Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans kommunikation utvecklas i treårigt projekt

Publicerad 19.01.2021

Kyrkostyrelsens plenum beslöt på årets första möte (19.1.2021) att grunda ett projekt där man utreder hela kyrkans kommunikation. Projektet genomförs under tiden 19.1.2021-31.12.2023.

Slutsatser och utlåtanden som kyrkomötets framtidskommitté och framtidsutskott gjort och Kyrkostyrelsens projekt Riktning har visat att det finns ett behov av att utreda kommunikationsverksamheten inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som helhet. Man ska också utreda om kommunikationen kan förverkligas mera målinriktat, kostnadseffektivt och genom att på ett förnuftigt sätt dra nytta av ny teknologi.

Till ordförande för utredningens styrgrupp utsågs Åbo ärkestifts stiftsdekan (från 1.2 biskopen i Åbo ärkestift) Mari Leppänen och övriga medlemmar är kanslichef Pekka Huokuna, kyrkoherden i Taivalkosken seurakunta Tuomo Törmänen, Lappo stifts stiftsdekan Terhi Kaira och kommunikationschef, chefredaktör Minna Siikaniva, Kuopio kyrkliga samfällighet. Styrgruppens mandattid är 19.1.2021-31.12.2023.

Projektet med kommunikationsutredningen har en utredningsgrupp och till ordförande i den utsågs i Tammerfors kyrkliga samfällighets kommunikationschef Sami Kallioinen. Övriga medlemmar är Kotimaa Oy:s vd Kati Kinnunen, sakkunnig inom sociala medier och utbildningsteknologi Harto Pönkä, planerare av användargränssnitt Titti Kallio vid Kyrkans kommunikation,  Vanda kyrkliga samfällighets kommunikationschef Meri-Anna Hintsala,  Uleåborgsbiskopens specialmedarbetare Harriet Urponen, chefen för Centralen för barn och unga Katri Korolainen, informatören i Siilinjärven seurakunta Sini-Marja Kuusipalo, Borgå kyrkliga samfällighets kommunikationschef Simon Lampenius och Valios chef för kundupplevelser Pekka Rantamoijanen. Till projektchef utsågs Kyrkans kommunikations kommunikationsdirektor Tuomo Pesonen. Han kommer att vikarieras av kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura fram till 31.12.2023. Till sekreterare för utredningsgruppen utsågs sakkunnig i utvecklingsarbete och informatör Eva Wäljäs, Tammerfors kyrkliga samfällighet.

Utredningsgruppen ska utarbeta modeller för hur kyrkan på ett kostnadseffektivt sätt kan stärka sin kommunikationspåverkan och utnyttja digitaliseringens möjligheter samtidigt som man respekterar församlingarnas och stiftens identitet. Utredningsgruppens mandattid är 19.1.2021-31.12.2023.

Mera information:
projektchef Tuomo Pesonen, tfn 050 378 0041

Valet av Petri Määttä till ecklesiastikråd vann laga kraft

Kyrkostyrelsens plenum valde vid sitt möte 22.5.2019 TM Petri Määttä till det ecklesiastikråd som är chef för verksamhetsavdelningen från 1.7.2019. Beslutet vann inte laga kraft eftersom ett besvär om valet lämnades in till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade 23.11.2020 det besvär som gjorts mot valet Petri Määttä och valet har nu vunnit laga kraft.

Mera information:
kanslichef Pekka Huokunas specialmedarbetare Jari Pulkkinen, tfn 040 688 1467

Komplettering av skatteintäkter 2021

Kyrkostyrelsen beviljade sammanlagt 1 083 829 euro ur Kyrkans centralfonds budget som komplettering av skatteintäkter till församlingar och kyrkliga samfälligheter i Åbo ärkestift och Tammerfors, Uleåborgs, S:t Michels, Kuopio och Lappo stift.

Kyrkostyrelsen godkände 2017 nya fördelningsgrunder för skatteintäkter och dessa har legat till grund för årets beslut. Kyrkostyrelsen beviljar församlingar och kyrkliga samfälligheter komplettering av skatteintäkter ur Kyrkans centralfond då deras kalkylerade skatteintäkter per närvarande församlingsmedlem underskrider en utjämningsgräns som bestäms enligt kommunens invånartäthet och antalet medlemmar i församlingen eller den kyrkliga samfälligheten.

Ett sammandrag över de församlingar som har fått komplettering av skatteintäkter finns i föredragningslistan i webbtjänsten Domus.  

Mera information:
ecklesiastikrådet Leena Rantanen, tfn 050 5675 372

Fördelningsgrunderna för understöd för klimatneutrala energisystem ändrades

Evangelisk-lutherska kyrkan har som mål att vara klimatneutral år 2030. Det viktigaste delmålet i projektet är att avstå från oljeuppvärmning före utgången av 2025. För att uppnå det målet har kyrkostyrelsen 15.9.2019 beslutat om understöd för klimatneutrala energisystem så att församlingarna kan ersätta användningen av fossilt bränsle i sina uppvärmnings- och/eller elsystem.

Plenum beslöt att fördelningsgrunderna för de understöd som Kyrkans centralfond beviljar som byggnadsunderstöd ändrar för tiden 2021-2023 (den summa som ska fördelas 2021 är 1 miljon euro). Under åren 2121-20213 kan man också få understöd för energisystem i byggnader som inte är skyddade. Under den tiden styrs 80 procent av centralfondens årliga understöd främst till energiprojekt som syftar till att det gamla byggnadsbeståndet blir klimatneutralt medan 20 procent går till övriga reparationer av byggnadsbeståndet. Understödet utvidgas till att gälla alla byggnader som är nödvändiga med tanke på församlingens verksamhet. Omfattningen av understödet varierar beroende på byggnadskategori och storleken på församlingens ekonomi.

Kyrkostyrelsen förbehåller sig rätten att omvärdera summan som fördelas och föreslagna stödprocenter beroende på antalet ansökningar och deras kvalitet.

Mera information:
tf överarkitekt Edla Mäkelä, edla.e.makela@evl.fi, tfn 050 591 7665

Förlängd mandattid för arbetsgrupp som utreder förhållandet mellan Ålands självstyrelse och kyrkans lagstiftning

På grund av coronapandemin förlängde kyrkostyrelsens plenum mandatperioden för den arbetsgrupp som utreder förhållandet mellan den lagstiftning som hör till Ålands självstyrelse och kyrkans lagstiftning till fram till 31.5.2022. Arbetsgruppens tillsattes i slutet av februari 2020 och den ursprungliga mandatperioden skulle utgå 28.2.2021.

Materialet Parrelationens klossar uppdateras

Kyrkostyrelsen utarbetade 2005-20210 det finska materialet Parrelationens klossar som stöd för parrelationer och föräldraskap. Materialet godkändes av plenum 2011. Det svenska materialet har utarbetats senare och är inte lika omfattande som det finska.

Till materialet hör föreläsningar, kort, gruppmaterial, affischer, webbsidor osv. som  har använts i församlingarnas och organisationernas familje- och parrelationsarbete. Materialet har efterfrågats i uppdaterad form också av kommunernas familjecentraler, rådgivningar och av organisationer inom sociala sektorn. På basen av respons och de erfarenheter man fått har materialet uppdaterats språkligt, bland annat med tanke på tillgänglighet och jämlikhet. Det har gjort att materialet också kan betjäna nya aktörer.

Plenum godkände textändringarna i materialet som ägs av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Mera information:
Liisa Välilä, sakkunnig, liisa.valila@evl.fi, tfn 040 688 1567

Plenum utnämnde delegationen för församlingarnas bokföring för åren 2021-2023. Till ordförande utsågs Tapio Yliluoma och till övriga medlemmar Tove Lindström-Koli, Outi Koskinen, Lasse Oulasvirta, Marja-Liisa Ylitalo, Kari Haakana och Rauni Ruonala

Protokoll från kyrkostyrelsens plenum sätts inom en vecka ut i webbtjänsten DomusÖppna länk i ny flik