Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen: Församlingarna får ekonomiskt stöd för att klara pandemin

Publicerad 09.06.2020

Kyrkostyrelsens plenum godkände 9.6.2020 en tilläggsbudget till Kyrkans centralfonds budget 2020. I ett förslag till kyrkomötet föreslås ett tillägg på 4 miljoner euro i budgetavsnittet om kyrkans gemensamma verksamhet för stöd till församlingar och kyrkliga organisationer för att klara sig ur coronaviruspandemin.

Understödet styrs till de församlingar som på grund av pandemin förlorar en betydande del av sina skatteintäkter och de organisationer vars verksamhetsförutsättningar försvårats märkbart under pandemin. 

Om kyrkomötet godkänner ändringen i budgeten fastställer kyrkostyrelsens plenum principerna för beviljade av medel från pandemistödpaketet och de mätare som används för att utvärdera vilken ekonomisk inverkan pandemin har haft. Målet att plenum fördelar medlen till församlingarna inom 2020.

Dessutom föreslog regeringen 5.6.2020 i statens tilläggsbudget ett extra understöd på 4,5 miljoner euro till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Ortodoxa kyrka i Finland tillsammans för att täcka uteblivna skatteintäkter på grund av pandemin. Kyrkostyrelsen föreslår att också det stödet fördelas i förhållande till församlingarnas medlemsantal.

Mera information: ecklesiastikrådet Leena Rantanen, tfn 050 567 5372

Kyrkomötets utskotts föreslås kunna hålla elektroniska möten

Kyrkostyrelsen föreslår en ändring i kyrkomötets arbetsordning så att kyrkomötets utskott och talmanskonferens ska kunna hålla elektroniska möten. På det sättet skulle man trygga kyrkomötets arbete på lång sikt och samtidigt beakta såväl miljöaspekter som ekonomiska utmaningar.

Beslut om elektroniska möten fattas av ifrågavarande organ eller dess ordförande. Man ber kyrkans laggranskningskommitté ge utlåtande i frågan direkt till kyrkomötet.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203

Kyrkomötets lagfarna sakkunniga för åren 2020-2024

Kyrkostyrelsen föreslår för kyrkomötet att juris doktor Timo Esko och juris doktor Juha Raitio väljs till kyrkomötets lagfarna sakkunniga för mandatperioden 1.5.2020 –30.4.2024.

Riksdagens förvaltningsutskotts brev för kännedom till kyrkomötet

Kyrkostyrelsen meddelar kyrkomötet för kännedom ett brev från riksdagens förvaltningsutskott om kodifieringen av kyrkolagen.

Kyrkomötet godkände i maj 2018 en helhetsreform av kyrkolagen och ett förslag om komplettering av kyrkolagen i november 2019. I riksdagen har ärendet behandlats av förvaltningsutskottet och grundlagsutskottet gav utlåtande i ärendet.

I sitt utlåtande lyfte utskottet fram fem punkter i lagen som står i strid med grundlagen och därför har man inte kunnat föra helhetsreformen av kyrkolagen vidare enligt normal lagstiftningsprocess.

I sitt brev till kyrkostyrelsen anser förvaltningsutskottet att förslaget till kyrkolag måste beredas på nytt så att det uppfyller de anmärkningar om lagstiftningsordningen som grundlagsutskottet påpekat. Riksdagens förvaltningsutskott önskade att brevet också skulle ges kyrkomötet för kännedom.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203

Församlingsfusioner 2021

I Åbo ärkestift kommer Auran seurakunta att upphöra 31.12.2020 och istället ingå i Liedon seurakunta från 1.1.2021. Den utvidgade Liedon seurakunta kommer att omfatta de nuvarande kommunerna Lundo och Aura.

I Kuopio stift upphör Ristijärven seurakunta 31.12.2020 och sammanslås med Paltamon seurakunta från 1.1.2021 så att församlingens område omfattar nuvarande kommunerna Paltamo och Ristijärvi.

Mera information: ekonomiplaneringschef Pasi Perander, tfn 050 349 6902

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 beaktar fattigdom bland pensionärer och digitaliseringens utmaningar

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 har som tema ”Ikäihmiset kriisin keskellä” (ung. Äldre i krisens mitt). Insamlingen lyfter speciellt fram fattigdom bland pensionärer och de utmaningar som digitaliseringen medfört.

Temat är aktuellt eftersom antalet låginkomsttagare bland över 75-åringar har ökat under senare år. Över 20 procent av åldersgruppen bland pensionärer över 75 år är låginkomsttagare. Också coronakrisen har lyft fram utmaningar som äldre människor möter i sina liv. Den långa karantänen har framför allt drabbat äldre människors sociala relationer. Församlingar och andra aktörer har strävat efter att möjliggöra umgänge i digitala miljöer. Då har det framkommit att en del äldre människor inte har möjlighet att använda digitala redskap antingen på grund av ekonomiska eller kunskapsmässiga begränsningar, eller andra utmaningar.

I Gemensamt Ansvars internationella arbete hjälper man äldre människor som drabbats av klimatförändringen eller hamnat i svårigheter av andra orsaker.

Petri Määttä fortsätter som chef för kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning

Teologie magister Petri Määttä fortsätter som tillförordnad chef för kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning för ett år framåt till 31.7.2021 eller högst till dess att besväret mot kyrkostyrelsens beslut 22.5.2019 har avgjorts i domstol.

Kyrkostyrelsens plenum valde Määttä till det ecklesiastikråd som fungerar som chef för kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning i maj 2019. Beslutet har inte vunnit laga kraft eftersom ett besvär har lämnats till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Mera information: kanslichef Pekka Huokuna, pekka.huokuna@evl.fi

Brändö-Kumlinge församling fick understöd enligt prövning

Kyrkostyrelsen beslöt att fördela sammanlagt 545 000 euro i understöd enligt prövning till församlingarna.

Sammanlagt 11 församlingar fick understöd.  I Borgå stift fick Brändö-Kumlinge församling ett understöd på 25 000 euro. De övriga församlingarna som fick understöd var Martinkoski i Åbo ärkestift, Hailuoto i S:t Michels stift, Heinävesi, Niinivesi, Rautalampi och Ristijärvi i Kuopio stift, och Kaskö, Kyyjärvi och Petäjävesi i Lappo stift.

Mera information: ecklesiastikrådet Leena Rantanen, tfn 050 567 5372

Ekstrand fortsätter i styrelsen för Kyrkans Utlandshjälp

Följande personer utsågs till medlemmar i stiftelsen Kyrkans Utlandshjälps styrelse för åren 2020-2023:

Till ordförande utsågs sakkunnig Tarja Kantola, Helsingfors och till medlemmar sakkunnig Tuomas Aho, Esbo, direktor Sixten Ekstrand, Borgå, riksdagsledamot Atte Harjanne, Helsingfors, biskop Kaisamari Hintikka, Esbo, riksdagsledamot Anna-Kaisa Ikonen, Tammerfors, kyrkoherde Juhani Lavanko, Uleåborg, redaktör Reetta Meriläinen, Helsingfors, ekonomie magister Ritva Ohmeroluoma, Helsingfors, redaktör Aila Paloniemi, Jyväskylä, arbetslivsprofessor Ritva Reinikka, Helsingfors, pastor för mångkulturarbete Mark Saba, Vanda, kyrkoherde Olli-Pekka Silfverhuth, Birkala och teologie studerande Hanna Ylikangas, Helsingfors.

Uppdatering 10.6.2020 klockan 12.54; det andra och tredje stycket som rör pandemins inverkan på församlingarnas ekonomi och det stöd som delas ut med anledning av detta har förtydligats.