Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Tre ombudsinitiativ kring utvecklingen av församlingarnas struktur i kyrkomötet

Publicerad 13.08.2020

Under torsdagen förde kyrkomötet remissdiskussion om sex olika ombudsinitiativ av vilka tre på sätt eller annat berörde kyrkans förvaltningsstruktur.

I ett initiativ föreslår sju ombud att man utreder sammanslagning av stift och kyrkliga samfälligheter, och att kyrkostyrelsen utgående från utredningen gör förslag till ändring av bestämmelserna om kyrkans strukturer på lokalnivå.

I ombudsinitiativet hänvisar man till kyrkostyrelsens förslag till ny församlingsstruktur som förföll med knapp marginal i kyrkomötet 2015. Initiativtagarna påpekar att målen i det förslaget ännu är aktuella: att stärka närheten till och gemenskapskänslan i församlingarna, att stöda ansvarsfull ekonomiförvaltning och utveckla möjligheterna till en mångsidig verksamhet.
Ombudsinitiativ i sin helhet

I ett annat ombudsinitiativ föreslås kriterier för när domkapitlet kan börja utreda en församlingsfusion. I initiativet föreslås dessutom att domkapitlet skulle kunna förpliktiga en mera resursstark församling till fusion med en församling med svagare ekonomi.
Ombudsinitiativet i sin helhet

I ett tredje ombudsinitiativ undertecknat av sju ombud föreslår man en lättare modell för kyrkliga samfälligheter, där man bland annat väljer bara ett förtroendeorgan i församlingsvalet.
Ombudsinitiativet i sin helhet

Kyrkomötet sände samtliga tre ombudsinitiativ till förvaltningsutskottet.

Fältbiskopens ställning i kyrkans beslutsfattande väckte livlig debatt

Ett ombudsinitiativ om fältbiskopens ställning i kyrkans beslutsfattande väckte livlig remissdebatt i kyrkomötet. I initiativet föreslås att man utreder fältbiskopens ställning och roll i kyrkan utgående från teologiska grunder. Bland annat önskar initiativtagarna att man kritiskt granskar fältbiskopens medlemskap i biskopsmötet och kyrkomötet. Initiativet hade väckts av åtta ombud från flera olika stift och sändes till konstitutionsutskottet för beredning.
Ombudsinitiativet i sin helhet 

Sammanlagt 16 kyrkomötesombud föreslår i ett initiativ att valet av kyrkomötets utskottsmedlemmar ska göras mera öppet, genomskinligt och så att det bättre motsvarar de åsikter mötet företräder och ombudens expertis. Ärendet sändes till förvaltningsutskottet för beredning.
Ombudsinitiativet i sin helhet 

I ett initiativ föreslår två ombud att man övergår till jämlika och könsneutrala uttryck i kyrkans författningstexter och titlar. De föreslår också att kyrkans kommunikation och förvaltning använder könsneutrala titlar. Ombudsinitiativet sändes till allmänna utskottet.
Ombudsinitiativet i sin helhet

Åsa A. Westerlund och Monica Heikel-Nyberg medlemmar i kyrkostyrelsens plenum

Kyrkomötet valde på torsdag följande medlemmar till kyrkostyrelsens plenum för mandatperioden 2020-2024.

Till lekmannamedlemmar valdes redaktör Pekka Heikkilä, Åbo ärkestift, läkare Kalle Mäki, Tammerfors stift, projektkoordinator Elina Kemppainen, Uleåborgs stift, redaktör Vuokko Vänskä, S:t Michels stift, läkare Åsa A. Westerlund, Borgå stift, medicinalråd Matti Ketonen, Kuopio stift, diakoniarbetare Pirjo Sariola, Lappo stift, bokförare Tarja Kantola, Helsingfors stift och diplomingenjör Heikki Sorvari, Esbo stift.

Till prästmedlemmar valdes kaplan Monica Heikel-Nyberg, Borgå stift och kyrkoherde Jukka Pakarinen, Helsingfors stift.

Biskopsmötet valde förra veckan biskopen i S:t Michels stift Seppo Häkkinen och biskopen i Åbo ärkestift Kaarlo Kalliala till biskopsmötets representanter i plenum.

Kyrkomötet anslog 4 miljoner i coronastöd

Kyrkomötet beslöt att öka understödsandelen för kyrkans gemensamma verksamhet för att stöda församlingar och kyrkliga organisationer så att de kan hantera coronaviruspandemin. Församlingarna stöds med sammanlagt tre miljoner euro och understödet fördelas till församlingarna i förhållande till deras medlemsantal. De kyrkliga organisationerna stöds med en miljon.
Ekonomiutskottets betänkande 1/2020

fredag förmiddag inleder kyrkomötet sitt plenumarbete klockan 9.30 med bland annat lagutskottets betänkande om revidering av kyrkomötets arbetsordning. På följade plenum fortsätter diskussionen om biskoparnas brev om äktenskapfrågan.

Det går att följa med kyrkomötets arbete via nätet och på Twitter under hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.
Direktströmningen hittar ni via adressen https://evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotetÖppna länk i ny flik
På samma webbadress finns också kyrkomötets handlingar, förteckning över ärenden under behandling och preliminär arbetsplan för veckan.
Bilder från kyrkomötet finns i kyrkans bildbank på webbadressen kuvapankki.evl.fiÖppna länk i ny flik.
Medierna kan använda fotografierna fritt i rapporteringen om kyrkomötet. Uppge källa och fotografens namn.

Kyrkomötets kommunikation:
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815
Eeva-Kaisa Heikura, kommunikationschef, tfn 040 688 1421 
Tuulikki Terhemaa, sakkunnig inom kommunikation, tfn 050 372 1239