Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet stöder utveckling av stiftsfullmäktige

Publicerad 04.12.2019

Stiftsfullmäktige ska ha en egen roll i hur kyrkan svarar mot dagens utmaningar, konstaterar biskopsmötets arbetsgrupp i en rapport om hur stiftsfullmäktiges verksamhet kan utvecklas. Biskopsmötet behandlade rapporten på sitt möte 4.12 och konstaterade att det är viktigt att utveckla stiftsfullmäktiges roll utgående från rapporten.

Arbetsgruppen betonar kyrkans beslutsfattandesystem där såväl lekmän som prästerskapet är representerade då man ska utveckla stiftsfullmäktige. Lekmännens roll i beslutsfattandet är viktig och ger möjlighet att lyfta fram församlingsmedlemmars erfarenheter och kunskap vid sidan av den teologiska aspekten.

I rapporten konstaterar man att fullmäktiges roll har utvecklats på olika sätt i olika stift; i många stift har man också en diskuterande roll vid sidan av beslutsfattandet. Att stiftsfullmäktige har initiativrätt till kyrkomötet betyder att de kan påverka linjedragningarna i helhetskyrkan. Stiftsfullmäktige godkänner stiftets verksamhets- och ekonomiplan och budget, och har möjlighet att påverka stiftets strategiska satsningar och verksamhetsmål.

Kyrkomötet gav i maj 2017 kyrkostyrelsen i uppdrag att göra ett förslag till att avveckla stiftsfullmäktige som en del av kyrkans framtidsuppdrag. Kyrkostyrelsens plenum behandlade frågan i mars 2019 och beslöt att be biskopsmötet utreda hur man kan förnya stiftsfullmäktiges verksamhet inom ramen för nuvarande lagstiftning.

Bestämmelse om kristna organisationers konfirmandundervisning godkändes

Biskopsmötet godkände innehållsmässigt en bestämmelse om kristna föreningars, stiftelsers eller annan organisations tillstånd att ordna konfirmandundervisning. Man ändrade anvisningarna så att de bland annat motsvarar den nuvarande konfirmandarbetsplanen. Kyrkans laggranskningskommitté ska avge utlåtande innan det slutliga beslutet fattas.

Utvecklingssamtal med kyrkans missionsorganisationer

Biskopsmötet tog del av promemorior från de utvecklingssamtal som Kyrkans missionscentral fört med kyrkans missionsorganisationer under den gångna hösten. Avtal med missionsorganisationerna gjordes upp första gången 2013 och definierar de principer avtalsorganisationerna ska följa då de förverkligar missionsuppgiften inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Sammanlagt sju missionsorganisationer har avtal med kyrkan.

Biskopsmötet utsåg delegater till Kyrkornas världsråds generalförsamling 2021

Biskopsmötet beslöt att evangelisk-lutherska kyrkans delegater i Kyrkornas världsråds 11 generalförsamling i Karlsruhe i Tyskland 8-16 september 2021 är ärkebiskop Tapio Luoma, prästen och kantorn Kati Pirttimaa och teologie studerande Vilma Saarinen. Kyrkornas världsråds generalförsamling samlas vart åttonde år och är världsrådets högsta beslutandeorgan.

Biskopsmötet utsåg medlemmar i kommittén för kyrkans mission för tiden 1.1.2020-31.12.2022. Till ordförande utsågs biskop Jari Jolkkonen.

Biskopsmöte förde remissdiskussion om uppdatering av biskopsmötets rekommendation om vigning till diakoniämbetet och remitterade ärendet till vidare behandling.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 142 5189