Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Förnyat miljödiplom för kyrkan

Publicerad 22.01.2021

Kyrkans miljödiplom hjälper församlingarna att förverkliga sitt miljöansvar i verksamheten. Diplomet förnyades under fjolåret för att stöda evangelisk-lutherska kyrkans mål att bli klimatneutral senast år 2030. Handboken för miljödiplomet har nu för första gången publicerats som nätversion. Det finska materialet kom under hösten medan det svenska materialet publicerades i januari.

Kyrkans miljödiplom är ett verktyg som stöder församlingen att göra en insats för att skydda skapelsen – miljön – och dess mångfald. Samtidigt bidrar församlingen till att kyrkan når sina gemensamma klimatmål.

– Miljödiplomet rör hela kyrkan. Nästan alla större kyrkliga samfälligheter är redan med och vi uppmuntrar alla församlingar att söka miljödiplomet. Kyrkans miljödiplom är ett betryggande kvalitetssystem och det har varit fint att få göra det här, säger ledande sakkunnig Ilkka Sipiläinen på Kyrkostyrelsen.

Handboken för kyrkans miljödiplom har gjorts med tanke på lokalförsamlingarna. Förnyelsen har gjorts i samarbete med representanter för församlingarna. Nätversionen gör att handboken är lätt att använda.

Då en församling ansöker om diplomet ser den till att församlingens alla funktioner är i skick ur miljö- och klimataspekt. Samtidigt visar man på kyrkans budskap om människans ansvar för skapelsen. Som resultat av processen får man ett miljöprogram som styr hur man i församlingen genomför sitt miljöarbete. Församlingen skriver in sina egna planer och framtida mål i miljöprogrammet.

Svenskspråkiga församlingar och samfälligheter ansöker om miljödiplom via Borgå domkapitel. Stiftssekreterare Tomas Ray som ansvarar för miljöarbetet berättar att senaste år fick samfälligheterna i Borgå och Vanda sina miljödiplom och just nu jobbar ett par samfälligheter i Österbotten med sina ansökningar.

– När ansökningarna är klara sänder vi ut verksamhetsgranskare som tillsammans med dem som gjort ansökningen går igenom den och poängsätter de olika områdena som miljödiplomet berör. Det är kyrkostyrelsens plenum som beviljar miljödiplomet som är i kraft i fem år, säger Ray.

Kyrkan har förbundit sig till klimatarbete

– Det praktiska miljöarbete som görs i kyrkan och dess församlingar har betydelse, konstaterar Ilkka Sipiläinen.
– Församlingarna har ungefär 167 000 hektar skog och ungefär 8 000 byggnader. Kyrkan kan också ha en betydande roll inom miljöfostran med tanke på att kyrkan har närmare fyra miljoner medlemmar.

Kyrkan har sedan 2001 haft ett eget miljösystem Kyrkans miljödiplom som skräddarsytts utgående från församlingarnas behov. Kyrkan godkände i februari 2019 en energi- och klimatstrategi Kolneutral kyrka 2030. Strategin rekommenderar att såväl alla församlingar som stift och Kyrkostyrelsen ska ha Kyrkans miljödiplom senast 2025.

Handboken för Kyrkans miljödiplom finns på webbadressen https://evl.fi//miljodiplom. Den tryckta versionen av miljöhandboken ges ut under våren. Man kan ge respons på webbsidorna och handbokens innehåll via en blankett på webbsidan.

Den grafiska utformningen av Kyrkans miljödiplom har gjorts av AD Milla Cotterill på Kyrkans kommunikation.

Mera information:
ledande sakkunnig Illka Sipiläinen, Kyrkostyrelsen, tfn 040 544 1158
stiftssekreterare Tomas Ray, Borgå domkapitel, tfn 040 142 5222