Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsens plenum föreslår ändringar i nytryck av Evangelieboken

Publicerad 27.05.2021

Kyrkostyrelsens plenum som sammanträdde på torsdag 27 maj föreslår för kyrkomötet att man gör ändringar i Evangelieboken i samband med tryck av en ny upplaga.

Det handlar främst om tekniska uppdateringar. Till exempel föreslås ändringar i anvisningstexterna för de nationella böndagarna, rättstavningar i bibelhänvisningar och kompletteringar i psalmrekommendationerna.

Evangelieboken är den andra delen i Kyrkohandboken för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och det är kyrkomötet som besluter om innehållet i den. Evangelieboken innehåller en text för gudstjänstens textläsning ur Gamla och Nya testamentet och en evangelietext för varje helgdag.

Den nuvarande Evangelieboken godkändes av kyrkomötet 1999. Man tryckte upp den första upplagan år 2000, då Evangelieboken också togs i bruk.

Parallellt med den nya korrigerade upplagan ska man fortsätta använda den gamla Evangelieboken. Ändringarna ska också göras i den version av Evangelieboken som finns på nätet och i de tryckta böcker där olika delar av handböckerna ingår.

Mera information: sakkunnig inom gudstjänstliv, Terhi Paananen, tfn 050 301 9268, terhi.paananen@evl.fi

En halv miljon fördelades som understöd enligt prövning till församlingarna

Kyrkostyrelsen fördelade sammanlagt 500 000 euro i understöd enligt prövning till församlingar. Det hade kommit in ansökningar om understöd för sammanlagt 931 000 euro. Understöd enligt prövning är en understödsform som är avsedd för tillfälliga behov och kyrkostyrelsens beviljar dessa understöd årligen.

Bland de församlingar som fick understöd fanns en församling från Borgå stift. Ålands södra skärgårdsförsamling beviljades 70 000 euro i understöd.

Understöden beviljades enligt beredningen. Föredragningslistan finns i webbtjänsten Domus.

Mera information: ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki, tfn 050 347 4728, juha.tuohimaki@evl.fi

Ändringar i församlingsindelningen från början av 2022 – flera församlingar på Åland fusioneras

Plenum godkände ändringar i församlingsindelningarna i Borgå och Lappo stift. I Borgå stift sker ändringar i församlingsindelningen på Åland.

Eckerö och Hammarlands församlingar dras in 31.12.2021. De bildar från 1.1.2022 Eckerö-Hammarlands församling. Församlingarna omfattar Eckerö och Hammarlands kommuners områden.

Också Finström-Geta och Sund-Vårdö församlingar dras in 31.12.2021. De bildar från 1.1.2022 Norra Ålands församling. Den nya församlingen omfattar Finströms, Geta, Sunds och Vårdö kommuners områden.

I Lappo stift dras församlingarna Karstulan seurakunta och Kyyjärven seurakunta in 31.12.2021, och fusioneras från 1.1.2022 med Saarijärven seurakunta. Församlingen omfattar staden Saarijärvis och kommunerna Kannonkoskis, Kivijärvis, Karstulas och Kyyjärvis områden. Den nya utvidgade församlingens namn är Saarijärven seurakunta.

Konneveden seurakunta dras in 31.12.2021. Den fusioneras med Laukaan seurakunta från 1.1.2022.  Den utvidgade församlingens namn är Laukaan seurakunta och den omfattar Konnevesi och Laukkas kommuners områden.

Multian seurakunta upphör 31.12.2021 och fusioneras med Keuruun seurakunta från 1.1.2022. Den nya församlingens områden omfattar kommunen Multias och staden Keurus områden. Den utvidgade församlingens namn är Keuruun seurakunta.

Mera information: ekonomiplaneringschef Johanna Simpanen, tfn 050 432 3323

Aslak Pekkala och Mari Valjakka föreslås till uppföljningsgrupp för sannings- och försoningskommission för samer

Statsrådets kansli har bett Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland utse två medlemskandidater till uppföljningsgruppen för sannings- och försoningskommission för samer. Plenum utsåg Aslak Pekkala och Mari Valjakka till medlemskandidater i enlighet med förslaget från kyrkans delegation för det samiska arbetet.

Mera information: kanslichef Pekka Huokuna, via specialrådgivare Jari Pulkkinen, jari.a.pulkkinen@evl.fi, tfn 040 688 1467