Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet godkände riktlinjer för religionsmöten

Publicerad 09.09.2020

Biskopsmötet godkände på sitt möte i Helsingfors 8-9 september dokumentet Suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen (på svenska ungefär Riktlinjer för religionsmöten).

Dokumentet vänder sig framför allt till kyrkans anställda och ansvarspersoner och ska uppmuntra och inspirera såväl församlingar som enskilda till möten med andra religioner. Utgångspunkten är att det kristna vittnesbördet och kyrkans missionsuppdrag inte utesluter en respektfull dialog med andra religioner.

Till kyrkans uppgifter hör att tillsammans med andra aktörer främja samhällsfred och religionsfrihet. Ett redskap för det här är religionsdialog. Dokumentet tar avstamp i hur religionsläget har förändrats och alltjämt förändras i Finland.

I dokumentet finns samlat teologiska riktlinjer för religionsdialog, men också konkreta och praktiska råd om hur man kan handla i situationer där man möter människor som företräder en annan tro än den lutherska. Samtidigt klargör dokumentet för andra religiösa samfund, för människor från andra trostraditioner och för en bredare läsarkrets evangelisk-lutherska kyrkans självförståelse och relation till andra religioner.

Biskopsmötet gav i augusti 2018 kyrkans kommitté för religionsmöten i uppgift att utarbeta ett religionsteologiskt dokument med allmänna riktlinjer för hur man i lutherska kyrkan förhåller sig till andra religioner.

Den svenska översättningen av dokumentet torde bli klar i oktober.

Lutherska kyrkans representanter i Ekumeniska rådets generalmöten

Biskopsmötet utsåg följande personer till representanter för evangelisk-lutherska kyrkan vid Ekumeniska rådets i Finlands generalmöten under 2021-2013: ärkebiskop Tapio Luoma, biskop Matti Repo, biskop Jari Jolkkonen, stiftsdekan Terhi Törmä, TD, pastor Minnamari Helaseppä, pastor Saara-Maria Jurva, prost Leena Huovinen, stiftssekreterare Jukka Jämsén, docent, TD Tomi Karttunen, kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura, TD Jenni Krapu, pastor Antti Kruus, ecklesiastikrådet Kimmo Kääriäinen, stiftssekreterare, TD Eriikka Jankko, redaktionschef Pauli Juusela, TD, pastor Matti Väätäinen, TD, pastor Joona Salminen, pastor Johanna Björkholm-Kallio, diakon Luisa Tast och assessor, kyrkoherde Kari Tiirola.

Böner på lättläst finska

Biskopsmötet förde remissdiskussion om dagens böner på lättläst finska. Bönerna bereds nu vidare vid Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning och kommer i ett senare skede tillbaka till biskopsmöte för utlåtande.

Riktlinjer för kyrkans ekumeniska verksamhet fram till 2016 bereds

Biskopsmötet förde remissdiskussion om innehållet och målen för riktlinjerna för kyrkans ekumeniska verksamhet. Mötet gav kommittén för religionsmöten i uppdrag att utarbeta riktlinjer som sträcker sig fram till 2026.

De senaste riktlinjerna för kyrkans ekumeniska verksamhet publicerades 2015 under rubriken En mötande kyrka. Riktlinjer för den internationella och ekumeniska verksamheten och möten med andra religioner fram till år 2020. De ekumeniska riktlinjerna ska uttryckligen koncentrera sig på just den ekumeniska verksamheten, dvs. hur man främjar den kristna gemenskapen och enheten.

Övriga beslut

Biskopsmötet godkände 2019 nya bestämmelser om examen i församlingsledning som skulle träda ikraft samtidigt som den nya kyrkolagen. Eftersom arbetet med reformen av kyrkolagen drar ut på tiden beslöt biskopsmötet nu att ändringen i bestämmelserna om examen i församlingsledning träder i kraft 1.10.2020. Examen ska ge präster den kunskap, skicklighet och det kunnande som behövs för att sköta en kyrkoherdetjänst.

Biskopsmötet godkände kyrkans teologutbildningskommitténs verksamhetsplan för 2021. Till planens målsättningar hör att utvärdera utbildningen ur ett arbetslivsperspektiv, att följa med rekryteringen av studerande och hur de placerar sig på arbetsmarknaden, att stöda studerandenas spiritualitet och kristna identitet och ett livslångt lärande på det teologiska området.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, tfn 050 594 1317, kari.kopperi@evl.fi
biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 380 3270, anna-kaisa.inkala@evl.fi
Elina Hellqvist, chef, Kyrkans missionscentral, tfn 040 688 1478, elina.hellqvist@evl.fiÖppna länk i ny flik (om dokumentet Suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen)
Biskopsmötets webbplats