Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet godkände ekumenisk strategi för kyrkan

Publicerad 13.04.2021

På sitt möte tisdag 13 april godkände biskopsmötet för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kyrkans riktlinjer för den ekumeniska verksamheten fram till 2026. Dokumentet Ovet auki ykseydelle ja yhteydelle. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ekumeeninen toimintalinjaus vuoteen 2026. (på svenska Öppna dörrar till enhet och gemenskap) bygger på hela kyrkans strategi Öppna dörrar och styr kyrkans ekumeniska arbete och verksamhet.

I riktlinjerna går man kort igenom tidigare ekumeniska riktlinjer, teologiska grunder för kyrkans synliga enhet, allmänna målsättningar för lärosamtal med andra kyrkor och hur samtalen framskrider, den lutherska identiteten och den ekumeniska verksamhetsomgivningen. I riktlinjerna ställer man också upp mål för den ekumeniska verksamheten på olika nivåer i kyrkans liv. Det är meningen att man på stiftsnivå och i församlingar fortsätter konkretiseringen av arbetet i sina egna riktlinjer för verksamheten.

Riktlinjerna kommer att översättas till svenska och engelska. Den svenska översättningen torde bli klar i juni.

Riktlinjerna Öppna dörrar för enhet och gemenskap finns bland kyrkans publikationer (från 6.5.2021). 

Riktlinjerna (på finska) finns på biskopsmötet webbplats (icke-justerad version) 

Mera information:
Tomi Karttunen, ledande sakkunnig, tfn 050 594 1713Öppna länk i ny flik,  tomi.karttunen@evl.fiÖppna länk i ny flik

Understöd till Ekumeniska rådet i Finland och Lutherska världsförbundet

Biskopsmötet beviljade 75 000 euro i understöd till Ekumeniska rådet i Finland (ERF) och 50 000 euro till Lutherska världsförbundet. Understöden beviljades ur fonden för internationella och ekumeniska kontakter.

Ekumeniska rådet i Finland har hamnat i en akut ekonomisk kris. Närmare hälften av Ekumeniska rådets budget bygger på kollektmedel som samlas upp vid gudstjänster i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och under coronapandemin har kollektmedlen minskat drastiskt. Ekumeniska rådet strävar efter att på lång sikt få en mera hållbar grund för ekonomin, men med de åtgärderna rår man ändå inte på sin akuta ekonomiska kris.

Lutherska världsförbundet (LVF) beviljades medel för ekumeniska dialoger. Ett projekt som hör samman med detta strävar främst till att genom bilateral och multilateral interaktion och samarbete med andra kristna världsförbund och ekumeniska organisationer identifiera områden och teman för dialoger. De ekumeniska dialogerna är en viktig del av Lutherska världsförbundets ekumeniska verksamhet och förbundets medlemskyrkor har en avgörande roll i finansieringen av dialogerna.

Mera information:
ecklesiastikrådet Kimmo Kääriäinen, tfn 040 522 1464, kimmo.kaariainen@evl.fi 

Biskopsmötet godkände bestämmelser om behörighet för sjukhuspräster och omsorgspräster

Biskopsmötet godkände slutgiltigt bestämmelserna om hurdan examen som ger behörighet till tjänster som sjukhuspräster och omsorgspräster efter att kyrkans laggranskningskommitté hade gett sitt utlåtande i frågan. Biskopsmötet beslöt om innehållet i bestämmelserna vid sitt möte i januari 2021.

Läs mer om behörighet för sjukhuspräster och omsorgspräster i nyheten om biskopsmötets beslut 27.1.2021.

Coronapandemin syns i teologistudierna

Biskopsmötet behandlade Kyrkans teologutbildningskommittés verksamhetsberättelse för 2020. Verksamhetsberättelsen granskar teologutbildningen framför allt ur kyrkans synvinkel.

Kommittén har lagt märke till att distansstudierna på grund av coronapandemin har lett till att det dröjer längre för studerandena att avsluta sina studier, är utmanande för studerandenas ork och försvårar församlingspraktiken.

Under 2020 inledde sammanlagt 290 studerande teologistudier. Antalet utexaminerade teologie magistrar (284) var något flera än tidigare år, vilket för Helsingfors universitets del kan förklaras av att övergångsperioden för förnyandet av examensstrukturen gick ut. Sammanlagt utexaminerades 125 teologie magistrar med behörighet för prästtjänst i kyrkan. För Åbo Akademis del är läget oroande och behöver följas upp. Endast två teologie magistrar med behörighet för prästtjänst i kyrkan utexaminerades under fjolåret från Åbo Akademi (motsvarande 12 procent av alla utexaminerade teologiemagistrar).

Antalet prästvigningar i hela kyrkan minskade under coronapandemin. Sammanlagt 64 utexaminerade teologie magistrar vigdes till präster. Året innan prästvigdes 80 magistrar, vilket ligger i linje med ett medeltal över längre tid. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är fortsättningsvis den mest betydande enskilda arbetsgivare som sysselsätter teologer.

Mera information:
Biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 380 3270, anna-kaisa.inkala@evl.fiÖppna länk i ny flik 

Biskopsmötets protokoll publiceras om ca en vecka ut på webbtjänsten domus.evl.fi.

Texten har uppdaterats 18.5.2021 med en hänvisning och länk till det svenska dokumentet Öppna dörrar till enhet och gemenskap.