Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskop Jukka Keskitalo: Kyrkans framtid avgörs i periferin

Publicerad 31.08.2021

Uppdaterad 31.8 klockan 10.45: Datumet för öppningstalet i början av nyheten har rättats från 1.9.2021 till 31.8.2021.

I sitt öppningstal vid biskopsmötet i Kuusamo 31.8.2021 fäste biskop Jukka Keskitalo uppmärksamhet vid samhällsförändringar eller megatrender som påverkar våra liv och som förväntats påverka kyrkans framtid. Han talade ur ett nordligt perspektiv och också om de signaler på mottrender som finns och som tycks ha förstärkts under coronatiden.

Keskitalo resonerade kring en bedömning som förts fram vid kyrkans strategi- och framtidsseminarier, nämligen att kyrkans framtid avgörs i de stora städerna.
– Det är en trend som också tycks stödas av befolkningsstatistiken, där till exempel Vanda under en femårsperiod ökat sitt befolkningsunderlag med 10 procent medan en motsvarande minskning på 10 procent skett i Poisio, sade Keskitalo.

Han konstaterade att forskarna också försöker identifiera tysta signaler som står i kontrast med megatrenderna. Som exempel på en möjlig tyst signal nämnde Keskitalo att befolkningsökningen stannat av i Helsingfors under femårsperioden medan befolkningen i Jomala på Åland ökat med 16 procent under samma tid. Keskitalo undrade om just coronatiden som möjliggjort distansarbete förstärkt dessa tysta signaler där man lever i en minder hektisk miljö närmare naturen.

– Fastän jag inte tror att de tysta signalerna och bakströmmarna till megatrenderna som jag beskrivit helt och hållet ändrar den rådande situationen i kyrkan, ger de ändå skäl att påpeka att det finns andra faktorer än bara de numeriska befolkningsändringarna som kan vara väsentliga, sade Keskitalo. 

Som ett exempel nämnde Keskitalo att kyrkotillhörigheten och engagemanget i kyrkan förblivit på en måttligt hög nivå i de delar av vårt land som förlorat i befolkningstäthet.
– Samtidigt som medlemsantalet sjunker framför allt i stora centrum kan mera perifera trakters betydelse för kyrkans framtid till och med öka relativt sett.

Keskitalo kritiserade att understöden till små församlingar minskat radikalt under år när man inte haft akuta sparkrav och att små församlingar kan upplevas som en börda. Han betonade att det är självklart att en sund ekonomi är utgångspunkt för varje församlings verksamhetsförmåga.
– Men hur kristet eller bibliskt är det att var och en församling ska klara sig själv eller nästan helt själv, frågade Keskitalo.

Biskop Keskitalo sade att Uleåborg stift i sin strategi speciellt lyfter fram center som på ett eller annat sätt blivit åsidosatta. Han påminde om att marginella områden och periferin inte alltid ska förstås som geografisk periferi eller glesbygd, ekonomisk knapphet skär rakt igenom såväl befolkningscentrum som periferier.

– Om det är så att kyrkans framtid avgörs i centrumen i stället för i periferin, är det inte då så att det på ett intressant sätt just bryter sönder det motsatsförhållande mellan tillväxtcentra och landsbygdsorter som jag beskrev. Med tanke på kyrkans framtid råder det en ödesgemenskap mellan landsbygden och städerna. Det finns människor som lever i marginalen såväl i Kuusamo som Karleby, såväl i Berghäll i Helsingfors som i Kalliokoski i Halsua.

Biskop Jukka Kesiktalos tal i sin helhet finns som bilaga.

Biskopsmötet är samlat till höstens första session i Kuusamo i Uleåborgs stift 31.8-1.9.2021.

Bilagor till nyheten