Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Evangelisk-lutherska kyrkan ändrar inte skrivningen av sitt namn

Publicerad 19.04.2016

Evangelisk-lutherska kyrkan skriver fortsättningsvis sitt namn med bindestreck på båda språken. Kyrkostyrelsens plenum gav 19.4 ett utlåtande till Institutet för de inhemska språken om hur kyrkans namn skrivs.

Kyrkostyrelsen anser att i en helhetsbedömning väger argumenten för att bevara det nuvarande sättet att skriva namnet mera, fastän de finska språkreglerna skulle tala för en form utan bindestreck. Kyrkostyrelsen ser det däremot inte som ett stort problem fastän man i det finska allmänspråket också använder namnet utan bindestreck.

Finska språknämnden har redan 1986 rekommenderat att man använder ordet ”evankelis-luterilainen” utan bindestreck i formen evankelisluterilainen. Kyrkans egen praxis har stridit mot rekommendationerna.

Det som talar för att hålla fast vid att skriva namnet på finska i den nuvarande formen är orsaker som hör samman med den historiska kontinuiteten och identiteten. Ett mycket vägande skäl har att göra med praktisk övervägning: en namnändring skulle förutsätta att man gör ändringar i tiotals lagar och förordningar. En användning av bindestreck stöds också av en strävan till enhetlighet, i kyrkans namn på svenska måste man absolut bevara bindestrecket.

Finska språknämnden behandlar frågan på sitt möte den 13 maj.

Mera information:
Biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 380 3270, anna-kaisa.inkala@evl.fi

Kyrkliga organisationer fick understöd

Kyrkostyrelsens plenum beviljade sammanlagt 160 000 euro till olika kyrkliga organisationer. De beviljade stöden ligger på samma nivå som tidigare år. Däremot kom betydligt mera ansökningar om understöd än förr (sammanlagt ca 308 000 euro).

Det största enskilda stödet gick till Diakonia ry som fick 30 000 euro, Förbundet Kyrkans Ungdom fick 11 000 euro, Suomen evankelis-luterilainen luostarin tuki ry; Luterilainen ikoni fick 8 000 euro, Suomen kirkkomusiikkiliitto fick 7 500 euro, och Kristillinen työväen liitto och Suomen uskonnonopettajain liitto ry fick vardera 7 000 euro. Bland de svenskspråkiga organisationer som fick stöd fanns också KRAN r.f. (5 000 euro) och Retreatstiftelsen (4 000 euro) liksom Förbundet Kristens Skolungdom r.f. (1 500 euro) som för fösta gången fick stöd från kyrkostyrelsen.

En förteckning över de beviljade stöden finns som bilaga.

Kyrkostyrelsen fördelade också kollektmedel för studentarbete. Den kollekt som bars upp under 2015 resulterade i 47 000 euro. Summan fördelades på basen av ansökningar så att Finlands evangelisk-lutherska student- och skolungdomsmission fick 29 000 euro och Finlands kristliga studentförbund fick 18 000 euro.

Mera information:
Understöd, ecklesiastikrådet Kari Kopperi, tfn 050 594 1317, kari.kopperi@evl.fi
Kollekter, sakkunnig Jussi Murtovuori, tfn 050 308 6651, jussi.murtovuori@evl.fi

Ny församling 2017: Kotka-Kymin seurakunta

Församlingarna i Kotka, Kymmene och Langinkoski bildar en gemensam församling från och med 1.1.2017. Den nya Kotka-Kymin seurakunta motsvarar Kotka stads område. Den nuvarande kyrkoherden i Kymin seurakunta Anna-Tiina Järvinen blir kyrkoherde i den nygrundande församlingen.

Mera information:
jurist Outi Perkiömäki, tfn 040 142 5152, outi.perkiomaki@evl.fi

Det var sista gången som kyrkostyrelsen plenum sammanträdde i nuvarande sammansättning. Kyrkomötet utser nytt plenum vid vårsessionen som inleds den 9 maj. Biskoparna väljer sina egna representanter till plenum i biskopsmötet.

Protokoll från plenum sätts ut i webbtjänsten Domus när de granskats.