Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen: Nedre åldersgränsen för äktenskap ska vara 18 år och vi ska avstå från dispensförfarandet

Publicerad 22.08.2018

På plenum 22.8.2018 gav kyrkostyrelsen ett utlåtande till justitieministeriet om en bedömningsmemoria som gäller regleringsbehoven i fråga om äktenskap för minderåriga. I sitt utlåtande utgår kyrkostyrelsen från att man borde avstå från dispensförfarandet och att åldersgränsen för att ingå äktenskap i fortsättningen ska vara 18 år.

Kyrkostyrelsen anser att lagstiftningens uppgift i första hand borde vara förebyggande när det gäller möjligheten till barnäktenskap. För att trygga barnets bästa ska åldersgränsen för att ingå äktenskap vara 18 år utan möjlighet att få dispens.

I utlåtandet konstateras att en åldersgräns på 18 år för att ingå äktenskap är en konsekvent lösning eftersom rättssystemet i Finland anser att personen har uppnått full självbestämmanderätt och rättskapacitet vid 18 år. Att sätta gränsen för ingående av äktenskap vid samma ålder är ett sätt att skydda minderåriga och på så sätt säkerställa barnets rätt till barndom.

Kyrkostyrelsen anser att om man i beredningen ändå stannar för att behålla dispensförfarandet borde man i lagen föreskriva om en åldersgräns för när man kan bevilja dispens. Den lägre åldersgränsen borde vara minst 16 år eftersom det är skyddsålder i den ikraftvarande strafflagen. Dessutom borde man fästa uppmärksamhet vid hur man hör den minderåriga vid beviljande av dispens.

Kyrkostyrelsen konstaterar i sitt utlåtande att för att förhindra barnäktenskap borde också utgångspunkten för att erkänna äktenskap som ingåtts utomlands vara att äktenskap ingåtts vid 18 års ålder. För erkännande av äktenskap som ingåtts av minderåriga utomlands ska finnas samma absoluta åldersgräns som godkänts av rättssystemet i Finland som skyddsålder för barn, dvs. 16 år. Äktenskap som ingåtts av yngre personer ska anses vara ogiltiga.

För att erkänna äktenskap ska man tillämpa enskilda bedömningar och försäkra sig om att man kan säkra ställningen för personer i sårbar ställning och säkra personens bästa. Det också viktigt att utreda den minderårigas vilja då äktenskapet ingåtts.

Utlåtandet i sin helhet sätts ut på nätet på lausuntopalvelu.fi (på finska)

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203

Tomi Einonen ingår i Kyrkans kommunikations delegation

Ansvariga chefredaktören för nyheterna på MTV3 Tomi Einonen utsågs till medlem i delegationen för Kyrkans kommunikation från 1.9.2018. I förtroendeuppdraget efterträder han Merja Ylä-Anttila som har blivit vd för YLE.

Cecilia Forsén medlem i insamlingsdelegationen för Gemensamt Ansvar

Till medlemmar i insamlingsdelegationen för Gemensamt Ansvar för tiden 1.9.2018–31.8.2021 utsågs chefen för Kyrkans diakoni och själavård Kalle Kuusimäki, chefen för Kyrkans Utlandshjälp Jouni Hemberg, ledande diakonitjänsteinnehavare Mari Höfer, Fredrikshamn, och stiftssekreterare Cecilia Forsén, Borgå stift.

Kyrkans diakonifonds styrelse för kommande fyraårsperiod

Till ordförande för styrelsen för Kyrkans diakonifond utsågs Pekka Huokuna och till medlemmar teknisk designer Irene Roivas, ledande ekonomi- och skuldrådgivare Erkki Leistén, forskare Anna-Maria Isola och ledande diakonitjänsteinnehavare Petri Lehtisalo. Styrelsen utsågs för tiden 1.6.2018–31.5.2022.

Kyrkans diakonifond hjälper personer i ekonomiska svårigheter i Finland som en del av kyrkans diakoniarbete.

Rättelse 22.8 kl. 13.25: ordet undantagsförfarande har rättats till dispensförfarande och undantagstillstånd till dispens.

Samtidigt har stycke 4 ersatts med rätt text istället för en upprepning av femte stycket.