Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet valde Wideroos till ordförande för förvaltningsutskottet

Publicerad 04.08.2021

Kyrkomötets förvaltningsutskott valde på tisdag kväll tidigare riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos till ny ordförande för utskottet. Wideroos är numera pensionär och sitter sin första period i kyrkomötet.

Ingen ny praxis för nattvardsfirande bereds

Kyrkomötet beslöt på onsdag förmiddag att man inte gör ändringar i kyrkoordningens bestämmelser om nattvardsfirande. I ett ombudsinitiativ 2020 hade man föreslagit att en nattvardsgudstjänst ska kunna firas i enlighet med kyrkohandboken där den förrättas av präster som vigts till prästämbetet i den lutherska kyrkan, och att det inte längre skulle krävas tillstånd av kyrkoherden och vara nödvändigt att fastställa platserna där nattvard firas hos stiftens domkapitel. Ombudet menade att den nuvarande kyrkoordningen begränsar nattvardsfirandet då tillstånd att fira nattvard kan förvägras av kyrkopolitiska skäl.

Allmänna utskottet konstaterar att tillståndspraxisen redan har gjorts flexiblare i den nuvarande kyrkoordningen och föreslog att kyrkomötet låter ombudsinitiativet förfalla. Utskottet betonar att det är församlingens gemensamma uppgift och inte en enskild prästs rättighet att förrätta nattvard. Det handlar om hurdana gudstjänstgemenskaper kyrkan vill bygga och stöda, och vilka lösningar som bidrar till det. Karakteristiskt för lokalförsamlingens högmässa är offentlighet, öppenhet och inkludering.

Konstitutionsutskottet påpekar att man genom att lösgöra platsen för nattvardsfirande från kyrkoherdens och domkapitlets tillsyn utmanar kyrkans episkopala ordning och att det kan leda till att det förutom gudstjänstgemenskaper också uppstår självständiga personförsamlingar. Det kunde skapa spänningar i förhållande till parokialprincipen, dvs. att man hör till den församling på vars område man bor.

Utskottet hänvisar till biskoparnas gemensamma viljeyttring om församlingarnas och väckelserörelsernas kontakt och samarbete, och att nattvarden är ett tecken på den synliga enheten. Regelbundna förhandlingar mellan församlingarna och organisationerna och tydliga samarbetsavtal stöder ett gudstjänstsamarbete som berikar församlingarnas liv och bygger upp enheten.

Allmänna utskottet betonar betydelsen av dialog och respektfulla samtal mellan parterna. Utskottet anser det också vara viktigt att domkapitlen i allt högre grad stöder kyrkoherdarna och församlingarna i deras kontakter med gudstjänstgemenskaperna.

Fyra av medlemmar i utskottet anmälde avvikande åsikt till betänkandet. Betänkandet väckte diskussion i kyrkomötets plenum men mötet lät ärendet förfalla.

Allmänna utskottets betänkande 1/2021 

Fältbiskopens ställning utreds inte

Kyrkomötet beslöt att inte göra en utredning om de teologiska grunderna för fältbiskopens ställning och roll i kyrkan. Då biskop Seppo Häkkinen presenterade konstitutionsutskottets betänkande om ombudsinitiativet om fältbiskopens ställning konstaterade han att befattningen har uppstått under kriget, och att den är viktig eftersom fältbiskopen i en eventuell krissituation blir chef för en stor del av kyrkans präster och övriga andliga anställda.

I diskussionen tackade flera kyrkomötesombud för det utförliga betänkande som konstitutionsutskottet gjort. Konstitutionsutskottet ansåg att fältbiskopens titel och ställning i kyrkan inte grundar sig på teologiska motiveringar kring biskopsämbetet, utan på andra teologiska, historiska, rättsliga och praktiska motiveringar. Därför är det inte är nödvändigt att göra den utredning som föreslås i initiativet. Kyrkomötet lät initiativet förfalla.

Konstitutionsutskottets betänkande 1/2021 

Remissdiskussionen om ombudsinitiativet om vigsel och välsignelse av samkönade par fortsätter

Kyrkomötet inledde på tisdag remissdiskussionerna om de ombudsinitiativ som väckts inför kyrkomötets session. Många ombud har redan uttalat sig i remissdiskussionen om ombudsinitiativet om att be biskopsmötet att bereda en framställning till kyrkomötet om vigsel och välsignelse av par av samma kön. Sammanlagt 44 ombud hade undertecknat initiativet och närmare 30 ombud har redan uttalat sig i remissdiskussionen som inleddes på tisdag och som torde fortsätta ikväll onsdag klockan 18.

Kyrkomötets direktströmning och aktuella dokument hittar man via webbadressen evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet

Bilder från kyrkomötet finns i kyrkans bildbank. 

Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous

Kyrkomötets kommunikation:
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815
Tuula Putkinen, kommunikationschef, tfn 046 922 0232 
Tuija Helenelund, sakkunnig inom kommunikation, tfn 050 529 8503