Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Inga församlingsfusioner i Åbo och S:t Karins

Publicerad 27.03.2018

Kyrkostyrelsens plenum beslöt på sitt möte 27.3.2018 att låta initiativen gällande församlingsfusioner i den kyrkliga samfälligheten i Åbo och S:t Karins förfalla. Förslaget omfattade fyra församlingsfusioner.

Nio finska och en svensk församling hör till den kyrkliga samfälligheten i Åbo och S:t Karins. Samfällighetens kyrkoråd tillsatte redan 2012 en delegation som skulle se över samfällighetens och församlingarnas strukturer.

Som grund för förslaget framfördes bland annat svagare ekonomi och minskat medlemsunderlag. I kyrkostyrelsens framställning konstaterades att Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets ekonomi inte är i sådant skick att man kan motivera sammanslagning på ekonomiska grunder. Ekonomin har stärkts bland annat av att församlingarna i Åbo har höjt kyrkoskattesatsen från början av 2018. Medlemsantalet har sjunkit men medlemsbortfallet har inte varit exceptionellt stort. Det handlar inte heller om förändringar i kommunstrukturen.

Enligt kyrkolagen besluter kyrkostyrelsen om ändringar i en församlings område, att dra in en församling eller grunda en ny församling.

Mera information: ekonomiplaneringschef Pasi Perander, tfn 050 349 6902

Församlingsfusioner i S:t Michels stift

Från början av 2019 sker församlingsfusioner i S:t Michels stift.

Församlingarna Hartola seurakunta och Sysmän seurakunta upphör 31.12.2018 medan man istället grundar en ny församling med namnet Tainoinvirta. Den nya församlingen omfattar området med de nuvarande kommunerna Hartola och Sysmä.

Likaså upphör församlingarna Lemin seurakunta, Savittaipalen seurakunta och Taipalsaaren seurakunta 31.12.2018 och den nya församlingen Taipaleen seurakunta grundas 1.1.2019. Den nya församlingen omfattar området med de nuvarande kommunerna Lemi, Savitaipale och Taipalsaari.

Mera information: ekonomiplaneringschef Pasi Perander, tfn 050 349 6902

Utkast till ny stiftsindelning på utlåtanderunda

Kyrkomötet gav våren 2017 kyrkostyrelsen i uppgift att föreslå en granskning av stiftsgränserna så att de skulle motsvara landskapsgränserna men inte öka antalet stift. Kyrkostyrelsens plenum godkände ett förslag till utkast där man föreslår att varje finskt stift skulle motsvara 2-4 landskap med de församlingar som har finska som majoritetsspråk. Den största ändringen jämfört med nuläget skulle vara att församlingarna i Päijänne-Tavastland placeras i S:t Michels stift.

Ändringen skulle inte påverka Helsingfors och Esbo stift som tillsammans utgör landskapet Nyland och inte heller Borgå stift eftersom stiftets område grundar sig på språkliga premisser. Förslaget grundar sig på respons från församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift. Av dem som gav respons var 85 procent av den åsikten att det skulle främja samarbetet mellan kyrkan och samhället om stiftens yttre gränser skulle följa landskapens gränser.

Förslaget går nu på utlåtanderunda till de stift, kyrkliga samfälligheter och församlingar som direkt berörs av ändringarna. Utlåtanden om förslaget ska ges inom juni 2018. Tanken är att kyrkostyrelsens plenum ska kunna godkänna ett slutligt förslag till kyrkomötet på sitt möte i september 2018.

Mera information: Terhi Kaira, tfn 050 3263 012, terhi.kaira@evl.fi

Församlingsvalets valinsamling

I samband med församlingsval har det ordnats valinsamlingar vars intäkter har riktats till något arbete som är viktigt för kyrkan.

Kyrkostyrelsen beslöt att Kyrkans Utlandshjälp, Finska Missionssällskapet, Kyrktjänst och Finska Bibelsällskapet tillsammans kan arrangera valinsamling i samband med församlingsvalet då de fått de tillstånd som behövs för insamlingen. I höstens val väljer församlingsmedlemmarna församlingens förtroendevalda för perioden 2019-2022.

Mera information: kanslichef Jukka Keskitalo, kontakter via specialmedarbetare Anneli Vartiainen, tfn 050 326 9019

Ändringar föreslås i arbetsgivarens pensionsavgift

Kyrkostyrelsens plenum beslöt att föreslå för kyrkomötet i maj att avgiften till pensionsfonden som bestäms på basen av kyrkoskatten under 2019 fastställs till 5,0 procent. Kyrkostyrelsen föreslår också att den pensionsavgift som församlingarna, kyrkan och kyrkliga organisationer betalar i egenskap av arbetsgivaresänks till 20,9 procent (21,8 procent 2018). Utöver det uppbärs en lagstadgad pensionsavgift av arbetstagaren.

Plenum fastställde egen ekonomistadga för både Kyrkans centralfond och Kyrkans pensionsfond som träder ikraft genast. Den tidigare ekonomistadgan för centralfonden har varit ikraft sedan 2012. Kyrkans pensionsfond fick en egen ekonomistadga 1.1.2016.

Mera information: ecklesiastikrådet Leena Rantanen, tfn 050 5675 372

Kyrkostyrelsen godkände i plenum kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelser för 2017 och Kyrkostyrelsens personalbokslut för 2017 och sände dem till kyrkomötet för kännedom.

Kyrkostyrelsen godkände kyrkans centralfonds delegations verksamhetsberättelse och en skild verksamhetsberättelse för ansvarsfull placeringsverksamhet för 2017. Kyrkans pensionsfonds placeringsplan för 2018 gavs plenum till kännedom.

Mera information:
Kyrkostyrelsens årsberättelse och personalbokslut: kanslichef Jukka Keskitalo, kontakter via specialmedarbetare Anneli Vartiainen, tfn 050 326 9019
Kyrkans pensionsfond och ansvarsfull placering: placeringschef Ira van der Pals, tfn 050 301 7980

Plenums protokoll uppdateras på webbadressen domus.evl.fi.