Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Plenum godkände Kyrkans centralfonds fastighetsstrategi

Publicerad 21.09.2021

Kyrkostyrelsens plenum godkände på sitt möte 21.9 Kyrkans centralfonds fastighetsstrategi för åren 2021-2026. Till Kyrkans centralfond hör Kyrkostyrelsen och stiftens domkapitel.

I fastighetsstrategin presenteras en utredning av Kyrkans centralfonds alla lokaler. I den användarutvärdering som gjordes i samband med strategin, konstaterar man att såväl stiftens som kyrkostyrelsens lokaler är ändamålsenliga och att användarna är nöjda med dem. Arbetsgruppen presenterar inga omfattande avyttringar av lokaler eller förändringar i ägoförhållandena. För åren 2021-2023 uppskattas inbesparingspotentialen till sammanlagt ungefär 245 000 euro.

Domkapitlet i Lappo stift och it-enheten i Seinäjoki flyttar till mindre lokaler under hösten 2022. Därtill avstår man från lokalerna för Kyrkans servicecentrals verksamhetspunkt i Borgå då hyreskontraktet går ut hösten 2023.

Som åtgärder för åren 2021-2026 presenteras bland annat att Kyrkostyrelsen hyr ut lediga kontorslokaler i Kyrkans hus på Södra kajen i Helsingfors, och att Kyrkostyrelsen utarbetar en fastighetsägarpolitik för att justera ägandet av Kyrkans hus och Kyrkans utbildningscentrals fastigheter i Träskända. Kyrkans forskningscentral flyttar till Kyrkans hus 1.10.2021. Vidare föreslår man att det beställs en energiutredning över Kyrkans centralfonds fastigheter och en konditionsgranskning av Kyrkans utbildningscentrals fastigheter i Träskända.

I fastighetsstragegin ingår också en fastighetsspecifik utredning av värdet av kulturarvet. 

Kyrkans centralfonds fastighetsstrategi för åren 2021-2026 (på finska)

Mera information:
Ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, tfn 050 347 4728

 

Budgeterna för Kyrkans centralfond och Kyrkans pensionsfond till kyrkomötet 

Kyrkostyrelsens plenum godkände kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budgetförslag för 2022 och verksamhets- och ekonomiplaner 2022-2024 för att skickas vidare till behandling av kyrkomötet i november.

Uppgifterna om Kyrkans centralfonds resultaträkning och finansieringsanalys 2023 och 2024 saknades i beredningen eftersom den av kyrkomötet förutsatta ekonomiska balanseringsplanen ännu är under arbete. De uppgifterna och den ekonomiska balanseringsplanen behandlas på plenums följande möte 12.10.

Centralfondens budget för 2022 visar ett underskott på ca 4,5 miljoner. Plenum föreslår för kyrkomötet att det för centrala projekt och utgifter av engångskaraktär (synodalmöten, församlingsvalet, mobilöversättning av Gamla testamentet) reserverar ca 3,4 miljoner euro. Enligt kyrkomötets beslut i augusti 2021 ska centralfondens budget vara i balans 2023. För den skull görs en plan för balanseringen av Kyrkans centralfonds ekonomi. Från och med 2023 finansieras centrala projekt med inkomster från avkastningar. 

I samband med att kyrkomötet i november 2021 behandlar verksamhets- och ekonomiplanen för 2022-2024 ska man presentera en plan för balanseringen av ekonomin.

Ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki konstaterar att den ekonomiska balanseringen förutsätter en kritisk översyn av alla kostnadsposter inom Kyrkans centralfond och att överlappningar mellan Kyrkostyrelsen och domkapitlen behöver upptäckas och strykas. Dessutom behöver man se över vilka funktioner som helt kan slopas. 

Mera information:
Ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, tfn 050 347 4728 
 

Kollektmålen för 2022 godkändes 

Kyrkostyrelsens plenum godkände för vilka ändamål kollekter bärs upp i gudstjänster i stiften under 2022. De största kollektmålen finns liksom tidigare inom missionsarbetet och internationell diakoni. De finska stiftens domkapitel fick rätten att själva bestämma två kollektmål för stiftsverksamhet. 

Under 2022 förverkligas en försöksverksamhet i tio församlingar. I försöksverksamheten följer församlingarna en modell där kyrkostyrelsens plenum besluter om kollekthelgdagar och kollektmottagare medan församlingen själv placerar de valda mottagarna på de helgdagar som Kyrkostyrelsen fastställt.

I försöksverksamheten deltar Alavuden seurakunta, Grankulla svenska församling, Hämeenlinnan seurakunta, Joensuun seurakunta, Kangasniemen seurakunta, Kauniaisten suomalainen seurakunta, Kuusamon seurakunta, Liedon seurakunta, Malmin seurakunta och Niiniveden seurakunta.  

Kriterierna för val av kollektmål är bland annat genomskinlighet i hur man definierat kollektens ändamål och hur stor betydelse ansökarens (organisation eller liknande) verksamhet har för kyrkan. Kollektmottagarna är skyldiga att presentera en plan för hur kollektmedlen kommer att används och efteråt rapportera om hur man använt dem. 

Kollektmålen för de finska stiften och Borgå stift ser lite olika ut eftersom andra organisationer än på finskt håll verkar i det svenska stiftet. Kollektändamålen för Borgå stift beviljas utgående från ett utlåtande från Borgå domkapitel. 

Bifogat finns en förteckning över kollekterna för 2022 i Borgå stift respektive de finska stiften. De helgdagar som utmärkts med fet stil ger stiftets pilotförsamling Grankulla svenska församling rätt att välja bland de officiella kollektändamålen.

Mera information:
kanslichefens specialmedarbetare Markus Ylimaa, markus.ylimaa@evl.fi, tfn 050 593 1592. 


Fusionen av Kyrkans forskning och utbildning
framskrider  

Kyrkostyrelsens plenum ändrade kyrkostyrelsens arbetsordning och tjänste-
innehavarnas instruktioner så att det blir möjligt att skapa specialenheten
Kyrkans forskning och utbildning.  

Plenum beslöt också grunda en chefstjänst och en utbildningschefs tjänst vid
specialenheten Kyrkans forskning och utbildning från och med 1.1.2022.
De nuvarande chefstjänsterna vid Kyrkans forskningscentral och Kyrkans
utbildningscentral upphör. 

Kyrkomötet godkände vid sin session 4.8.2021 ändringar i Kyrkostyrelsens
reglemente som gjorde det möjligt att fusionera Kyrkans utbildningscentral
och Kyrkans forskningscentral.

Läs mera: Kyrkans forskningscentral och utbildningscentral fusioneras - evl.fi 

Mera information:
kanslichefens specialmedarbetare Markus Ylimaa, markus.ylimaa@evl.fi, tfn 050 593 1592

 

Meri-Anna Hintsala ordförande för utredningsgruppen av helhetskyrkans kommunikation

Kyrkostyrelsens plenum utsåg kommunikationschef Meri-Anna Hintsala till ordförande för utredningsgruppen av helhetskyrkans kommunikation 21.9.2021-31.1.2022. Den tidigare ordförande kommunikationschefen i Tammerfors kyrkliga samfällighet Sami Kallioinen fungerar som projektchef för helhetskyrkans kommunikationsutredning under Tuomo Pesonens tjänstledighet till och med 31.1.2022.

I projektet ska man utreda om kommunikationen kan förverkligas mera målinriktat, kostnadseffektivt och genom att på ett förnuftigt sätt dra nytta av ny teknologi.

Läs också: Kyrkans kommunikation utvecklas i treårigt projekt - evl.fi

Bilagor till nyheten