Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet gav utlåtande om förslag till ny kyrkolag

Publicerad 27.01.2021

Biskopsmötet för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland gav vid sitt möte 26-27 januari i S:t Michels stift utlåtande till kyrkomötet om ny lagstiftning för kyrkan. Kyrkostyrelsens förslag omfattar ny kyrkolag, speciallagar för kyrkan och kyrkoordningen.

Förslaget till ny lagstiftning för kyrkan grundar sig på det lagförslag som godkändes då kyrkomötet beslöt att revidera kyrkolagen och kyrkoordningen i maj 2018. Dessutom har kyrkostyrelsen i förslaget till ny kyrklig lagstiftning beaktat de ändringsbehov som lyftes fram vid riksdagsbehandlingen 2019.

Förslaget till ny kyrkolag innehåller i huvudsak bestämmelser om Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands organisation och förvaltning. En stor del av de bestämmelser som hittills har funnits i kyrkolagen flyttar över till kyrkoordningen eller speciallagar för kyrkan, som till exempel speciallagar om kyrkans tjänsteinnehavare, Kyrkans arbetsmarknadsverk och Kyrkans pensionsfond.

Biskopsmötet konstaterar att det inte längre handlar om en kodifiering av kyrkolagen utan en bred och principiell förnyelse av kyrkans lagstiftning. Därför uppmanar biskopsmötet kyrkomötet att grundligt överväga om det är möjligt att behandla förslaget till ny lagstiftning för kyrkan inom den tidsram som nu satts upp.

Enligt kyrkostyrelsens förslag flyttar de bestämmelser som grundar sig på kyrkans bekännelse och lära till kyrkoordningen. Biskopsmötet anser att det är möjligt att lösa frågan på det sätt som kyrkostyrelsen föreslår.

Biskopsmötet ser det som befogat att kyrkan själv besluter om sin bekännelse. Kyrkomötet godkänner kyrkoordningen och en förpliktigande definition av kyrkans bekännelse. Biskopsmötet anser att det är ändamålsenligt att kyrkolagen definierar bekännelsens betydelse och hänvisar till kyrkoordningen som utförligare definierar det kristna samfund som kyrkolagen stadgar om. Lösningen innebär att man definierar källorna till och innehållet i kyrkans bekännelse i kyrkoordningen. Biskopsmötet betonar vikten av att bredda motiveringarna till bekännelseparagrafen.

I förslaget till ny kyrkolag och kyrkoordning finns de ändringar som kyrkomötet godkände i maj 2019; att man avstår från underställningsförfarandet i kyrkans förvaltning, att det är tillräckligt med en fadder och att man inrättar påverkansgrupper för unga. Från kyrkoordningen stryks överlappande bestämmelser med speciallagarna. Man föreslår att kyrkobokföringen flyttas över på centralregistrens ansvar och att bestämmelserna om att grunda centralregister, att gå med eller ur dem finns i kyrkoordningen.

Då riksdagen småningom godkänner den nya kyrkolagen ersätter den kyrkolagen från 1994.

Biskopsmötets utlåtande i sin helhet (på finska) 

Arbetet med lättlästa dagens böner går framåt

Biskopsmötet gav utlåtande om böner på lättläst finska. Kyrkostyrelsen har berett dagens böner på lättläst finska som en komplettering till det gudstjänstmaterial som finns på webbplatsen selko.evl.fi. Efter att kyrkostyrelsen slutfört arbetet med bönerna utgående från biskopsmötets utlåtande publiceras de på webbplatsen.

Biskoparna konstaterar att de lättlästa dagens böner är en del av kyrkans liturgiska tradition. Det handlar om ett omfattande liturgiskt material som betonar den gemensamma gudstjänsten och ökar tillgängligheten. Bönerna har utarbetats i samarbete med experter från den riksomfattande expertorganisationen för lättläst Selkokeskus. Biskoparna konstaterar också att det kan vara bra att diskutera vilken ställning det lättlästa gudstjänstmaterialet har i kyrkans gudstjänstliv som helhet.

Selkokeskus uppskattar att 650 000-750 000 människor i Finland behöver lättlästa texter idag. Utöver det finns det en stor grupp människor som också har nytta av lättlästa texter. Behovet av lättläst kan vara medfött eller bero på sjukdom, skada, ålder eller att man hör till en annan språkgrupp. Att ungas språkliga färdigheter har försvagats har också ökat behovet av lättläst i Finland.

En del av bönerna kommer småningom att publiceras också på lättläst svenska på webbplatsen lattlast.evl.fi. Aktivt delaktig – Kyrkans handlingsprogram 2019–2024 för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning uppmuntrar till användning av lättläst material i kyrkan.

Behörighet för tjänster som sjukhuspräster och omsorgspräster

Biskopsmötet beslöt om hurdan examen som ger behörighet till tjänster som sjukhuspräster och omsorgspräster. Målet är att se till att de som innehar tjänsterna har tillräcklig teologisk, själavårdande, terapeutisk och pedagogisk kompetens för att självständigt kunna sköta uppgifterna och underlätta deras roll inom sjukvården. Då kyrkans laggranskningsnämnd gett sitt utlåtande besluter biskopsmötet om slutgiltigt godkännande.

Sjukhusprästernas uppgift är att stöda en patient och dess anhöriga genom en kris. Idag jobbar 129 sjukhuspräster och två lektorer inom sjukhussjälavården.

Omsorgspräster samarbetar med de kommunförbund, kommuner och andra aktörer som producerar tjänster för personer med funktionshinder. De har också ett nära samarbete med de församlingar som verkar på deras område. I Finland finns i dag 21 omsorgspräster, varav en arbetar på svenska inom Borgå stifts område.

För båda tjänsterna krävs teologie magisterexamen och kyrkans specialutbildning i sjukhussjälavård (60 sp) eller att man förbinder sig vid att avlägga specialutbildningen.

---

Biskopsmötet diskuterade ekumenisk strategi för kyrkan och gav respons för den fortsatta beredningen. Strategin ska sträcka sig fram till 2026. Mötet antecknade också för kännedom kyrkans ekumeniska översikt för 2020.

Biskopsmötet beslöt att utse den tillträdande biskopen i Åbo ärkestift Mari Leppänen till medlem i kyrkostyrelsens plenum för tiden 1.2.2021–31.5.2024. Mötet utsåg också Mari Leppänen till den biskop som fungerar som förman för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022.

Biskopsmötet utsåg biskopen i Kuopio stift Jari Jolkkonen till representant i Kyrktjänsts valdelegation. Delegationen utses för en tidsperiod på fyra år.

Biskopsmötet samlas nästa gång 13.4.2021.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, tfn 50 594 1317
biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 380 3270