Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Diakoniarbetarnas närvaro på sociala medier sänker tröskeln för att be om hjälp

Publicerad 15.09.2018

Diakonibarometern 2018 – Yksinäisyyden monet kasvot (Ensamhetens många ansikten) offentliggjordes på Kyrkans diakonidagar i Lahtis lördag 15 september. Barometerns rubrik beskriver särdragen inom diakoniarbetet just nu. Fattigdom, arbetslöshet, droger och ensamhet är de mest framträdande sociala problemen som diakoniarbetare möter just nu på alla håll i Finland.

Diakoniarbetarna använder flitigt sociala medier i sitt arbete, framför allt Facebook. De upplever att digital diakoni sänker tröskeln att be om hjälp och ökar på så sätt nåbarheten. De elektroniska arbetsverktygen har gjort kommunikationen snabbare och underlättat arbetet. Å andra sidan har aktiviteten på sociala medier suddat ut skillnaden mellan de anställdas arbetstid och fritid. En del av diakoniarbetarna upplever det som belastande. I framtiden behöver diakoniarbetare vid sidan av sin sakkunskap inom diakoni också ha mångsidig kommunikations- och dialogkunskap.

Sociala problem är långt de samma i hela Finland

Hälften av diakoniarbetarna möter varje vecka personer som på grund av medellöshet är tvungna att pruta på sin hälso- och sjukvård. En tredjedel av diakoniarbetarna möter varje vecka ensamma unga vuxna med problem som ofta hör samman med droganvändning, brist på yrkesutbildning, arbetslöshet och psykiska problem. Det som syns tydligt i diakoniarbetarnas vardag är då utsattheten sträcker sig över generationsgränserna.

Diakoniarbetare på mindre orter lyfter speciellt fram unga vuxnas arbetslöshet och ensamhet. Vid sidan av det ger sämre social- och hälsovårdsförmåner på grund av långa avstånd och resursbrist inom social- och hälsovården upphov till bekymmer.

Diakonibarometern och forskningsrapport finns på webbtjänsten Sakasti

Till teman för diakonibarometern valdes kommunikation och påverkan inom diakonin, diakoniarbetets vardag, diakoniarbetets utmaningar i ett föränderligt samhälle, stödstrukturer för diakoniarbetet, och diakoniarbetarnas och arbetsgemenskapens kristna orientering.

Diakonibarometern publiceras i Kyrkans forskningscentrals nätpublikationsserie. I rapporten finns ett förord och sammandrag med slutledningar på svenska. Det finns också ett skilt engelskt sammandrag.

Diakonibarometern har presenterats sedan 1999. Den undersökning som utkommer nu är den tionde i ordningen. Den nya diakonibarometern avviker från de tidigare och får djup genom att erfarna diakoniarbetare tar rollen som forskare. De känner arbetet från insidan och tolkningarna baserar sig på praktisk sakkunskap inom diakoniarbetet.

Mera information:
sakkunnig Titi Gävert, tfn 050 326 4789, titi.gavert@evl.fi
Diakonibarometern