Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet: Initiativet om utvidgad äktenskapssyn förföll men biskopsmötet söker enande lösningar

Publicerad 18.05.2018

Kyrkomötet beslöt på fredagen att låta ombudsinitiativet om att utvidga kyrkans äktenskapssyn förfalla men att be biskopsmötet främja en respektfull diskussion och fortsättningsvis utreda alternativ för att finna lösningar på den rådande oenigheten om äktenskapssynen som finns i kyrkan.

I sitt betänkande hade konstitutionsutskottet kommit till slutsatsen att de synvinklar som framförs i initiativet inte ger tillräckliga grunder för att bredda eller ändra kyrkans äktenskapsyn men föreslog som andra beslutskläm att biskopsmötet ska främja en respektfull diskussion om äktenskapet.

Sammanlagt drygt 70 ombud gjorde inlägg under den allmänna behandlingen som sträckte sig över tre olika plenum och tre dagar. Under den allmänna behandlingen kom två motförslag till utskottets beslutsförslag. Utskottets förslag var att låta initiativet förfalla och be biskopsmötet främja en respektfull diskussion om äktenskapet i kyrkan.

I ett motförslag föreslog biskop Björn Vikström att initiativet inte förfaller utan istället sänds frågan till biskopsmötet för fortsatt beredning. Utskottets förslag vann över Vikströms motförslag med rösterna 59-46 (en tom röst).

Ombudet Arto Antturi, kyrkoherde i Helsingfors stift, förde fram ett motförslag till utskottets andra beslutskläm. Antturis förslag att kyrkomötet ber biskopsmötet främja en respektfull diskussion och fortsätta utreda alternativ för att finna lösningar på den rådande oenigheten om äktenskapssynen som finns i kyrkan, vann med rösterna 32-73 (en tom).

Konstitutionsutskottets betänkande 1/2018 om utvidgning av kyrkans äktenskapssyn

Kyrkomötet gjorde kyrkolagsändringar i och med ny lag om dataskydd och digitala tjänster

Kyrkomötet beslöt på fredagen att föreslå ändringar i kyrkolagen där man beaktar den nya lagstiftningen om skydd för personuppgifter och digitala tjänster inom den offentliga sektorn.

I kyrkostyrelsens framställning till kyrkomötet konstateras att kyrkan och församlingarna hör till den offentliga förvaltningen, och utövar offentlig makt, vilket motiverar att lagen om tillhandahållande av digitala tjänster också gäller kyrkan och församlingarna. Ändringarna i kyrkolagen innehåller en begränsning av lagens tillämpningsområde i fråga om konfirmandundervisning och församlingarnas småbarnspedagogik.

I sitt betänkande ansåg lagutskottet att tillgänglighetsdirektivets fyra principer – möjlighet att uppfatta, hanterbarhet, begriplighet och robust karaktär – är mål som också kyrkan bör sträva efter.   

Kyrkomötet gjorde nödvändiga ändringar i kyrkans lagstiftning och förutsätter att Kyrkostyrelsen följer med den nya lagens verkningar på kyrkan och vid behov vidtar åtgärder, om verkningarna avviker från det förväntade. Kyrkolagens ändringar ska fastslås av riksdagen.

Lagutskottets betänkande 2/2018

Kyrkomötet samlas till höstsession 6-9 november i Åbo.

Kyrkomötets plenum finns på kyrkans kanal på Youtube.

Fotografier från kyrkomötet finns i Kyrkans bildbank. Fotograf: Kirkon viestintä/Aarne Ormio

Kyrkomötets kommunikation:
sakkunnig inom kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815, asa.holmvik@evl.fi
ledande sakkunnig inom kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 566 8230, lucas.snellman@evl.fi
Viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura, p. 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi
Viestintäasiantuntija Tuulikki Terhemaa, p. 050 372 1239, tuulikki.terhemaa@evl.fi