Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsens plenum: S:t Olav kyrka i Sysmä och Kemijärvi kyrka fick märkbara byggnadsunderstöd

Publicerad 24.04.2018

Kyrkostyrelsens plenum 24 april beslöt om byggnadsunderstöd till församlingarna utgående från de ansökningar som Kyrkostyrelsen fått inom 2017. Ansökningarna rörde totalt hundra olika projekt. Understöd beviljades dels från den statliga finansieringen för skötseln av skyddade kyrkliga byggnader, dels från de stöd som Kyrkans centralfond delar ut. Av motiveringarna framgår att man har kunnat bevilja understöd endast till församlingar med låga skatteinkomster.

Byggnadsunderstöden som delades ut uppgick till totalt 6 miljoner euro. Det största enskilda stödet i Borgå stift gick till Sund-Vårdö församling för renovering av Sunds gamla prästgård.

Ur den statliga finansieringen gick de största stöden till S:t Michels och Uleåborgs stift. De understöd som S:t Michels stift fick uppgick till 1,4 miljoner euro och Uleåborgs stift fick drygt en miljon euro.

De största enskilda understöden gick till renovering av S:t Olavs kyrka i Sysmä, 1 134 050 euro, och renoveringen av Kemijärvi kyrka, 886 800 euro.

Av det statliga understödet går 400 000 euro till Kyrkostyrelsen för uppbyggnad av ett gemensamt byggnadsregister, som kyrkomötet beslöt om 2015. Kostnaderna utgörs av konstnader för upprätthållande av systemet och kostnader för ibruktagandet av register för värdefulla föremål och fastigheter. Alla församlingar kommer att omfattas av det gemensamma systemet.

Drygt 113 000 euro till Borgå stift

Borgå stift fick 32 460 euro av den statliga finansieringen: Brändö-Kumlinge församling 28 050 euro (tjärning av taket på Kumlinge kyrka och dränering), Kimitoöns församling 8 400 euro (tjärning av taket på Västanfjärds gamla kyrka och klockstapel).

Av byggnadsunderstödet från Kyrkans centralfond gick 85 200 euro till Borgå stift: Kristinestads församling fick 10 500 euro för renovering av församlingshemmet och Sund-Vårdö församling fick 74 700 för det första skedet av renoveringen av Sunds gamla prästgård.

Alla byggnadsunderstöd beviljades enligt beredningen som finns på domus.evl.fi.

Mer information: överarkitekt Antti Pihkala, tfn 050 5298 431

Församlingsfusioner i början av 2019

Kyrkostyrelsen beslöt om församlingsfusioner som träder ikraft i början av 2019. Inom Helsingfors kyrkliga samfällighet upphör församlingarna Meilahden seurakunta och Töölön seurakunta 31.12.2018 och den nya församlingen Töölön seurakunta grundas 1.1.2019.

I Åbo ärkestift upphör församlingarna Marttilan seurakunta (S:t Mårtens) ja Kosken Tl seurakunta (Koskis) 31.12.2018 och den nya församlingen Martinkosken seurakunta grundas från början av 2019. Församlingen Sauvo-Karunan seurakunta (Sagu) upphör 31.12.2018 och sammanslås med Paimion seurakunta i början av 2019. Den nya församlingens namn är Paimion seurakunta (Pemar). Församlingen Pomarkun seurakunta (Påmark) upphör 31.12.2018 och sammanslås 1.1.2019 med Noormarkun seurakunta (Norrmark). Den nya församlingens namn är Noormarkun seurakunta.

Församlingarna Honkajoen seurakunta i Lappo stift och Jämijärven seurakunta i Tammerfors stift upphör 31.12.2018 och båda slås samman med Kankaanpää seurakunta i Åbo ärkestift. Den utvidgade församlingens namn är Kankaanpää seurakunta.

I samtliga församlingar genomförs församlingsvalet enligt höstens normala tidtabell.

Mer information: jurist Birgitta Hämäläinen, tfn 040 6881 527

Förslag till ändringar i kyrkolagen om förbättrade digitala tjänster

Kyrkostyrelsen föreslår för vårens kyrkomöte att man gör en ändring i kyrkolagen där man beaktar ändringar i lagstiftningen om digitala tjänster inom den offentliga sektorn. Kyrkan och församlingarna hör till den offentliga förvaltningen, och utövar offentlig makt, och det är därför motiverat att lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som sådan också gäller kyrkan och församlingarna.

Målet är att förbättra tillgängligheten för användare av den offentliga sektorns nättjänster och mobilapplikationer, framför allt tillgängligheten för handikappade personer.

Kyrkans laggranskningskommitté ska ge utlåtande om förslaget till kyrkomötet.

Kyrkostyrelsen gav i februari 2018 ett utlåtande till finansministeriet om regeringens utkast till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och elektronisk ärendehantering.
Kyrkostyrelsen utlåtande (på finska) finns på webbtjänsten lausuntopalvelu.fi.

Mer information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihjala, tfn 050 5536 203

Plenum satte upp strategiska mål

Kyrkostyrelsens plenum godkände i januari 2015 kyrkostyrelsens strategi fram till år 2020. De specialmål som plenum föreslog för kyrkomötet för åren 2016, 2017 och 2018 är knutna till Kyrkostyrelsens strategi.

Plenum godkände nya strategiska mål som föreslås för höstens kyrkomöte 2019 som en del av kyrkostyrelsens verksamhets- och ekonomiplan. Samtidigt gav plenum riktlinjer för det strategiarbete som görs inom kyrkostyrelsens olika avdelningar och specialenheter.

Mål som 2019 hör samman med den strategiska tyngdpunkten för kyrkostyrelsen är att lyfta fram positiv religionsfrihet i den offentliga diskussionen, kyrkans verksamheters samarbete med de nya landskapen och gestaltande av ny riktning och modell för kyrkans utvecklingsverksamhet.

Två av kyrkostyrelsens mål hör samman med den kommande regeringens program. I sina regeringsmål lyfter kyrkan först fram en ökad nivån på anslagen till biståndsarbetet och som andra en helhetsreform av den sociala tryggheten för att minska fattighet bland barnfamiljer.

Ett mål är också att dopet bevarar sin ställning i de finländska familjernas liv. Som mål ställde man också upp att kyrkan och församlingarna ska ha en energi- och miljöstrategi vars mål är att förbättra energieffektiveten i verksamhetslokaler och främja ibruktagandet av hållbara energiformer.

Mer information: kanslichef Jukka Keskitalo, kontakter via specialmedarbetare Anneli Vartiainen, tfn 050 326 9019

Understöd till kyrkliga organisationer 2018

Kyrkostyrelsens plenum fördelade ett anslag på sammanlagt 161 000 i understöd till kyrkliga organisationer. Antalet ansökande organisationer har etablerats och summorna gått upp något. De största understöden gick till Diakonia ry, 15 000 euro och Förbundet Kyrkans Ungdom 14 000 euro. Övriga finlandssvenska organisationer som fick understöd är Förbundet Kristen Skolungdom 1 500 euro, KRAN (takorganisation inom missbrukarvård) 3 000 euro och Retreatstiftelsen (Snoan) 4 000 euro.

Understöd beviljades enligt beredningen som finns på domus.evl.fi.

Mer information: ecklesiastikrådet Pekka Huokuna, tfn 050 566 6140

Tema för insamlingen Gemensamt Ansvar 2019 är jämlik rätt till utbildning

Kyrkostyrelsen gav utlåtande om temat och målen för insamlingen Gemensamt Ansvar 2019.

Temat för insamlingen 2019 är jämlik rätt till utbildning. Intäkterna från Gemensamt Ansvar används i första hand till verksamhet i linje med temat och diakonistöd så att 60 % går via Kyrkans Utlandshjälp till katastrofhjälp, 20 % förmedlas via Kyrkans diakonifond och 20 % går till hjälparbete som församlingarna utför.

Mer information: chefen Pekka Rehumäki, tfn 040 142 6673

Protokollet från kyrkostyrelsens plenum 24.4.2018 uppdateras på tjänsten domus.evl.fi.