Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen beslöt göra en tredje framtidsredogörelse

Publicerad 12.12.2017

Kyrkomötet har gett kyrkostyrelsen i uppdrag att med fyra års mellanrum göra en framtidsredogörelse. Tanken är att framtidsredogörelsen ska väcka en bredare diskussion i kyrkan om framtiden.

Kyrkostyrelsen plenum beslöt på tisdagen (12.12.2017) att kyrkans följande framtidsredogörelse kommer att handla om hur man förmedlar kristen tro till yngre generationer. Redogörelsen kommer också att handla om kyrkans och samhällets fragmentering och kyrkans roll som samhällsdebattör och -aktör.

Redogörelsen görs i form av en artikelsamling som kyrkomötet kan behandla hösten 2018. Chefen för enheten Fostran och familjefrågor vid Kyrkostyrelsen, TD Jarmo Kokkonen, valdes till redaktör för framtidsrapporten. Till artikelförfattare kallas sakkunniga inom kyrkans fostran som representerar verksamhetsmiljöer och olika delar av landet.

Hittills har Kyrkostyrelsen publicerat två framtidsredogörelser:  ”Kyrkan 2020: Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland” 2010 och ”Kyrkan i ett mångkulturellt samhälle. Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland” 2014.

Mera information: kanslichef Jukka Keskitalo, kontakt via specialmedarbetare Anneli Vartiainen, tfn 050 326 9019, anneli.vartiainen@evl.fi

Ledande styrgrupp för kyrkans ICT-utredning tillsattes

Kyrkomötet beslöt i november att tillsätta en omfattande och oberoende utredning om hur kyrkans centralförvaltnings informationsförvaltningsprojekt har inverkat på församlingarnas ekonomi och verksamhet. Utredningen ska omfatta årliga kostnader och hur den nuvarande organisationen fungerar och dess kostnadseffektivitet.

Kyrkostyrelsens plenum tillsatte en ledande styrgrupp för ICT-utredningen. I styrgruppen ingår adb-chef Juha- Pekka Leskinen (ordf.), kyrkomötesombud Mikko Himanka, IT-chef Jyrki Lahti, ekonomie magister Kristiina Luukkonen, VD Anne Lindqvist, förvaltningschef Jussi Muhonen, IT-chef Raimo Mäenpää, sakkunnig inom ledarskap Olli Nykänen, chefen för kyrkans centralfond Leena Rantanen och medlem i kyrkostyrelsen, kyrkomötesombudet Heikki Sorvari.

Styrgruppen leder arbetet med ICT-utredningen och rapporterar till kyrkostyrelsens plenum. Styrgruppen avger ICT-utredningen till kyrkostyrelsens plenum som i sin tur för
utredningen vidare till kyrkomötet i november 2018. Arbetsgruppens mandattid är 13.12.2017-31.10.2018.

Mera information: ecklesiastikrådet Leena Rantanen, tfn 050 5675 372

Ändringar i grunder för fördelning av kompletterande skatteintäkter

Kyrkostyrelsen beviljar församlingarna eller kyrkliga samfälligheter komplettering av skatteintäkterna ur Kyrkans centralfond då deras kalkylerade skatteintäkter per närvarande församlingsmedlem underskrider en utjämningsgräns som bestäms enligt kommunens invånartäthet och antalet medlemmar i församlingen eller den kyrkliga samfälligheten.

Fördelningen av kompletterande skatteintäkter har grundat sig på riktlinjer som kyrkostyrelsen fastslog 2009. Enligt dem beräknas kompletteringen av skatteintäkter så att 75 procent fördelas på basis av utjämningsgränser som bestäms enligt kommunens befolkningstäthet och 25 procent på utjämningsgränser som bestäms enligt församlingens medlemsantal. Samtidigt gav kyrkostyrelsen riktlinjer om att man skulle tillämpa den högsta utjämningsgränsen (80 %) på skärgårdsförsamlingar och på församlingar med mycket gles bebyggelse (under 2 invånare/km2).

Kyrkostyrelsens plenum beslöt att avstå från specialkriterier för skärgårdsförsamlingar och glesbygdsförsamlingar. I fortsättningen placeras församlingen i den grupp den tillhör på basen av sin befolkningstäthet och befolkningsmängd. Kyrkostyrelsen fastställer utjämningsgränserna årligen och de publiceras på webbtjänsten Sacrista.

Mera information: ecklesiastikrådet Leena Rantanen, tfn 050 5675 372

Kollekten till fjällkapell- och vägkyrkoverksamhet fördelades

Kyrkostyrelsen fördelade intäkterna från 2017 års kyrkokollekt för fjällkapell- och vägkyrkoverksamhet, sammanlagt 80 000 euro.

Kyrktjänst får 4 000 euro för vägkyrkoverksamheten. 76 000 euro delas mellan församlingar och organisationer så att Saariselkä kapell, Maria kapell vid Levi och S:t Lars kapell vid Ylläs får alla vardera 22 800 euro. Kapellet Norrsken vid Pyhätunturi får 7 600 euro.

I den fjällkapellverksamhet som sker vid Norra Finlands fjällcenter deltar församlingarna i Enare, Kittilä, Kolari, Muonio och Pelkonsenniemi. De kristna organisationer som deltar i verksamheten är Folkets Bibelsällskap och Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEY).

Mera information: Pekka Rehumäki, tfn  040 142 6673

Medlemmar i delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk mandatperioden 2018-2021

Följande personer ingår i delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk de kommande fyra åren:
Åbo ärkestift: Christina Söderlund, ersättare Aarto Jalava
Tammerfors stift: Pekka Kotiaho, ersättare Sirkka Hagman
Uleåborgs stift: Hannu Kallunki, ersättare Kaisa Koivisto
S:t Michels stift: Sirpa Paakki, ersättare Ilkka Pöyhönen
Borgå stift: Marcus Henricson, ersättare May Wikström
Kuopio stift: Marketta Rantama, ersättare Iiris Komulainen
Lappo stift: Heikki Palola, ersättare Elina Kalliovalkama
Helsingfors stift: Signe Jauhiainen, ersättare Ville Jalovaara
Esbo stift: Tapio Tähtinen, ersättare Minna Koutaniemi
Kommunala arbetsmarknadsverket: Sari Ojanen, ersättare Ville Urponen
Statens arbetsmarknadsverk: Anna Kaarina Piepponen, ersättare Risto Lerssi

Till kyrkostyrelsens plenums representant i delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk för tiden 1.1.2018–31.12.2021 valdes Risto Rasimus.

Mera information: ecklesiastikrådet Vuokko Piekkala, tfn  040 142 6672