Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Församlingar i Österbotten fusioneras, ny församling bildas i Kronoby respektive Pedersöre 1.1.2020

Publicerad 21.08.2019

Rättelse till notisen om kyrkostyrelsens plenums beslut: I den tidigare versionen stod att Teuvo och Vesanto församlingar sammanslås till Niiniveden seurakunta. De församlingar som sammanslås är Tervo och Vesanto församlingar. Texten nedan är rättad 21.8.2019 kl. 13.30.

Kyrkostyrelsens plenum beslöt 21.8.2019 att fastställa Ylivieskas kyrkoråds beslut om att bygga en kyrka. Plenum beslöt också om församlingssammanslagningar i Österbotten.

Kyrkostyrelsens plenum beslöt att nuvarande Kronoby församling, Terjärv församling och Nedervetil församling dras in 31.12.2019 och att Kronoby kyrkliga samfällighet samtidigt upphör. Istället bildar de tidigare församlingarna en ny tvåspråkig församling med namnet Kronoby församling 1.1.2020. Församlingen omfattar Kronoby kommuns område.

Nuvarande Nedervetil församlings kyrkoherde Anders Store blir kyrkoherde i nya Kronoby församling. Inget extra församlingsval ordnas utan kyrkofullmäktige för den nya församlingen bildas utgående från resultatet i församlingsvalet 2018.

Kyrkostyrelsen beslöt också att nuvarande Esse församling, Pedersöre församling och Purmo församling dras in 31.12.2019. En ny församling med namnet Pedersöre församling grundas 1.1.2020 omfattande de gamla församlingarnas, dvs. Pedersöre kommuns, område. Den nya församlingen ingår i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, dit även Jakobstads svenska församling och Jakobstads finska församling hör.

De nuvarande förtroendevalda medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige som representerar nya Pedersöre församling fortsätter medan nya Pedersöre församlings församlingsråd utses i extra församlingsval. Nuvarande kyrkoherden i Esse församling Kaj Granlund blir kyrkoherde i den nya Pedersöre församling.

Kyrkostyrelsen beslöt att församlingarna i Tervo och Vesanto upphör 31.12.2019 och en ny församling med namnet Niiniveden seurakunta grundas 1.1.2020. Den nya församlingen omfattar Tervo och Vesanto kommuners område. Orsakerna till församlingsfusionen är ekonomiska.

Mera information: jurist Outi Perkiömäki, tfn 040 688 1598

Kyrkostyrelsen fastställde Ylivieskas kyrkoråds beslut om att bygga kyrka

Kyrkostyrelsen beslöt att fastställa Ylivieskas kyrkoråds beslut om att bygga en kyrka. Plenum röstade om beslutsförslaget som var att inte fastställa Ylivieskas kyrkoråds beslut. Med rösterna 3-10 godkände plenum motförslaget att kyrkostyrelsens fastställer Ylivieskas kyrkoråds beslut att bygga en kyrka. Efter omröstningen lämnade föredragande in avvikande åsikt.

Ylivieska församlings kyrkoråd godkände 23.4.2019 en byggnadsplan för Ylivieska kyrka. Man föreslår att träkyrkan i Ylivieska som brändes ner 2016 ersätts med ny kyrkobyggnad på en intilliggande tomt och en klockstapel på kyrkogården. Domkapitlet i Uleåborg har förordat att kyrkorådets beslut fastställs.

I november 2018 beslöt kyrkomötet om understöd till Ylivieska församling. Då hade församlingen föreslagit ett projekt på 10 miljoner euro (inklusive moms) till kyrkomötet. Då beslöt man att inledningsvis bevilja en av de två miljoner euro i understöd som församlingen ansökte om. Efter beslutet i kyrkomötet har projektets helhetskostnader ökat till 13,4 miljoner euro (inkl. moms). I föredragandes förslag konstaterades att en fastställning av investeringar på 13,4 miljoner euro är en för stor risk för Ylivieska församling. Investeringen kan medföra att församlingens resultat och verksamhetsförmåga försvagas kraftigt i framtiden.

Mera information: tf överarktitekt Kristiina Koskiaho, tfn 040 688 1454

Birgitta Hämäläinen vald till ny generalsekreterare för kyrkomötet

Kyrkostyrelsens plenum valde enhälligt juris magister, teologie magister Birgitta Hämäläinen (f. 1978) till tjänsten som generalsekreterare för kyrkomötet från 1.10.2019. Hämäläinen har arbetat som jurist på Kyrkostyrelsens förvaltningsavdelning sedan 2017.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203