Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskoparnas svar till kyrkomötet: Lösningen på diskussionen kring äktenskapet ska sökas i godkännandet av olika uppfattningar

Publicerad 06.08.2020

Kyrkomötet bad i maj 2018 biskopsmötet främja en respektfull diskussion och fortsätta utreda alternativ för att finna lösningar på den rådande oenigheten om äktenskapssynen. Biskopsmötet har 6.8.2020 godkänt sitt svar som kyrkomötet får till kännedom på sin session nästa vecka 10-14.8.2020.

Biskoparna har haft som mål att hitta ett gemensamt svar på hur man kan bevara enheten, dvs. att leva som en enad Kristi kyrka de olika åsikterna till trots. Det tiosidor långa svaret betonar att kyrkans enhet, en respektfull diskussion och frågan om äktenskapet är nära sammanflätade.

Som lösning på den oenighet som råder kring äktenskapssynen ser biskoparna en situation där kyrkans medlemmar kan leva tillsammans med olika uppfattningar – oberoende av vars och ens respektive äktenskapssyn och praxis. För att nå detta krävs öppenhet och dialog, dvs. en respektfull diskussion.

I sitt svar beskriver biskoparna olika modeller för vigselpraxis utgående från praxis i olika kyrkor. För en del av biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är den nuvarande modellen det enda möjliga alternativet: äktenskapet ingås mellan man och kvinna, och det andliga behovet hos par av samma kön bemöter man med en motsvarande förrättning. En del av biskoparna anser å sin sida att det är möjligt att viga par av samma kön. De stöder antingen att kyrkan har två parallella synsätt, dvs. både en traditionell och en könsneutral äktenskapssyn, eller att äktenskapssynen ändras så att den blir könsneutral och att vigselpraxisen ändras i enlighet med det.

Om biskopsmötets medlemmar av en eller annan orsak skulle bli tvungen att jämka från den modell de anser vara bäst anser en majoritet av biskoparna att den nästbästa modellen är att kyrkan håller fast vid äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna men också ger par av samma kön möjlighet till kyrklig vigsel.

I sitt svar beskriver biskopsmötet kännetecken på en respektfull diskussion och på en osaklig diskussion och uppmanar kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen att förbinda sig till en respektfull diskussion och främja den. Dessutom önskar biskopsmötet att principerna för en respektfull diskussion lyfts fram i utbildningen av kyrkans anställda och förtroendevalda, och att man främjar en respektfull diskussion på alla nivåer i församlingens verksamhet.

Biskoparna påminner om att olika tolkningssätt och tillämpning av kyrkans tro i det praktiska livet har prövat de kristnas enhet genom historien. De menar att enhet inte heller kräver fullkomlig åsiktsenighet eftersom enheten har sin grund i dopet som sammanfogar de kristna med Kristus och hans kyrka.

Biskoparnas svar till kyrkomötet finns i sin helhet som bilaga (på finska).

Biskoparnas svar till kyrkomötet i svensk översättning (pdf)

Mera information om biskoparnas svar ger ärkebiskop Tapio Luoma. Intervjuförfrågningar via ärkebiskopens specialmedarbetare Juha Meriläinen, tfn 040 1424 913.

Nyheten har uppdaterats med länk till den svenska översättningen av brevet 11.8.2020 klockan 16.26.

Bilagor till nyheten