Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsens plenum: Arbetet med kyrkans strategi 2026 inleds

Publicerad 29.01.2019

Kyrkostyrelsens plenum beslöt 29.1.2019 att inleda beredningen av kyrkans riktgivande strategi fram till 2026. Det är meningen att kyrkostyrelsen ska godkänna den nya strategin hösten 2020.

Projektchef för kyrkans strategi 2026 är Terhi Kaira. Hon är också sekreterare för styr- och uppföljningsgruppen. Ordförande för gruppen är biskop Teemu Laajasalo och medlemmar Elina Kemppainen som representant för kyrkostyrelsen plenum, forskare Tuula Okkonen som representant för kyrkomötets framtidsutskott, kanslichef Pekka Huokuna, pastor Oona Huttunen, professor Olli Kuivalainen, kyrkoherde Juha Koivulahti, docent i kommunpolitik Kaija Majoinen, chefen Pekka Pajamo, stiftsdekan Magnus Riska, musikstuderande Aapo Tähkäpää och förvaltningschef Eeva Uusimäki.

De ikraftvarande riktlinjerna, En mötande kyrka, godkändes 2014 och sträcker sig till 2020.

Mera information: Kanslichef Pekka Huokuna, specialmedarbetare Anneli Vartiainen, tfn 050 326 9019

En mötande kyrka

Arbetsgrupp föreslår att stiftsfullmäktige avskaffas – utlåtanderunda på kommande

Kyrkomötet gav 2017 kyrkostyrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till kyrkomötet om att avskaffa stiftsfullmäktige och om hur deras uppgifter sköts, och att utreda hur tjänste- och förvaltningsterminologin kan förnyas.

I arbetsgruppens betänkande föreslås att stiftsfullmäktige avskaffas och att deras uppgifter i huvudsak överförs på domkapitlen. Domkapitlets nya sammansättning skulle bestå av biskopen och domprosten å tjänstens vägnar plus två domkapitelsmedlemmar som väljs via val till prästmedlemmar på deltid (nuvarande prästassessorer) och tre lekmannamedlemmar. Lagfarna assessorn, som i framtiden skulle benämnas stiftsjurist, och stiftsdekanen skulle i framtiden ha närvaro- och yttranderätt i egenskap av föredragande.

Förslaget skulle medföra en lättare förvaltning eftersom det efter förändringen bara skulle finnas ett förvaltningsorgan på stiftsnivå, domkapitlet, som skulle utöva stiftets högsta beslutanderätt.

Innan det slutliga förslaget sänds till kyrkomötet begär man före utgången av mars utlåtanden från sammanlagt 54 församlingar eller kyrkliga samfälligheter, stiftens domkapitel och stiftsfullmäktige.

Mera information: Ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203

Komplettering av skatteintäkter till församlingarna

Kyrkostyrelsen beviljade sammanlagt 1 134 101 euro som komplettering av skatteintäkter till församlingar på fem stifts områden (Åbo, Uleåborg, S:t Michel, Kuopio och Lappo).

Kyrkostyrelsen plenum godkände i december 2017 nya fördelningsgrunder för komplettering av skatteintäkter. Samma fördelningsgrunder tillämpas 2019.  Kyrkostyrelsen beviljar komplettering av skatteintäkter ur kyrkans centralfond till en församling eller kyrklig samfällighet vars beräknade kyrkoskatt per närvarande församlingsmedlem understiger den utjämningsgräns som fastställts enligt kommunens befolkningstäthet och församlingens eller samfällighetens medlemsantal.

Ett sammandrag över de församlingar som fått komplettering av skatteintäkter finns som bilaga till föredragningslistan på http://domus.evl.fi/

Mera information: Ecklesiastikrådet Leena Rantanen, tfn 050 5675 372

Styrgrupp arbetar med kommentarer till kyrkolagstiftningen

Kyrkomötet godkände i maj 2018 en ny kyrkolag och kyrkoordning. Avsikten är att utarbeta kommentarer till den nya kyrkolagstiftningen under 2019-2020. Kommentarerna ska betjäna kyrkans centralförvaltning, stiften, församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna som använder kyrkolagstiftningen.

Till ordförande för styrgruppen för projektet utsågs Pirjo Pihlaja och till medlemmar lagfarna assessorn Sari Anetjärvi från Esbo stift, lagfarna assessorn Tuomas Hemminki från Lappo stift, jurist Kristiina Harjuautti från kyrkliga samfälligheten i Uleåborg och förvaltningschef Hannu Sarikka från kyrkliga samfälligheten i Lahtis. Sekreterare är jurist Birgitta Hämäläinen och jurist Outi Perkiömäki.

Mera information: Ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203

Uppföljningsgrupp för kyrkans miljöfrågor

Kyrkostyrelsens plenum utsåg en uppföljningsgrupp för kyrkans miljöfrågor fram till 31.5.2020. Ordförande är biskop Björn Vikström och medlemmar chefen för begravningsväsendet Risto Lehto, DI Eija Leskinen, ekonomichef Riitta Kukkohovi-Colpaert, kommunikationschef Matti Nieminen, klimatforskare Laura Riuttanen, och kyrkostyrelsens sakkunnigmedlemmar kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura, markanvändningschef Harri Palo och ledande sakkunnig Ilkka Sipiläinen.

Gruppen ansvarar för uppföljningen och utvecklandet av kyrkans miljösystem, dvs. Kyrkans miljödiplom, och för annat arbete i kyrkan som hör samman med hållbar utveckling och miljöarbete. Kyrkans miljöarbete görs i samarbete med samhället och experter på hållbar utveckling.

Miljödiplom kan i fortsättningen också beviljas till kyrkliga organisationer som uppfyller villkoren

Kyrkostyrelsen beslöt att Kyrkans miljödiplom också kan beviljas till kyrkliga missions- och andra organisationer som uppfyller villkoren och till organisationer som kyrkan gjort samarbetsavtal med. Tidigare har endast kyrkliga samfälligheter, självständiga församlingar, domkapitel och Kyrkostyrelsens ämbetsverk kunnat ansöka om diplomet.

Mera information: ledande sakkunnig Ilkka Sipiläinen, tfn 040 544 1158

Utnämningar – Gestrin-Hagner i delegationen för Kyrkans kommunikation

Till styrelseordförande för Kyrkans diakonifond fram till 30.6.2019 utsågs tf eckelsiastikrådet Aulikki Mäkinen.

Till ordförande för kyrkans beredskapsdelegation utsågs Timo-Matti Haapiainen för återstoden av mandatperioden, till 31.5.2020.

Till ordförande för delegationen för samearbetet utsågs professor Veli-Pekka Lehtola för återstoden av mandatperioden, till 31.5.2020.

Till medlem i delegationen för Kyrkans kommunikation från 1.2.2019 utsågs Hbl-journalisten Maria Gestrin-Hagner.

Plenum övriga beslut i enlighet med beredningen: http://domus.evl.fi/