Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskop Tapio Luoma: Osäkerhetens tid och tillitens kraft

Publicerad 03.11.2020

Ärkebiskop Tapio Luoma öppnade kyrkomötets höstsession i Åbo på tisdag 3.11.2020. I sitt öppningstal fäste han uppmärksamhet vid tilliten som en sammanhållande kraft i samhället. Ärkebiskopen påminde om att betydelsen av tillförsikt ökar i tider av osäkerhet.

Ärkebiskopen drog paralleller till det dagsaktuella presidentvalet i USA och sa att det beskriver den värld vi lever i idag.

– Känslan av osäkerhet har blivit starkare, djupare och mera utbredd. Oberäkneligheten har trängt undan förutsägbarheten, gränsen mellan lögn och verklighet har blivit otydlig, den högljudda och grova retoriken har kört över försöken till dialog och samförstånd.

Ärkebiskop Luoma menar att det finns många orsaker till osäkerhet; klimatförändringen som hotar vår planets framtid, den ökande mängden asylsökande och den främlingsfientlighet den avslöjar, populistiska partiers vilja att bryta sig loss från mellanstatligt samarbete för nationell vinning och coronapandemin med dess många följder.

Samtidigt som ärkebiskopen konstaterar att upplevelsen av osäkerhet är förståelig ställer han den i ett historiskt perspektiv – också tidigare generationer har genomlevt osäkra perioder. Ärkebiskopen påminde om att de senaste årtiondena varit ovanligt lugna.
– Kanske är det just därför som dagens osäkerhet känns konstig. Vi hann för en stund vänja oss vid att världen var stabil och förutsägbar.

Ärkebiskopen betonade vikten av att stå ut med osäkerhet istället för en osund tvärsäkerhet. Han menade att det inte finns enkla, säkra svar på alla frågor och konstaterade att osäkerheten inte försvinner genom att olika ståndpunkter hårdnackat förs fram som det enda rätta, snarare förstärks den.
– Förvirringen ökar när ömsesidigt uteslutande sanningar kämpar om makten, dömer ut varandra och betraktar sig själva som det enda godtagbara alternativet.

Som ett svar på den utmaning osäkerheten medför lyfte ärkebiskopen fram tillförsikt till att man lär sig, till omdöme och till styrkan i samarbete. Med det kan man möta en okänd framtid utan att förlora hoppet.

– Kraften i tillförsikten kommer tydligast till uttryck i relationer mellan människor. Där säkerhet kräver murar bär tillförsikt över gränser.

En sådan förmåga att stå ut med osäkerhet och ett inbördes förtroende önskade ärkebiskopen av kyrkan.
– En ytterst väsentlig fråga är hur vi inom kyrkan söker en trygg väg framåt i vår tid som präglas av osäkerhet. Kräver vi säkerhet eller förlitar vi oss på tillförsikt?

Ärkebiskopen menar att det i kyrkans liv finns frågor och situationer där det går och är önskvärt att man uppnår säkerhet.
– För att nå dit krävs ändå tillförsikt, tillförsikt till oss själva, tillförsikt till varandra, tillförsikt till framtiden, tillförsikt till Gud.

Ärkebiskopens tal i sin helhet finns som bilaga (delvis på svenska)

Kyrkomötet på nätet:
Direktströmningen från kyrkomötet och mötets dokument finns på kyrkomötets webbplats
Bilder från kyrkomötet finns i Kyrkans bildbank
Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous

Vid behov förmedlar vi intervjuförfrågningar till kyrkomötesombuden.

Kyrkomötets kommunikation:
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815
Tuulikki Terhemaa, tf kommunikationschef, tfn 050 372 1239
Tuija Helenelund, sakkunnig inom kommunikation, tfn 050 529 8503

Bilagor till nyheten