Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Naturresursinstitutets utredning: Församlingarnas skogar är ett betydande kollager

Publicerad 23.04.2021

Enligt kyrkans energi- och klimatstrategi (Kolneutral kyrka 2030) har Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland förbundit sig att nationellt och internationellt arbeta för att bekämpa klimatförändringen. Genom att binda kol i skogarna kan kyrkan kompensera för verksamhetens utsläpp. Kyrkostyrelsen lät Naturresursinstitutet (Luke) göra kalkyler över församlingarnas skogars kondition som kollager och kolsänkor. Utredningen visar att man i skogsvården behöver fästa särskild uppmärksamhet vid att bevara jordmånens kollager.

Utredningen omfattar 230 församlingsekonomiers ca 2 000 fastigheter. Man kunde göra kalkyler på 130 000 hektar skogsareal. Det motsvarar ungefär 80 procent av de skogar som församlingarna äger. Trädbeståndets kollager i de skogar som omfattades av utredningen är ungefär 6 miljoner ton. Torvmarkernas andel av församlingarnas skogsarealer är rätt stor och därför är mängden kol som binds i jordmånen märkbar, uppskattningsvis i klass med 16 miljoner ton.

Trädbeståndet i växande skog binder kol. Som en följd av avverkningar och förändringar i grundvattenförhållandena frigörs också koldioxid från jordmånen till atmosfären. Med tanke på kolbalansen borde man planera vården och användningen av skogen så att den mängd koldioxid som binds i trädbeståndet och jordmånen ökar och den mängd koldioxid som frigörs ur jordmånen är så liten som möjligt.

Man ställde upp tre olika mål för beräkningarna, maximalt kollager och maximering av nuvarande nettovärde med 1,5 respektive 3 procents räntesats. Med nuvarande avverkningsnivå skulle användningen av församlingarnas skogar på lång sikt ligga nära 1,5 procents scenariot, och då skulle skogarna ännu vara kolsänkor. Med planerade skogsvårdsmetoder som beaktar omständigheterna kan situationen förbättras.

Uppställda mål ska styra utarbetandet av skogsplaner

Kyrkoordningen förutsätter att församlingarna sköter sina skogar i enlighet med skogsplaner. Då man gör upp skogsplanerna kan man nu bättre än förr ta skogarnas kollager och kolsänkor i betraktande. På torvmarker betyder det här till exempel skogsvårdsmetoder med skogsklädd mark.

Vid sidan av skogarnas avkastningsmål och kolbalans har församlingarna också andra målsättningar med sin skogsvård, som till exempel naturens mångfald och mångsidig användning av skogarna.  De mål som församlingarna ställer upp ska redan i beredningsskedet styra utarbetandet av skogsplanerna.

Rapporten över projektet finns i webbtjänsten evl.fi/plus

Resultat enligt församling kan man bekanta sig visuellt med i Kyrkostyrelsens statistiktjänst

Energi- och klimatstrategin Kolneutral kyrka 2030 

Mera information: markanvändningschef Harri Palo, harri.palo@evl.fi

Bifogat finns diagram över skogarnas kolbindning och kollager, och dess utveckling i de skogsfastighetshelheter som förvaltas av församlingarna.