i kyrkan.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, tfn 050 594 1317, kari.kopperi@evl.fi
biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 380 3270, anna-kaisa.inkala@evl.fi

Biskopsbrevet Bibeln och kyrkan finns i elektroniskt format på webbadressen evl.fi/biskopsbrev  
Biskopsbrevet kan köpas som trycksak via webbadressen via Kyrkans mediebank.

Pressbilder från publikationen Bibeln och kyrkan

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkans stift: Ärkebiskopen i Åbo och Finland Tapio Luoma, biskopen i Lappo Simo Peura, biskopen i Tammerfors Matti Repo, biskopen i S:t Michel Seppo Häkkinen, biskopen i Kuopio Jari Jolkkonen, biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo, biskopen i Uleåborg Jukka Keskitalo, biskopen i Esbo Kaisamari Hintikka, biskopen i Borgå Bo-Göran Åstrand, biskopen i Åbo Mari Leppänen.

Texten har uppdaterats 27.10.2021 klockan 16.23 med förteckningen över biskoparna.