Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet börjar ge ut biskopsbrev – det första är ett inlägg om bibeln

Publicerad 01.09.2021

Biskopsmötet för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland höll höstsession i Kuusamo i Uleåborgs stift 31.8-1.9.

Biskopsmötet beslöt att börja ge ut en publikationsserie med inlägg i aktuella ämnen. Biskopsbreven ges ut på finska och svenska med en eller två års mellanrum.

Biskopsmötet godkände innehållet i det första biskopsbrevet och allmänna principer för utgivningen av biskopsbrev. Det första biskopsbrevet kommer att vara ett inlägg om bibeln med namnet Bibeln och kyrkan. Det ges ut i samband med biskopsmötet i oktober.

Biskoparna har länge diskuterat hur de gör offentliga inlägg i aktuella frågor. Tanken är att biskopsbreven ska skapa diskussion kring aktuella frågor bland den breda allmänheten och i församlingarna.

Remissdiskussion om ombudsinitiativ om bönelivet i kyrkan

Biskopsmötet förde remissdiskussion om ett ombudsinitiativ om att stärka bönelivet i kyrkan. Kyrkomötet behandlade initiativet i augusti och sände det till biskopsmötet för kännedom och åtgärder. På basen av remissdiskussionen bereds ärendet vidare av biskopsmötets kansli tillsammans med biskoparna Mari Leppänen och Seppo Häkkinen.

Initiativet är undertecknat av tvåtredjedelar av ombuden i kyrkomöte. I det ber man biskopsmötet överväga metoder för att stärka människors böneliv och inbjuda dem att be på nya sätt. Initiativtagarna önskade att biskopsmötet i samband med beredningen av synodalmötena beaktar hur prästerna och de övriga församlingsanställda i sitt arbete kan hitta mer utrymme för andlig tillväxt och bön, och bjuda in människor till gemensam bön.

Konfirmandundervisning som ordnas av föreningar och organisationer

Biskopsmötet diskuterade hur man kan klargöra principerna för konfirmandundervisning som ordnas av kyrkliga organisationer. Mötet godkände slutgiltigt en bestämmelse om kristna föreningars, stiftelsers eller annan organisations tillstånd att ordna konfirmandundervisning. Den nya bestämmelsen träder i kraft 1.10.2021.

Biskopsmötet behandlade bestämmelsen innehållsmässigt redan 2019. Då biskopsmötet behandlade frågan på nytt i februari 2020 konstaterade mötet att bestämmelsen också ska gälla konfirmandundervisning som hålls inom ramen för arbetet bland utlandsfinländare. Eftersom man i det skedet visste att det skulle dröja innan den nya kyrkolagen träder i kraft godkände man inte bestämmelsen slutgiltigt då.

Biskopsmötet behandlade på nytt också tre andra ändringar i kyrkans lagstiftning som godkänts tidigare men varit knutna till den nya kyrkolagen som kyrkomötet godkände i maj 2018. Biskopsmötet behövde nu anpassa de redan godkända bestämmelserna till ikraftvarande kyrkolag.

De bestämmelser som var upp till ny behandling handlade om att underlätta för en ung person att bli döpt och medlem i kyrkan i början av konfirmandtiden, vad som krävs av innan en person kan bli prästvigd eller få lektorsrättigheter, och en bestämmelse om andra kyrkliga samfunds och kyrkors prästers rätt att utföra förrättningar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Kyrkans representanter i Ekumeniska rådet

Biskopsmötet föreslår att evangelisk-lutherska kyrkans representanter i styrelsen för Ekumeniska rådet i Finland 2022-2024 blir ärkebiskop Tapio Luoma med biskop Jari Jolkkonen som ersättare, biskop Matti Repo; ersättare dekan Terhi Törmä, pastor TD Minnamari Helaseppä; ersättare pastor Saara-Maria Jurva och docent Tomi Karttunen; ersättare TD Jenni Krapu. Ekumeniska rådet i Finland väljer ny styrelse vid sitt höstmöte i november.

Ekumeniska understöd och diskussion om ekumeniska mål och åtgärder

Biskopsmötet fördelade understöd ur fonden för kyrkans internationella och ekumeniska kontakter. Lutherska världsförbundet fick 50 000 euro för ekumeniska dialoger och 100 000 euro för förbundets diakoniprogram. Via diakoniprogrammet stöder Lutherska världsförbundet framför allt små medlemskyrkor som råkat i ekonomiska svårigheter på grund av pandemin.

Biskopsmötet fick ta del av en aktuell översikt över kyrkans ekumeniska verksamhet. Mötet förde diskussion kring målen och de konkreta åtgärder som finns omnämnda i kyrkans ekumeniska riktlinjer ”Öppna dörrar för enhet och gemenskap: Ekumenisk verksamhetspolicy för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland till år 2026” som biskopsmötet godkände i april.

Biskopsmötet gav utlåtande om fusionen av Kyrkans forskningscentral och utbildningscentral

Biskopsmötet gav utlåtandet om organiseringen och personalarrangemangen vid fusionen av Kyrkans forskningscentral och utbildningscentral som sker 1.1.2022. Nya enhetens namn blir Kyrkans forskning och utbildning. I utlåtandet konstaterar biskopsmötet att det inte har något att anmärka på planerna för fusionen.

Övriga ärenden

Biskopsmötet godkände kyrkans teologutbildningskommittés verksamhetsplan för 2022. Till planens målsättningar hör att utvärdera utbildningen ur ett arbetslivsperspektiv, att följa med rekryteringen av studerande och hur de kommer in på arbetsmarknaden, att stöda studerandenas spiritualitet och kristna identitet, och ett livslångt lärande på det teologiska området.

Mötet diskuterade och antecknade för kännedom bland annat en rapport om yrkesutbildning till kyrkliga yrken (2020).

Biskopsmötet antecknade för kännedom en utredning som Ekumeniska rådet i Finland gett över användningen av det stöd som det beviljats.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, tfn 050 594 1317, kari.kopperi@evl.fi 
biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 380 3270, anna-kaisa.inkala@evl.fi
Biskopsmötets webbplats 

Uppdatering 2.9.2021: Textavsnittet om initiativet om bönelivet i kyrkan har kompletterats med uppgifter om hur biskopsmötet arbetar vidare med frågan.