Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet godkände allmänna riktlinjer för kyrkans mission

Publicerad 04.12.2017

Biskopsmötet behandlade på sitt möte 4.12.2017 allmänna riktlinjer för kyrkans mission, nytt grundavtal med kyrkans missionsorganisationer och Lutherska Evangeliföreningen i Finlands (Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys SLEY) utredning om en föreningsanställd som vigts till präst i evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya.

Biskopsmötet godkände nya allmänna riktlinjer för kyrkans mission och sände ärendet till kyrkostyrelsen. Behovet av att uppdatera riktlinjerna ”Ett gemensamt vittnesbörd” grundar sig på de förändringar som skett i verksamhetsmiljön och ändringar i det nya grundavtalet med missionsorganisationerna.

I de uppdaterade riktlinjerna har man mer än förr fäst uppmärksamhet vid bemötandet av invandrare och asylsökande, och betydelsen av evangelisering.

Allmänna riktlinjer för kyrkans mission (på finska) finns som bilaga längst ner.

Nytt grundavtal med missionsorganisationerna till kyrkostyrelsen

Biskopsmötet godkände en framställning till kyrkostyrelsen om nytt grundavtal med kyrkans missionsorganisationer. Kyrkostyrelsen slöt för första gången 2013 avtal med kyrkans sju missionsorganisationer. Avtalet definierar de principer avtalsorganisationerna ska följa då de förverkligar missionsuppgiften inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Enligt det nya avtalet deltar missionsorganisationerna inte längre i finansieringen av tjänsterna för internationell diakoni i stiften, i enlighet med kyrkomötets beslut i november. Nuvarande avtal gäller till 13.6.2018.

Biskopsmötet förde också remissdiskussion om på vilka grunder man ska godkänna en organisation som kyrkans missionsorganisation. Senast man godkände principerna för kyrkans missionsorganisationer var 1979.

SLEY:s utredning om prästvigning utomlands

Biskopsmötet behandlade också Lutherska Evangeliföreningen i Finlands (Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys SLEY) utredning om en föreningsanställd som vigts till präst i evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya. Biskopsmötet förde remissdiskussion om frågan i maj 2017 och begärde då en tilläggsutredning av SLEY eftersom organisationen har låtit en av sina anställda prästvigas i en kyrka vars ämbetssyn – syn på vem som kan vigas till präst – avviker från evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Biskopsmötet konstaterade att SLEY inom utsatt tid har gett en tilläggsutredning. Biskopsmötet förutsätter att kyrkans missionsorganisation SLEY i fortsättningen förbinder sig till att verka i enlighet med grundavtalet om kyrkans mission och följa evangelisk-lutherska kyrkans beslut.

I sin tilläggsutredning konstaterar SLEY att de i fortsättningen kommer att hålla närmare kontakt med biskoparna och andra som verkar inom kyrkans mission. För att rätta till situationen har den SLEY-anställda anhållit hos domkapitlet i Helsingfors stift om prästrättigheter i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Biskopsmötet beslöt att be Helsingfors domkapitel informera biskopsmötet om vilket beslut det fattar i fråga om prästvigningen.

Biskopsmötet konstaterade att man inte får kringgå kyrkans beslut genom att söka prästvigning i en annan luthersk kyrka och samtidigt skapa spänningar inom den lutherska gemenskapen.

Understöd till internationella organisationer

Biskopsmötet beslöt att bevilja understöd från kyrkans fond för internationella och ekumeniska relationer. Lutherska världsförbundet beviljades 250 000 euro i understöd till förnyelse av systemet för personaladministration. Kyrkans världsråds kommission för världsmission och evangelisation beviljades 30 000 euro för en världsmissionskonferens som hålls i Arusha i Tanzania 8-13.3.2018. Global Christian Forum beviljades 15 000 euro för globalt möte i Bogota, Columbia 23-28.4.2018.

Övriga beslut

Biskopsmötet utsåg biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo till ny luthersk ordförande i den gemensamma delegationen för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Pingstkyrkan i Finland fram till slutet av 2016. Laajasalo ersätter biskop Irja Askola som avgått med pension.

Biskopsmötet förordnade biskopen i S:t Michel Seppo Häkkinen att delta delegationen för kyrkans arbetsmarknadsverk för tiden 1.1.2018-31.12.2021.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189
chefen för kyrkans missionscentral Risto Jukko, tfn 050 5846 876 (frågor om riktlinjer för kyrkans mission, grundavtal med missionsorganisationer och prästvigning av SLEY-anställd)
Biskopsmötets webbplats

Bilagor till nyheten