Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans nya strategi godkändes - frimodig förkunnelse, delaktighet i vardagen, aktivt samarbete och uppfinningsrika försök

Publicerad 22.09.2020

Kyrkostyrelsen godkände kyrkans nya strategi Öppna dörrar – Strategi för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fram till 2026 på sitt möte 22.9.2020. Kyrkans gemensamma strategi söker mera långsiktiga och enhetligare arbetssätt än förut.

– Den strategi som har godkänts för kyrkan har sin utgångspunkt i fenomen. Under strategiprocessen identifierades olika fenomen som påverkar kyrkan liv. De strategiska valen drar upp riktlinjer för hur vi som kyrka vill svara på de här fenomenen, säger Terhi Kaira som varit projektchef för kyrkans strategiarbete.

Kyrkans gemensamma strategi definierar den gemensamma riktningen. Då strategin ska förverkligas utvärderar församlingarna och andra aktörer i kyrkan hur man lokalt eller inom en organisation bäst främjar de gemensamma målen.

Öppna dörrar utåt och inåt

De viktigaste valen utkristalliseras i strategins namn Öppna dörrar. Dörrarna ska hållas öppna såväl konkret som bildligt. Målet är att fortsättningsvis och starkare än förr söka sig ut bland människor och leva vid deras sida. Individualiseringen, en ökad ojämlikhet och människors otrygghet utmanar kyrkan att använda sig av nya arbetssätt.

Under kommande år försöker man stärka kyrkans identitet som en delaktig och gästvänlig gemenskap. Kyrkan ska satsa på att främja barns och ungas delaktighet, möten med millenniegenerationen, familjers välmående och interaktion över generationsgränserna. Användningen av kyrkorummen förnyas. De former av andlighet och gemenskap som sker över nätet stärks.

Öppna dörrar för alla

Kyrkans dörrar ska inte vara stängda för någon. I strategin betonas att kyrkans uppgift är att främja jämställdhet och jämlikhet, och aktivt motverka hat och marginalisering.

– Dörrarna ska vara öppna också för olika partnerskap. Målet är att församlingarna bygger förtroende, gemenskap och en gemensam arbetskultur. Vi vill uppmuntra anställda till ett aktivt arbetsgrepp med vidsträckta nätverk, berättar Terhi Kaira om strategins innehåll.

Under strategiperioden är man tvungna att avgöra hurdana strukturer som kan garantera ett mångsidigt församlingsarbete över allt i Finland i framtiden. Samtidigt måste man fundera på hur man kan se till att det finns tillräckligt med resurser för såväl församlingarnas verksamhet som kyrkans gemensamma uppgifter. 

Öppna dörrar för nya möjligheter

I enlighet med strategin är det meningen att genomföra olika försök och stärka försökskulturen. Digitaliseringen av tjänster, kommunikation och verksamheter fortsätter. Å andra sidan vill man avstå från det som inte längre är nödvändigt och fungerande. – I framtiden måste vi skärpa vårt ekologiska, sociala och globala ansvar i kyrkans verksamhet. Det kom tydligt fram under strategiarbetet att kyrkans trovärdighet mäts i vardagliga handlingar, berättar projektchef Terhi Kaira.

Ärkebiskop Luoma: En realistiskt och modig strategi

Den kommande strategiperioden är på många sätt betydande för kyrkan. Nästan alla nyckeltal för kyrkan visar på behovet av en strategisk översyn. Kyrkan måste modigt blicka utåt och framåt samtidig som den respekterar sin historia och sina traditioner. I strategin Öppna dörrar är nutid och framtid, det bestående och förändringen inlindade i varandra.

– Jag gläder mig över den gemensamma strategi för kyrkan som vi just har godkänt. I den blickar man realistiskt men modigt mot framtiden. Strategin Öppna dörrar drar upp riktlinjer för vilka saker i kyrkans liv och verksamhet vi ska satsa på under de kommande åren. Ett viktigt strategiskt val hör samman med hoppet. Vi vill upprätthålla hoppet i människornas liv. Framför allt denna linjedragning känns speciellt aktuell. Också som kyrka går vi mot framtiden med förtröstan och hopp, konstaterar ärkebiskop Tapio Luoma.

***

TD Terhi Kaira har varit projektchef för strategiprojektet. Strategigruppen bestod av biskop Teemu Laajasalo, Helsingfors (ordf.), kanslichef Pekka Huokuna, Helsingfors, studerande i samhällsvetenskaper Elina Kemppainen, Kuusamo, kyrkoherde Juha Koivulahti, Tammela, professor Olli Kuivalainen, Villmanstrand, pastor Oona Leiviskä, Kuopio, docent i kommunalpolitik Kaija Majoinen, Joensuu (vice ordf.), forskare Tuula Okkonen, Uleåborg, chefen Pekka Pajamo, Helsingfors, stiftsdekan Magnus Riska, Borgå, studerande i musikvetenskaper Aapo Tähkäpää, Jyväskylä och förvaltningschef Eeva Uusimäki, Björneborg. Utredningar och bakgrundsmaterial för styrgruppen har beretts av en arbetsgrupp bestående av biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, webbkommunikationschef Lari Lohikoski, Kyrkans kommunikation, chefen för Kyrkans forskningscentral Hanna Salomäki och projektchef Terhi Kaira.

I strategiprocessen har man dragit nytta av kyrkans framtidsarbetsgrupps arbete, betänkanden från kyrkomötets framtidsutskott, kyrkans egna och andra aktörers statistik och ett brett register framtidsmaterial från olika samhällsaktörer. En enkät bland alla församlingar genomfördes för att ge bakgrund åt strategiarbetet. Under arbetet ordnades höranden och man följde med framtidsdiskussioner i sociala medier. Dessutom främjade man arbetet på möten med kyrkligt anställda och förtroendevalda och vid olika förvaltningsorgans möten. Respons på utkastet till strategi samlades in dels målinriktat, des via en nätblankett som var öppen för alla. Beredningsprocessens grundprinciper var öppenhet, bredd och mångsidighet. Då man utarbetade strategin ville man höra olika människors syn på kyrkan och dess framtid. Till viss del har strategiarbetet knutits till kyrkans tidigare strategier.

Då kyrkostyrelsen godkände strategin Öppna dörrar beslöt man att kyrkomötet i november 2020 ska föra en diskussion om strategins innehåll och genomförande.

Strategin i sin helhet på svenska (pdf)

Strategin i sin helhet (pdf, på finska)

Mera information: Terhi Kaira, projektchef för strategiprojektet, stiftsdekan, terhi.kaira@evl.fi, p. 050 326 3012