Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet avslutade sessionsveckan med livlig diskussion om framtiden

Publicerad 06.08.2021

Kyrkomötet för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland avslutade årets första sessionsvecka i Åbo på fredag 6.8.2021. Under den sista dagen fördes livliga diskussioner om behovet av en lättare struktur för kyrkliga samfälligheter och hur kyrkan kan nå också unga generationer med sin verksamhet.

Följande kyrkomötessession hålls 8-12.11.2021.

Kyrkomötet efterlyser snabbhet och mod för att engagera yngre generationer

Kyrkomötets framtidsutskott uppmanar kyrkan att omgående ta itu med de betydande ändringsbehov som kyrkans fyraårsberättelse 2016-2019 lyfter fram så kyrkan även i framtiden ska kunna vara betydelsefull för sina medlemmar. Fyraårsberättelsen behandlar den förändring som skett i finländarnas religiositet och kyrkans omvärld och grundar sig på omfattande empiriskt material.

Enligt betänkandet behöver kyrkan en nödvändig och grundläggande ändring av verksamhetskulturen som utgår från alla medlemmars delaktighet. Speciellt lyfter utskottet fram kontakten till millenialerna och z-generationen och att det är viktigt att man ser på kyrkans framtid med millennialernas och de yngre generationernas ögon. Verksamhetskulturen behöver ge rum för försök, och strukturella och verksamhetsmässiga förändringar behöver inledas och genomföras med ett djärvt grepp. Församlingarna måste kunna pröva olika arbetssätt, göra ärliga bedömningar och också avstå från det som inte fungerar.

Utskottet uttryckte oro över att det inte skett en tillräcklig förändring i den utveckling som beskrivs i fyraårsberättelsen, där trenden varit densamma redan i över ett decennium.

Enligt utskottet har det under åren framförts många goda förändringsförslag men trots det har många bra förslag inte genomförts. Utskottet menar att det har kyrkan inte längre råd med.  Framtidsutskottet skriver att kyrkan måste kunna förändras så att kyrkan även i framtiden ska kunna vara betydelsefull för sina medlemmar, och att kyrkans organisation måste återgå till att fokusera på församlingsmedlemmarna i stället för på anställda.

Kyrkomötet beslöt att kyrkan ska vidta målinriktade åtgärder för att bygga kontakter till unga vuxna så att kyrkan stärker millennialernas och z-generationens delaktighet. Man beslöt också att kyrkan aktivt ska lyfta fram olika former och försök för spiritualitet, stöda församlingarna så att gudstjänsterna är levande, tillgängliga och inbjudande för alla, och stöder byggande av olika gemenskaper.

Kyrkomötet skickade utskottets betänkande till Kyrkostyrelsen som ska beakta det såväl i utvecklingen av kyrkans verksamhet som då de utarbetar framtidsredogörelsen. Det sänds också till stiftsfullmäktigena för kännedom och för underlag för diskussion. Kyrkomötet beslöt att Kyrkostyrelsen gör en fyraårsberättelse för åren 2020–2023.

Framtidsutskottets betänkande 1/2021 om kyrkostyrelsens framställning 8/2020 Kyrkans fyraårsberättelse åren 2016–2019. Religion till vardags och fest. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 2016–2019.

Kyrkomötet fastställde ny arbetsordning

Kyrkomötet fastställde en ny arbetsordning för mötet. Tanken är att arbetsordningen får en tydligare struktur och blir mera logisk och ger en bättre helhetsbild av kyrkomötet och dess administration. Benämningarna på vissa organ ändrades, till exempel ändrade talmanskonferens till ordförandekonferens.

Förnyelsen breddar handboksutskottets uppgiftsområde. Expeditionsutskottet avskaffades och uppgifterna flyttar över till kansliutskottet. Kriterierna för fördelningen av utskottsplatser ändrades. Det blir också möjligt att göra initiativ om verksamheten, inte bara budgetinitiativ, inför höstsessionen. Man gjorde också vissa lagtekniska ändringar om kyrkomötets digitala arbete, användningen av ärendehanteringssystemet Domus och ändringar på basen av praxis som redan länge tillämpats.

Förvaltningsutskottet konstaterar att beredningen av en ny arbetsordning för kyrkomötet grundar sig på den övergripande propositionen till en ny kyrkolag. Det förutsätter också att arbetsordningen revideras.

Den nya arbetsordningen träder i kraft 6.9.2021.

Förvaltningsutskottets betänkande 2/2021 om Kyrkostyrelsens framställning 2/2021 till kyrkomötet: Revidering av arbetsordningen för kyrkomötet  

Revidering av Evangelieboken

Kyrkomötet godkände på fredag förmiddag korrigeringar i den nya upplagan av Evangelieboken. Boken innehåller bibeltexter och böner för söndagarna och helgdagarna under kyrkoåret.

Den finska upplagan av Evangelieboken har tagit slut och inför en ny utgivning beslöt kyrkomötet göra vissa korrigeringar. Till korrigeringarna hör bland annat en uppdatering av texterna för böndagarna, en korrigering av bibelhänvisningar, tillägg av rekommenderade psalmer från psalmbokstillägget och en justering av apokryftexterna så att de överensstämmer med nyöversättningen till finska.

Kyrkomötet ansåg korrigeringarna i den nya finska upplagan ändamålsenliga och behövliga. Evangeliebokens användningstid är lång och därför är det är viktigt att man i samband med nya upplagor granskar vilka korrigeringar som krävs och gör de behövliga ändringarna.

Handboksutskottets betänkande 1/2021 

Initiativ om lättare modell för kyrkliga samfälligheter förkastades

Kyrkomötet behandlade också förvaltningsutskottets betänkande om ett ombudsinitiativ om en lättare modell för kyrkliga samfälligheter och beslöt att förkasta initiativet.

Ombudsinitiativet föreslog en lättare modell för kyrkliga samfälligheter så att man ordnar ett enda val i stället för två val som man gör för närvarande. Enligt initiativet skulle en lättare modell för kyrkliga samfälligheter samtidigt innebära att varje församlingsråd beslutar om den egna församlingens angelägenheter på samma sätt som nu, och det skulle förstärka att kyrkans andliga grundläggande uppgift står i centrum i lokalförsamlingarna.  

Förvaltningsutskottet påpekar att kyrkomötet under 2000-talet flera gånger behandlat initiativ om de kyrkliga samfälligheternas förvaltning och val. Förvaltningsutskottet konstaterar att modellen med två val involverar praktiska problem i de kyrkliga samfälligheterna och att väljarna emellanåt har svårt att greppa förfarandet vid två samtidiga val. Förvaltningsutskottet anser att kyrkostyrelsen kan fortsätta att utveckla anvisningarna för valen så att man så bra som möjligt kan undvika de problem som är förknippade med två val, men betonar den demokratiska aspekten i att båda förtroendeorganen väljs direkt. Bland annat med tanke på kyrkoskatt och ansvarsfrihet behövs också en tvåstegsmodell med direktval av såväl kyrkoråd/församlingsråd som kyrklig samfällighet.

I diskussionen om förvaltningsutskottets betänkande föreslog ombudet Pauli Niemelä att man remitterar ärendet tillbaka till förvaltningsutskottet för vidare beredning. Efter omröstning beslöt kyrkomötet ändå att inte sända ärendet tillbaka till utskottet utan fortsätta behandlingen av betänkandet. Diskussionen fortsatte och initiativet förkastades i enlighet med förslaget i betänkandet. 

Förvaltningsutskottets betänkande 3/2021 om ombudsinitiativ 8/2020 till kyrkomötet: Initiativ om en lättare modell för kyrkliga samfälligheter 

Kyrkomötets direktströmning och aktuella dokument hittar man via webbadressen evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet. På motsvarande finska sida finns en spellista där veckans alla plenum finns samlade. Videorna finns kvar på nätet i två veckor.

Bilder från kyrkomötet finns i kyrkans bildbank. 

Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous

Kyrkomötets kommunikation:
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815
Tuula Putkinen, kommunikationschef, tfn 046 922 0232 
Tuija Helenelund, sakkunnig inom kommunikation, tfn 050 529 8503