Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen: I framtiden räcker det med en fadder vid dop

Publicerad 17.09.2019

Kyrkostyrelsens plenum beslöt 17.9 att föreslå för kyrkomötet att det räcker med en fadder för den som döps. Faddern ska vara en konfirmerad medlem i evangelisk-lutherska kyrkan. Förslaget kräver en ändring i kyrkoordningens bestämmelser.

I maj behandlade kyrkomötet ett ombudsinitiativ där man föreslog att lätta på kraven för faddrar. Bakgrunden är att föräldrar ibland har svårt att hitta två faddrar som är konfirmerade kyrkomedlemmar. I dag behövs ett särskilt beslut av kyrkoherden för att kunna ordna dop med bara en konfirmerad fadder. Kyrkomötet gav kyrkostyrelsen i uppgift att bereda en ändring i kyrkoordningens bestämmelser.

Enligt nu gällande bestämmelser ska ett barn ha åtminstone två faddrar som är döpta och konfirmerade medlemmar i antingen evangelisk-lutherska kyrkan eller i någon annan kyrka i den så kallade Borgågemenskapen. Det finns ingen övre gräns för hur många faddrar som ett barn kan ha.

Efter dopet kan man på särskilda grunder ge barnet högst två faddrar till. Barnets vårdnadshavare kan anhålla hos församlingens kyrkoherde om att barnet ska få flera faddrar.

Kyrkomötet besluter om ändringen och kyrkans laggranskningskommitté ska ge utlåtande i frågan. Om kyrkomötet i november godkänner den föreslagna ändringen kan den träda i kraft i början av nästa år.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203

Kyrkan fick handlingsprogram om funktionshindrade personers rättigheter

Kyrkostyrelsen godkände kyrkans handlingsprogram för 2019-2024 om FN:s generalavtal om funktionshindrade personers rättigheter.

Handlingsprogrammet Aktiivisesti osallinen (Aktivt delaktig) ska stöda kyrkans beslutsfattare, anställda och församlingsmedlemmar i arbetet med att förverkliga avtalets målsättningar på alla nivåer. Viktigt är jämlikhet, delaktighet och lämpliga mål för församlingarnas verksamhet. Med delaktighet avses en persons fullvärdiga och aktiva delaktighet i samhället på samma villkor som andra. Delaktighet är ett viktigt tema i FN:s generalavtal om funktionshindrade personers rättigheter.

Också i kyrkans tillgänglighetsprogram KOM som godkändes 2012 förbinder sig kyrkan till FN-avtalets innehåll.  

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland verkar som offentligrättsligt samfund och i enlighet med sitt budskap för att främja målen i FN-avtalet. Handlingsprogrammet har utarbetats i samarbete med kyrkans delegation för frågor om tillgänglighet och funktionshinder.

Mera information: projektsekreterare Timo-Matti Haapiainen, tfn 050 436 2075

Plenum godkände förslag till kyrkomötet om Kyrkans centralfonds och Kyrkans pensionsfonds budgeter för 2020 och verksamhets- och ekonomiplaner för 2020-2022.

Mera information: bokföringschef Markku Vasara, tfn 040 142 5194

Kyrkostyrelsen antecknade för kännedom en utredning om förnyandet av tjänste- och förvaltningsterminologi. Utredningen är en del av det framtidsuppdrag som kyrkomötet gett kyrkostyrelsen.

Mera information: förvaltningschef Asta Virtaniemi, tfn 050 318 8608

Kyrkostyrelsen godkände kollektändamål för 2020 enligt beredningen

Kyrkostyrelsen godkände för vilka ändamål kollekten bärs upp i högmässorna i stiften under 2020. De största kollektmålen finns liksom tidigare inom missionsarbetet och internationell diakoni. Kollektändamålen för de finska stiften och Borgå stift ser lite olika ut.

I det svenska stiftet verkar andra organisationer än på finskt håll. För Borgå stifts del beviljas kollektändamålen utgående från ett utlåtande från Borgå domkapitel.

Intäkterna från de kollekter som uppbars i högmässorna 2018 uppgick till 10 110 497 euro. 2017 uppgick intäkterna för de uppburna kollekterna till sammanlagt 9 907 000 euro.

Kyrkostyrelsens plenums föredragningslista finns i webbtjänsten domus.evl.fi och 20.9 läggs det granskade protokollet med bilagor ut.

Läs mera om plenums övriga beslut i motsvarande finska nyhet.
 

Rättelse 17.9.2019 klockan 16.15 ordet verksamhetsprogram har byts ut mot det rätta begreppet handlingsprogram.