Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Sund-Vårdö församling fick byggnadsunderstöd för att göra Sunds prästgård till retreatgård

Publicerad 25.08.2021

Kyrkostyrelsens plenum beviljade 25.8.2021 understöd på sammanlagt en miljon euro till byggnadsprojekt i församlingarna. Under våren beslöt plenum att en del av byggnadsunderstöden från Kyrkans centralfond ska vara understöd som stöder klimatneutrala energisystem. Ansökningstiden för nya klimatneutrala energisystem utgick i slutet av maj och därför behandlades ansökningarna undantagsvis vid höstens första plenum.

Kyrkostyrelsen beviljade sammanlagt 189 800 euro till klimatneutrala energisystem. Som byggnadsunderstöd beviljades sammanlagt 560 500 euro. Församlingens skattesats och skatteinkomster påverkar den kalkylerade understödsprocenten.  

Understöd för klimatneutrala energisystem beviljades Eckerö församling (14 600 euro) och Kimitoöns församling (7 500 euro).

Borgå stift beviljades byggnadsunderstöd för fem olika renoveringsprojekt. Det största understödet i Borgå stift fick Sund-Vårdö församling som fick 209 200 euro för att renovera Sunds prästgård till en retreatgård. Sund-Vårdö församling fick dessutom 15 000 euro för ändring av taket på begravningsplatsens servicebyggnad, 8 500 euro för att förnya varmvattensystemet i församlingshemmet och 13 100 euro för att bygga en handikapptoalett i Sunds församlingshem.
Brändö-Kumlinge församling fick 8 800 euro för målning av församlingshemmets fönster. Byggnaden är från 1866.

Alvar Aalto-kyrkan i Imatra fick nästan 250 000 euro i understöd

Kyrkostyrelsen beviljade 249 700 euro i byggnadsunderstöd till Imatran seurakunta för det andra skedet i renoveringen av De tre korsens kyrka (Kolmen ristin kirkko). De tre korsens kyrka har ritats av arkitekt Alvar Aalto och hör till Unescos världsarvslista. Kyrkan är internationellt sett ett mycket speciellt arkitekturmål och turister från hela världen med intresse för arkitektur besöker ständigt kyrkan. Helhetkostnaderna för renoveringen av kyrkans strukturer är över två miljoner och planeras genomföras i tre skeden.

Den exakta fördelningen av alla understöd publiceras i protokollet i webbtjänsten Domus vecka 35.

Mera information: överarkitekt Edla Mäkelä, tfn 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi

Kyrkostyrelsen stöder inte besvärstillstånd för rivningen av kyrkan i Valkeakoski

Kyrkostyrelsen stöder inte att det beviljas besvärstillstånd i ärendet som rör rivningen av kyrkan i Valkeakoski. Plenum gav på begäran en utredning till Högsta förvaltningsdomstolen.

Plenum konstaterar att sökandena inte har framfört sådana lagenliga grunder som ger orsak att bevilja besvärstillstånd och att det inte heller skett fel vid behandlingen av frågan.

Kyrkofullmäktige för Sääksmäen seurakunta fattade vid sitt möte 15.3.2018 beslut om att riva kyrkan i Valkeakoski och att sälja tomten. Ett besvär i frågan gjordes till kyrkostyrelsens. Kyrkostyrelsens plenum behandlade frågan och underställningen av ärendet 23.10.2018. Då förkastade man besväret och fastställde kyrkofullmäktiges beslut. Ett besvär anfördes på kyrkostyrelsens beslut till Helsingfors förvaltningsdomstol som i sitt beslut 16.6.2020 till en del inte behandlat och till en del förkastat besväret.

Mera information: överarkitekt Edla Mäkelä, tfn 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi

Kyrkostyrelsen gav utlåtande om förslag till ny självstyrelselag för Åland

Kyrkostyrelsen gav på begäran ett utlåtande till justitieministeriet om regeringens proposition till ny självstyrelselag för Åland. Lagen ska ersätta 1991 års självstyrelselag.

I utlåtande fäster kyrkostyrelsen uppmärksamhet vid frågan om lagstiftningsbehörigheten mellan lagtinget och riksdagen framför allt i frågor som hör samman med kyrkans samhälleliga uppgifter, såsom det kyrkliga kulturarvet, begravningsverksamheten och folkbokföringen.

Kyrkostyrelsen betonar att det i första hand är kyrkomötet för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som står för kyrkans åsikt i frågan. Därför anser kyrkostyrelsen att justitieministeriet bör begära kyrkomötets utlåtande i ärendet.

Utlåtande kommer att sättas ut på lausuntopalvelu.fi.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi 

Tjänstebeteckningar vid kyrkostyrelsen ändras för att främja jämställdhet och likabehandling

Kyrkostyrelsen gör ändringar i tjänstebeteckningar för att främja jämställdhet och likabehandling. Kyrkostyrelsens plenum ändrade på tjänsteinnehavarnas instruktioner för att möjliggöra detta.

Det gäller framför allt finska tjänstebeteckningar men också någon enstaka svensk tjänstebeteckning ändrar, till exempel blir arbetmarknadsombudsman arbetsmarknadsexpert. På finska ändrar också esimies till esihenkilö och lakimies blir juristi. Tjänstebeteckningarna ändringar med tjänsteinnehavarnas godkännande eller i samband med att tjänsteavtal och uppgifter ändrar.

Ändringen främjar användningen av jämställda och likabehandlande begrepp i kyrkan i linje med uppdraget från kyrkomötet. Kyrkomötet beslöt i november 2020 att kyrkostyrelsen ska kartlägga vilka könsrollsbundna beteckningar som är i bruk och vilka alternativ som finns, och instruera församlingar och kyrkostyrelsen att använda ett könsneutralt språk i sin kommunikation och förvaltning till den del det inte står i strid med kyrkans bestämmelser.

Mera information: förvaltningschef Asta Virtaniemi, tfn 050 318 8608, asta.virtaniemi@evl.fi

Protokoll från mötet publiceras om ca en vecka i webbtjänsten Domus.