Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet reserverar en miljon för att stöda byggandet av Ylivieska nya kyrka

Publicerad 09.11.2018

Kyrkomötet reserverar 500 000 euro för byggandet av Ylivieska nya kyrka under 2019 och högst en lika stor summa 2020. Kyrkan i Ylivieska totalförstördes i en anlagd brand påsken 2016. Den nya kyrkan ska användas för många olika ändamål och ersätta Ylivieska församlingshem som är i dåligt skick.

Kyrkomötet godkände på fredagen kyrkans centralfonds budget för 2019 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2019-2021. Grundavgiften för kyrkans gemensamma verksamhet fastställdes till 6,5 procent.

Kyrkomötet beslöt öka anslaget till separata projekt med 100 000 euro. Projekten som ska gynna alla församlingar är att förverkliga kyrkomötets riktlinjer för framtiden, stöda församlingarnas ekonomiska ledning, förbereda sig för landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen, dop och fadderskap, digitalisering av kyrkostyrelsens material och ge ut en skriven kommentar till kyrkans lagstiftning.

År 2019 är de totala kostnaderna för projekten 850 000 euro. Mest kostnader föranleder beredningen av kyrkomötets riktlinjer för framtiden (300 000 euro) och digitaliseringen av kyrkostyrelsens material (200 000 euro). För kyrkans verksamhet i skärgården reserverades 15 000 euro.

Kyrkomötet beslöt att använda 7 miljoner av det statliga understödet för att bevara församlingarnas kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre. Ekonomiutskottet anser att en särskild del bör allokeras till att förnya värmesystem i skyddade kyrkobyggnader, närmare bestämt byggnader som värms upp med fossila bränslen och el.

Av statsunderstödet används 2 miljoner euro för att upprätthålla och utveckla medlemsdatasystemet Kirjuri. Ekonomiutskottet betonade att det väsentliga i digitaliseringen av kyrkböckerna är att medlemsregistret effektivt kan betjäna församlingsmedlemmarna i samband med bland annat bouppteckningar och släktutredningar.

Ekonomiutskottets betänkande 4/2018

Kyrkans pensionsfonds budget för 2019 och verksamhets- och ekonomiplan för 2019–2021 godkändes som sådan.

Ekonomiutskottets betänkande 5/2018

Kyrkomötet fick utredning om kostnader för IKT-projekt

Kyrkomötet tog del av KPMG:s utredning om kyrkans ikt-förvaltningsorganisation, projekt och kostnader. Utgående från utredningen rekommenderar ekonomiutskottet bland annat att kyrkan ska utveckla en enhetlig och sammanhängande IKT-helhetsarkitektur.

Enligt utskottsbetänkandet kan man utvärdera verksamheten vid Kyrkans servicecentral, alltså Kipa, först efter några år. För att kunna utveckla verksamheten behöver såväl Kipa som församlingarna utveckla sin verksamhet. Ekonomiutskottet konstaterade att det i kyrkans ekonomiförvaltning finns överlappande arbetsuppgifter.

Meddelande 2/2018 till kyrkomöte (på finska): Selvitys kirkon tietohallinnon organisaatiosta, hankkeista ja kustannuksista

Kyrkomötet beslöt att låta kyrkostyrelsen bereda nytt valsätt i kyrkan

Kyrkomötet beslöt att sända ett ombudsinitiativ om att övergå till preferensval i vissa val i kyrkan till kyrkostyrelsen för beredning.

I ombudsinitiativet fäste man uppmärksamhet vid att kyrkans nuvarande valsätt befäster motsättningar och splittring. I ett biskopsval i två skeden upplever nästan hälften av väljarna valresultatet som en förlust eftersom valet ofta avgörs först i en andra omgång. Ett preferensval genomförs alltid i en enda omgång. Väljaren uttrycker sin vilja endast en gång, men resultaträkningen sker i flera faser.

Vid preferensval anger väljaren sina kandidater i preferensordning. Det är möjligt att ange en eller flera kandidater men väljaren har ändå bara en röst. Om den kandidat som väljaren angett som första preferens inte blir vald går rösten vidare till den kandidat som väljaren angett som andra preferens.

Allmänna utskottet menar att preferensvalsystemet främjar gemenskapsbyggande och en respektfull diskussion. Det gynnar valet av kandidater med brett stöd. Valsättet ökar delaktigheten i val och valresultat, menar utskottet.

Utskottet menar att det finns anledning att utreda användningen av preferensvalmetoden i kyrkliga val vid val av prästassessor, biskop och kyrkoherde. Utskottet förhåller sig däremot reserverat till att införa preferensval vid val av förtroendeorgan med flera medlemmar.

Allmänna utskottets betänkande 1/2018 

Kyrkomötet beslöt på torsdag att låta ett ombudsinitiativ om att ändra behörighetsvillkoren för biskopsämbetet förfalla.

Förvaltningsutskottets betänkande 1/2018