Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Det nya kyrkomötet avslutade sin session i Åbo med äktenskapsdiskussion

Publicerad 14.08.2020

Kyrkomötets viceordförande Seija Kuikka, ärkebiskop Tapio Luoma och ombudet Ville Auvinen. Bild: Kyrkans bildbank/Aarne Ormio

Det nya kyrkomötet avslutade på fredagen sin session i Åbo. Biskopsmötets svarsbrev angående respektfull debatt och äktenskapet gav under torsdag och fredag 45 ombud anledning att be om taltur.

Eftersom det inte var ett beslutsförslag kunde man under behandlingen av svaret inte göra kläm- eller motförslag. Bland kyrkomötesombuden finns fortsättningsvis mycket delade åsikter, även om många ombud talade för nödvändigheten av en kompromiss och lösning. Samtidigt finns det i stiften och församlingarna olika uppfattningar om vigsel till äktenskap och hur de förverkligas. I många talturer konstaterades att diskussionen fortsätter under kommande sessioner.

Biskopsmötets svar till kyrkomötet och text om respektfull debatt

Utskotten kan samlas elektroniskt

Kyrkomötet godkände på fredagen en ändring i arbetsordningen som gör det möjligt för kyrkomötets utskott och talmanskonferens att i framtiden samlas elektroniskt. Lagutskottets ordförande Antti Savela sade att beslutet kommit till på grund av coronaviruspandemin men att det också ger flexibilitet under normala förhållanden. Dessutom stöder elektroniska mötet kyrkans klimatstrategi Kolneutral kyrka och främjar kyrkans ekonomi.

Lagutskottets betänkande

Öppenhet och genomskinlighet vid fördelning av utskottsplatser

Kyrkomötet beslöt att förvaltningsutskottets betänkande om ett ombudsinitiativ om fördelning av utskottsplatser ska beaktas då kyrkomötets kansli inleder arbetet med att utveckla mötets arbetsordning. Målet är att utveckla urvalsförfarandet, öppenhet och transparens då man utser utskottsmedlemmar.

Förvaltningsutskottets betänkande

Boksluten för 2019 godkändes

Kyrkomötet godkände Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, personalrapport, Kyrkans centralfonds bokslut och verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2019. Mötet godkände också Kyrkans pensionsfonds verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse.

I sin presentation av ekonomiutskottets betänkande påminde ordförande Tapio Tähtinen om att prognoserna om sämre ekonomiutsikter i kyrkan nu är verklighet. Tähtinen konstaterade att man hamnar att möta de här utmaningarna i mötessalen många gånger framöver.

Ekonomiutskottets betänkande 2/2020 och 4/2020

Kyrkomötet beslöt om principerna för ersättning av kostnader föranledda av deltagande i kyrkomötet och om grunderna för ersättning för inkomstbortfall. Mötet beslöt också om ersättning av kostnader för arbetet vid kyrkomötet.

Kansliutskottets betänkande 1/2020 och 2/2020

Kyrkomöte samlas följande gång på Turun kristillinen opisto i Åbo tisdag till fredag 3-6.11.2020.

Bilder från kyrkomötet finns i kyrkans bildbank på webbadressen kuvapankki.evl.fi. Medierna kan använda fotografierna fritt i rapporteringen om kyrkomötet. Uppge källa och fotografens namn.

Kyrkomötets kommunikation:
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815
Eeva-Kaisa Heikura, kommunikationschef, tfn 040 688 1421
Tuulikki Terhemaa, sakkunnig inom kommunikation, tfn 050 372 1239