Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsens plenum: Kyrkostyrelsens verksamhetsmodell förnyas

Publicerad 20.03.2019

Kyrkostyrelsen beslöt i plenum på tisdag 19.3 att anteckna för kännedom tilläggsutredningen om kyrkans utvecklingstjänster och beslöt att främja den modell som arbetsgruppen som gjort utredningen föreslår. Enligt modellen grupperas Kyrkostyrelsens tjänster i fyra sektorer: församlingstjänster, påverkan, administration och utveckling. Målet är att omvärdera uppgifterna och uppnå ett tätare samarbete mellan såväl enheter som avdelningar på Kyrkostyrelsen.

Kyrkostyrelsen bereder för kyrkomötet ändringar i Kyrkostyrelsens reglemente så att man grundar en ny specialenhet för Utvecklingstjänster på Kyrkostyrelsen. Den formas genom att koncentrera och omorganisera uppgifterna vid Kyrkans forskningscentral, Kyrkans utbildningscentral och Kyrkostyrelsens nuvarande verksamhetsavdelning. Enheten skulle inleda sin verksamhet i början av 2021 och ledas av en utvecklingschef.

Kyrkostyrelsen inleder en utredning där man utvärderar de ekonomiska effekterna av den specialenhet som grundas, den interna organiseringen och placeringsort. Utredningsarbetet görs av en utomstående utredare. Dessutom inleder man den planerade verksamhetsavdelningens omorganisering. Planeringen ska vara klar i slutet av 2019.

Kyrkostyrelsen beslöt också att utreda Kyrkans kommunikations uppgifter och ställning i framtiden och utarbeta en ny kommunikationsstrategi. Det som ska utredas är Kyrkostyrelsen interna kommunikation och helhetskyrkans strategiska kommunikation. Utredningen ska vara klar i slutet av 2019.

För att ha en mer effektiv framförhållning än hittills grundas ett team för lägesbedömning som har i uppgift att samla fakta om förändringar i verksamhetsmiljön och främja användningen av förutsägelser i kyrkans ledning, stiften och församlingarna. Teamet tillsätts av Kyrkostyrelsens ämbetskollegium.

Kyrkostyrelsens påverkansarbete effektiveras genom tidsbestämda påverkansteam som tillsätts under hösten 2019.

Också de nuvarande delegationernas och arbetsgruppernas uppgifter och ändamålsenlighet omvärderas under ledning av kanslichefen.

Det startas ett skilt projekt som ska utveckla samarbetet med domkapitlen och utveckling av nätverksarbete där man utreder vilka olika uppgifter domkapitlen kan utföra i ett närmare samarbete än hittills och genom att koncentrera sitt kunnande. Den nya arbetsmodellen tas i bruk senast under 2021.

Det är en del av det framtidsarbete som kyrkomötet gett kyrkostyrelsen i uppgift att bereda.

Mera information: kanslichef Pekka Huokuna, kontakt via specialmedarbetare Minnamari Helaseppä, tfn 040 688 1538

Förslag om att slopa stiftsfullmäktige föll efter omröstning

Kyrkostyrelsens plenum behandlade också på sitt möte 19.3 ett förslag om att avskaffa stiftsfullmäktige. Det är del av det framtidsarbete som kyrkomötet gett kyrkostyrelsen i uppgift att bereda.

Plenum röstade om förslaget och godkände med rösterna 7-4 ett motförslag om att kyrkostyrelsen ber biskopsmötet utreda förnyelse av stiftsfullmäktiges verksamhet inom ramen för nuvarande lagstiftning.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, p. 050 553 6203

Ungas delaktighet i kyrkans förvaltning ökas

Unga och unga vuxnas delaktighet i kyrkans förvaltning utvecklas på alla nivåer. Det främsta målet med den framställning som görs till kyrkomötet är en ändring i kyrkoordningen som förpliktigar församlingarna att grunda en påverkansgrupp för unga. Till påverkansgruppen skulle man välja konfirmerade unga under 29 år. Församlingarna skulle själva besluta om valsätt och antalet unga som väljs in. Laggranskningskommittén ska ge utlåtande i frågan.

Dessutom föreslår man för kyrkomötet att det skulle höra barn och unga en gång under sin mandatperiod. Man rekommenderar att stiften ordnar regelbundna träffar för representanter för unga påverkansgrupper och unga förtroendevalda.

Man ska också stärka kontakten och samarbetet mellan kyrkostyrelsen och årligt återkommande framtidsseminarier för unga och Ungdomens kyrkodagar.

Också det här är en del av det framtidsarbete som kyrkomötet gett kyrkostyrelsen i uppgift att bereda.

Mera information: chef Jarmo Kokkonen, tfn 050 594 1316

Kyrkostyrelsens plenum godkände Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse för 2018. Årsberättelsen om Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhet sänds till kyrkomötet för behandling.

De övriga punkterna på föredragningslistan, bland annat byggnadsunderstöden, flyttades fram till nästa plenum.

Kyrkostyrelsens föredragningslista och (efter granskning) protokoll