Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans pensionsfond placerar ansvarsfullt med hjälp av klimatstrategin

Publicerad 21.06.2021

Kyrkans pensionsfonds klimatarbete är en del av placeringsverksamhetens strategi och riskhantering. Ett viktigt verktyg i arbetet är klimatstrategin som definierar klimatmålen för pensionsfondens placeringsportfölj, och med vilka medel man uppnår målen. Pensionsfondens direktion godkände en ny klimatstrategi 17.6.2021.

– De förändringar som klimatförändringen har fört med sig ställer placerarna inför nya slag av risker och möjligheter. I praktiken innebär det här att företagens och statens sätt att bemästra klimatförändringarna inverkar på Kyrkans pensionsfonds placeringsverksamhets avkastning och riskutveckling, säger Kyrkans pensionsfonds placeringschef Ira van der Pals.

Pensionsfondens centrala uppgift är att sköta finansieringen av kyrkans anställdas pensioner också i fortsättningen.

Placeringsportföljens klimatavtryck minskar med hjälp av strategin

Kyrkans pensionsfond publicerade sin första klimatstrategi 2016 och har konsekvent arbetat med att minska placeringsportföljens klimatavtryck. I den nya klimatstrategin är målet en klimatneutral placeringsportfölj senast 2035, förutsatt att placeringsomgivningen möjliggör det. Strategins delmål för 2025 är en minskning av koldioxidintensiteten i likvida aktie- och ränteplaceringar med 25 procent, att öka andelen gröna temaplaceringar till 10 procent av placeringarna och att använda utsläppsfri värmeenergi i alla direkta fastighetsplaceringar.

För att nå målet med klimatneutralitet har pensionsfonden identifierat tre huvudsakliga klimatförändringsverktyg: minskning av klimatavtrycket, placering i klimatlösningar och påverkansarbete. Verktygen och hur de förverkligas varierar de i olika tillgångsklasserna.

– Det är viktigt att pensionsfonden i fortsättningen fäster uppmärksamhet vid utsläppen i hela portföljen, utvecklar strategin för olika tillgångsslag och sporrar företag, kapitalförvaltare och beslutsfattare till förändring, säger Kyrkans pensionsfonds chef för ansvarsfull placering Magdalena Lönnroth.

I praktiken grundar sig den klimatneutrala placeringsstrategin på en osäker framtid och därför granskar pensionsfonden sina mål och klimatverktyg med jämna mellanrum. Omfattningen och jämförelsen av klimatdata är fortsättningsvis begränsad, vilket ökar osäkerhetsfaktorerna åtminstone för korta och medellånga tidsperioder. En kontrollerad minskning av klimatavtrycket och tillräcklig spridning av placeringarna är en väsentlig del av pensionsfondens riskhantering.

Kyrkans pensionsfond anslöt till investerarnätverket IIGCC

Kyrkans pensionsfond har anslutit sig som medlem i IIGCC för att stärka samarbetet med andra institutionella placerare för att bromsa klimatförändringen. IIGCC:s (Institutional Investors Group on Climate Change) uppgift är att styra kapitalet så att det sker en förskjutning mot en koldioxidsnål framtid. Det strävar också efter att genom att samarbeta med företag, myndigheter och andra placerare säkerställa att man på ett ändamålsenligt sätt kan bemästra klimatförändringens inverkan. Genom att förena sina krafter kan placerarna få till stånd verkliga förändringar för att stävja klimatförändringen.

Pensionsfondens klimatstrategi översätts till svenska och översättningen torde bli klar i augusti.

Mera information:
Kyrkans pensionsfonds klimatstrategi (på finska) 
Ira van der Pals, placeringschef, tfn 050 301 7980