Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsens plenum godkände kyrkans mål för regeringsprogrammet

Publicerad 18.09.2018

Kyrkostyrelsens plenum godkände 18.9.2018 kyrkans mål för det regeringsprogram som görs upp vid 2019 års riksdagsval. Målen för regeringsprogrammet anknyter till fattigdom i barnfamiljer, utveckling av vården i livets slutskede, regional utveckling och jämlikhet, mångkulturism och religionsfrihet, asylpolitik, utvecklingsbiståndsanslagen och förhållandet mellan kyrkan och staten.

Målen för regeringsprogrammet (på finska)

Mera information: kanslichef Jukka Keskitalo, Kyrkostyrelsen, kontakt via specialmedarbetare Anneli Vartiainen, tfn 050 326 9019, anneli.vartiainen@evl.fi

Anna-Kaarina Piepponen chef för Kyrkans arbetsmarknadsverk

Kyrkostyrelsen valde vid plenum 17.9.2018 juris kandidat Anna-Kaarina Piepponen till den chef, eller ecklesiastikråd, vid Kyrkostyrelsen som leder arbetet vid Kyrkans arbetsmarknadsverk. Piepponen är 49 år och är regeringsråd vid Statens arbetsmarknadsverk.

Tjänsten som kyrkans arbetsmarknadsdirektör blev ledig då tidigare innehavaren Vuokko Piekkala valdes till riksförlikningsman i juni 2018.

Mera information: kanslichef Jukka Keskitalo, Kyrkostyrelsen, kontakt via specialmedarbetare Anneli Vartiainen, tfn 050 326 9019, anneli.vartiainen@evl.fi

Förslag om granskning av stiftsgränserna godkändes

Kyrkostyrelsen godkände ett förslag till kyrkomötet om granskning av stiftsgränserna. Kyrkomötet gav kyrkostyrelsen i uppdrag att göra ett förslag till ändring av stiftsgränserna så att de följer landskapsgränserna, men inte ändrar på antalet stift. Tanken med förslaget är att förtydliga samarbetsstrukturerna mellan kyrkan och andra samhälleliga aktörer.

Enligt förslaget ska vart och ett av de finska stiften bestå av församlingar med finskspråkig majoritet som motsvarar 2-4 landskap. Stiftens områden motsvarar landskapen enligt följande:
1) Åbo ärkestift: Egentliga Finland och Satakunta
2) Tammerfors stift: Egentliga Tavastland och Birkaland
3) Uleåborgs stift: Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Lappland
4) S:t Michels stift: Södra Karelen, Södra Savolax, Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland
5) Kuopio stift: Kajanaland, Norra Karelen och Norra Savolax
6) Lappo stift: Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Finland

Den största ändringen jämfört med nu är att alla församlingarna i Päijänne-Tavastland skulle flyttas över till S:t Michels stift.

Förändringen påverkar inte Helsingfors och Esbo stift som tillsammans bildar landskapet Nyland. Förslaget påverkar inte heller Borgå stift som är bildat på språkliga grunder.

Enligt förslaget ska ändringarna träda i kraft 1.1.2020.

Mera information: projektchef Terhi Kaira, tfn 050 3263 012, terhi.kaira@evl.fi

Kyrkans centralfonds och pensionsfonds budgeter och verksamhets- och ekonomiplaner

Kyrkostyrelsen godkände förslag till budgeter för 2019 och verksamhets- och ekonomiplaner för 2019-2021 för kyrkans pensionsfond och kyrkans centralfond för 2019 och sände dem till kyrkomötet för godkännande.

Mera information: ecklesiastikrådet Leena Rantanen, tfn 050 5675 372, leena.rantanen@evl.fi

Framtidsredogörelse godkändes av plenum

Kyrkostyrelsens plenum godkände ett förslag till Evangelisk-lutherska kyrkans framtidsredogörelse Kirkon kasvatus vuonna 2030 (Kyrkans fostran 2030) och sände det till kyrkomötet. Redogörelsen granskar hur man förmedlar kristen tro till yngre generationer och beaktar kyrkans och samhällets fragmentering och kyrkans roll som samhällsdebattör.

Kyrkostyrelsen bereder med fyra års mellanrum en framtidsredogörelse till kyrkomötet. Målet med framtidsredogörelsen är att den väcker en bred diskussion om kyrkans framtid. Redogörelsen är tänkt  som ett verktyg att utveckla kyrkans arbete i alla församlingar och kyrkliga organisationer, och utgöra en grund för kyrkans gemensamma strategi.

Mera information: chefen för enheten Fostran och familjefrågor vid Kyrkostyrelsen Jarmo Kokkonen, tfn 050 5941 316, jarmo.kokkonen@evl.fi

Kyrkostyrelsen godkände kollektmål för högmässorna 2019

Kyrkostyrelsens plenum godkände kollektmål i högmässorna i stiften under 2019. De största kollektmålen finns liksom tidigare inom missionsarbetet och internationell diakoni. De finska stiftens domkapitel fick rätten att själva bestämma två kollektmål för stiftsverksamhet. Kollektmålen för de finska stiften och Borgå stift ser lite olika ut.

Kollektmålen för Borgå stift beviljas utgående från ett utlåtande från Borgå domkapitel. I det svenska stiftet verkar andra organisationer än på finskt håll.

Under 2017 uppgick intäkterna för de uppburna kollekterna till sammanlagt 9 907 000 euro.

Mera information: kanslichef Jukka Keskitalo, Kyrkostyrelsen, kontakt via specialmedarbetare Anneli Vartiainen, tfn 050 326 9019, anneli.vartiainen@evl.fi

Kollekter för student- och ungdomsarbetet 2018

I enlighet med kyrkostyrelsens beslut samlar de finska stiften i september-november in kollekter till organisationer som ordnar student- och ungdomsarbete. Kollekterna som uppbars 2017 uppgick till sammanlagt ca 95 000 euro.

Kyrkostyrelsen har fått in ansökningar från organisationerna Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto (Finlands Kristliga Studentförbund)  och Suomen Evankelis-luterilainen opiskelija  ja kolulaislähetys (Finlands student- och skolungdomsmission). Nu beviljades Finlands Kristliga Studentförbund 18 000 euro medan Finlands student- och skolungdomsmission fick 28 000 euro.

Mera information: ecklesiastikrådet Pekka Huokuna, tfn 050 5666 140, pekka.huokuna@evl.fi

May Wikström och Stefan Vikström medlemmar i delegationen för arbetet bland utlandsfinländare

Kyrkostyrelsen utsåg följande personer till medlemmar i kyrkans delegation för arbetet bland utlandsfinländare: Lena Grenat, Johanna Kangasniemi, Tuomas Martikainen, Jari Saarinen, Tina Strandberg, Hannu Suihkonen, May Wikström och Stefan Vikström.

En ordförande för delegationen utses senare.

Mera information: chefen för kyrkans arbete bland utlandsfinländare Mauri Vihko, tfn 040 6881 443, mauri.vihko@evl.fi

Församlingarna fick guide för arbetet på främmande språk

Kyrkostyrelsens plenum godkände en guide för församlingarnas arbete på främmande språk. Guiden Tervetuloa – kaikilla kielillä (Välkommen – på alla språk) kommer att översättas till svenska.

Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning fick i uppdrag att utreda om ett gott arbete kräver att någon detalj i kyrkolagen och kyrkoordningen behöver uppdateras och i så fall göra ett förslag till kyrkomötet om ändringar i bestämmelserna.

Mera information: ecklesiastikrådet Pekka Huokuna, tfn 050 5666 140, pekka.huokuna@evl.fi

Mötets föredragningslista finns i webbtjänsten Domus.