Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen beviljade understöd för renovering av skyddade kyrkliga byggnader

Publicerad 20.04.2021

Kyrkostyrelsens plenum beslöt vid sitt möte 20.4.2021 att fördela sammanlagt 7 miljoner euro i byggnadsunderstöd till församlingarna. För 2021 hade sammanlagt 58 projektansökningar om understöd lämnats in av 42 olika församlingar. Ansökningarnas sammanlagda summa uppgick till 18 miljoner euro.

De största understöden beviljades till renoveringen av Multia kyrka (ca 1,2 miljoner euro), renovering av Viitasaari kyrka (0,9 miljoner euro) och renoveringen av Mäntyharju kyrka och klockstapel (ca 0,8 miljoner euro).  

De församlingar i Borgå stift som fick de största understöden var Nykarleby församling som fick drygt 687 000 euro för renovering av 1700-talskyrkan Sankta Birgitta kyrka. Rikssvenska Olaus-Petri församlingen beviljades 552 500 euro för renovering av församlingens kyrka från 1932. Kyrkan hör till den nationellt betydande kulturmiljön i Främre Tölö.

De understöd som fördelas från den statliga finansieringen kan sökas av församlingar för underhåll och skötsel av skyddade kyrkliga byggnader. Storleken på byggnadsunderstödet grundar sig på en beräkningskalkyl som beaktar församlingens skatteprocent, skatteintäkter och antalet kyrkor och begravningskapell.  

Understöd från den statliga finansieringen kan också användas till samprojekt som gagnar alla församlingar. För samprojekt 2021 beviljades 300 000 euro till datasystemet Basis, 150 000 euro för projektet En kolneutral kyrka 2030, 41 000 euro för skötselplan för begravningsplatser och 30 000 euro för Unesco världsarvobjektet Petäjävesi gamla kyrka.

Information om alla bidragstagare finns i föredragningslistan på domus.evl.fi.

Mera information: tf överarkitekt Edla Mäkelä, tfn 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi 

Ändringar i församlingsindelningen från 2022

Kyrkostyrelsen beslöt att församlingen Heinäveden seurakunta upphör 31.12.2021 och uppgår i Liperin seurakunta från 1.1.2022. Den nya församlingens område är nuvarande Libelits och Heinävesi kommuner och församlingens namn blir Liperin seurakunta.

Församlingarna Pielaveden seurakunta och Keiteleen seurakunta upphör 31.12.2021 och uppgår i Nilakan seurakunta från 1.1.2022. Församlingens område omfattar nuvarande Pielavesi och Keitele kommuner.

Mera information: ekonomiplaneringschef Johanna Simpanen, tfn 050 432 3323, johanna.simpanen@evl.fi

Understöd till kyrkliga organisationer

Kyrkostyrelsen beviljade sammanlagt 80 000 euro i understöd till kyrkliga organisationer. Summan hade reserverats i Kyrkans centralfonds budget 2021 för understöd till kyrkliga organisationer, föreningar och anstalter.

Bidragstagarna är en rätt etablerad grupp och består av olika slag av organisationer av olika storlek. Ansökningarna har bedömts utgående från verksamhetens omfattning, utbredning och i relation till övriga liknande bidragssökandes ansökningar.

Understöden fördelades enligt beredningen. (domus.evl.fi) Bland mottagarna fanns tre finlandssvenska mottagare Finlands evangelisk-lutherska student- och skolungdomsmission (2 750 euro), Förbundet Kyrkan Ungdom (7 500 euro) och KRAN rf (2 500 euro).

Mera information: 
Eckelsiastikrådet Petri Määttä, tfn 040 688 1543, petri.maatta@evl.fi

Understöd till student- och ungdomsarbete

Kyrkostyrelsen fördelade överskottet från intäkterna från kollekter för organisationer som utför student- och ungdomsarbete som tidigare år uppburits i de finska stiften. Överskottet på sammanlagt 38 078 euro fördelas mellan Finlands Kristliga Studentförbund och Finlands Evangelisk-lutherska Student- och skolungdomsmission som vardera fick 19 000 euro.

Vid behandlingen av årets ansökningar har man beaktat pandemins inverkan på organisationernas ekonomi och betydelsen av det arbete som organisationerna gjorde för att stöda studerandenas ork och välmående under en svår tid.

Mera information: sakkunnig Stiven Naatus, tfn 040 688 1469, stiven.naatus@evl.fi

Kyrkostyrelsens strategi fram till 2026 godkändes

Plenum godkände Kyrkostyrelsens strategi Öppna dörrar – mot försök och utveckling fram till 2026 (Ovet auki – kokeiluille ja kehittämiselle). Strategin betonar nödvändigheten av försök och utveckling och konkretiserar hela kyrkans strategi Öppna dörrar ur Kyrkostyrelsens synvinkel. Verksamheten och beslutsfattandet styrs av värderingar – tro, hopp och kärlek – och verksamhetsmiljöns beskrivning grundar sig helt på hela kyrkans strategi.

De principer som genomsyrar Kyrkostyrelsens strategi är öppenhet, professionalitet, växelverkan, ansvarstagande och gemensamma försök. Kyrkostyrelsens grunduppgift, mission, är att främja att tron, hoppet och kärleken förverkligas i kyrkan och i övrigt i samhället genom att professionellt och sakkunnigt handha och utveckla kyrkans gemensamma förvaltning, ekonomi och verksamhet. Kyrkostyrelsens vision är att vara en modig förnyare och föregångare för kyrkans bästa.

Strategin och en introduktion finns som bilagor (på finska). Den svenska översättningen blir klar innan sommaren.

Mera information: kanslichefens specialmedarbetare Jari Pulkkinen, tfn 040 688 1467, jari.a.pulkkinen@evl.fi

Slutrapport för projektet Riktning

Plenum antecknade för kännedom slutrapporten för projektet Riktning. Inom projektet har man utvecklats funktionerna på Kyrkostyrelsen. Projektet grundar sig på det framtidsuppdrag som kyrkomötet gav Kyrkostyrelsen 2017. Det innehåller sex olika mindre projekt där man bland annat granskade att eventuellt grunda specialenheten Kyrkans utvecklingstjänster, utvecklandet av Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning, utvecklingen av specialenheten Kyrkans kommunikation och göra upp strategin för Kyrkostyrelsen för 2021-2026.

Kyrkostyrelsen kommer inte att grunda en skild enhet för utvecklingstjänster. I stället finns ett förslag om att Kyrkans forskningscentral och Kyrkans utbildningscentral integreras och att man i anslutning till det skulle grunda en befattning som koordinerande utvecklingschef. I november 2020 föreslog kyrkostyrelsens plenum för kyrkomötet att det görs en ändring i reglementet som skulle möjliggöra integrationen av forskningscentralen och utbildningscentralen. Kyrkomötet har ännu inte fattat något beslut i frågan utan förväntas fatta beslut i ärendet vid sin session i augusti 2021. Tanken är att man ska kunna anställa en utvecklingschef vid Kyrkostyrelsen under hösten 2021, till en början för en viss tid.

I projektet Riktning har man utvärderat uppgifterna för de anställda på Kyrkostyrelsen på nytt och prioriterat verksamheter. Organisationsstrukturen har ändrat och man har fäst uppmärksamhet vid verksamhetskulturen. Projektet Riktning har ökat det nätverksbaserade samarbete och samarbetet har ökat över såväl enhets- som organisationsgränser. Utvecklingsarbetet fortsätter som en del av avdelningarnas normala verksamhet.

Mera information: kanslichefens specialmedarbetare Jari Pulkkinen, tfn 040 688 1467, jari.a.pulkkinen@evl.fi

Arbetet med att förnya kyrkomötets arbetsordning framskrider

Kyrkostyrelsens plenum beslöt att sända förslaget om kyrkomötets nya arbetsordning till kyrkomötet för behandling. På sitt möte i mars godkände plenum innehållsmässigt ett förslag med ändringar i arbetsordningen för kyrkomötet och bad kyrkans laggranskningskommitté ge utlåtande i ärendet.

Mera information: kyrkomötets generalsekreterare Birgitta Hämäläinen, birgitta.hamalainen@evl.fi, tfn 040 688 1527

Kyrkostyrelsens plenum antecknade för kännedom Finansinspektionens övervakningsrapport om Kyrkans pensionsfond för 2020. Finansinspektionen anser att pensionsfondens placeringsverksamhet har skötts professionellt. Dessutom fastställde plenum principerna för hur budgeten för kyrkans gemensamma verksamhet för 2022 och verksamhetsplanen för 2022-2024 utarbetas.

Mera information: ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki, tfn 050 347 4728, juha.tuohimaki@evl.fi 

Uppdatering 21.4.2021 klockan 9.10 
I stycket om byggnadsunderstöden har den person som ger mera information rättats.
21.4. klockan 9.45: Summorna för understöden till Finlands evangelisk-lutherska student- och skolungdomsmission och Förbundet Kyrkan Ungdom har rättats.

Bilagor till nyheten