Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Pro ecclesia-medaljer för förtjänstfullt arbete i kyrkan

Publicerad 14.11.2017

Kyrkostyrelsens plenum beviljade bland annat Pro ecclesia-medaljer för speciellt förtjänstfullt arbete i kyrkan på sitt möte 14.11 i Helsingfors. Följande personer beviljades medaljer: ML, specialläkare Riitta Alaja (Tammerfors stift), jur. kand., församlingsråd Jorma Back (Esbo stift), vicehäradshövding Outi Kauria (S:t Michels stift), prosten Jukka Lehtinen (S:t Michels stift), lektor Gun-Maj Näse (Borgå stift), övervaktmästare Petri Oittinen (Helsingfors stift), domprosten, TD Matti Pikkarainen (Uleåborgs stift), redaktör Marjatta Pulkkinen (Kuopio stift), sekreterare inom fostran och mission Mikko-Matti Rinta-Harri (Lappo stift) och ekonomichef Tapio Yliluoma (Åbo ärkestift).

Mera information: kanslichef Jukka Keskitalo, kontakt via specialmedarbetare Anneli Vartiainen, tfn 050 326 9019, anneli.vartiainen@evl.fi
Kyrkliga förtjänsttecken

Fördelning av kollekter till drogförebyggande och kriminalvårdsarbete

I kollekter som uppburits till förmån för drogförebyggande och kriminalvårdsarbete har man redovisat sammanlagt 56 000 euro till Kyrkans centralfond  fram till slutet av september 2017. Kyrkostyrelsen beviljade stöd för drogförebyggande och kriminalarbete enligt följande:
Sininauhaliitto ry (Förbundet Blå Bandet) 10 000 euro
Förbundet Vita Bandet i Finland 15 000 euro
Finlands Gatumissionsförbund rf 12 000 euro
Sininen Pysäkki 15 500 euro
Alkoholiperheessä kasvaneiden tuki (stödförening för dem som vuxit upp i familjer med alkoholberoende) 3 500 euro

Mera information: sakkunnig Sami Puumala, Kyrkostyrelsen, tfn 050 340 2758, sami.puumala@evl.fi

Utsjoki församling får 45 000 euro i understöd

Kyrkostyrelsen beviljade 45 000 euro i understöd enligt prövning till Utsjoki församling. I ett utlåtande från Uleåborgs stift konstateras att församlingens ekonomi är i djup kris. Från början av 2018 ingår församlingarna i Utsjoki och Enare i en kyrklig samfällighet, Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä.

Mera information: ecklesiastikrådet Leena Rantanen, tfn 050 567 5372, leena.rantanen@evl.fi

Kyrkostyrelsen tillsatte nya arbetsgrupper

Kyrkostyrelsens plenum grundade på uppdrag av kyrkomötet  flera arbetsgrupper som kommer att arbeta med det framtidsarbete i kyrkan som görs utgående från Kyrkans framtidskommittés arbete 2016.

Kyrkostyrelsen har fått i uppgift av kyrkomötet att tillsammans med stiften göra en tilläggsutredning om kyrkans struktur och verksamhetssätt, Kirkon kehittämispalveluiden rakenteesta ja toimintatavoista. Utredningen görs utgående från förslaget från Kyrkans framtidskommittés arbete 2016 om att grunda specialenheten Kyrkans utvecklingstjänster. Arbetsgruppen har en stark representation från stiften. Den ska lämna sin rapport senast 31.12.2018 till kyrkostyrelsen.

Arbetsgruppen leds av biskop Seppo Häkkinen, S:t Michel och medlemmar är kommunikationschef Meri-Anna Hintsala, Vanda kyrkliga samfällighet, eckliastikrådet Pekka Huokuna, Kyrkostyrelsen, chef Eija Kallinen, Nuori Kirkko ry, kyrkoherde Hanna Kuusela, Sodankylä församling, tf utvecklingsschef Jussi Laine, Tammerfors kyrkliga samfällighet, kyrkoherde Robert Lemberg, Pernå församling, framtidsforskare Aleksi Neuvonen, Demos Helsinki ry, hälsovårdare och kyrkmötesombud Marianna Parpala, Vetil, ledande diakoniarbetare och medlem i kyrkostyrelsens plenum Pirjo Sariola, Kurikka församling, ungdomsarbetsledare och tf chef för fostranarbetet Tiina Taavitsainen, Varkaus församling, it-chef Jukka Tamminen, Kyrkostyrelsen och dekan Timo Tavast, Åbo ärkestift. Arbetsgruppen utser en viceordförande inom sig.

Mera information: kanslichef Jukka Keskitalo, kontakt via specialmedarbetare Anneli Vartiainen, tfn 050 326 9019, anneli.vartiainen@evl.fi

Arbetsgrupp för att utveckla kyrkorum

Kyrkomötet har gett Kyrkostyrelsen i uppgift att tillsammans med Museiverket göra en plan för hur kyrkorummen kan utvecklas till gemenskapscenter. Kyrkostyrelsen utsåg en arbetsgrupp för ändamålet.

Arbetsgruppen leds av biskop Jari Jolkkonen, Kuopio. Medlemmar är docent, TD Sari Dhima Aalto-universitetet, TD, post-doc forskare Arto Kuorikoski, ekonomichef Anneli Salo, Kempele församling, lagfarna assessorn Riikka Ryökäs, Kuopio stift, kaplan Camilla Ekholm, Sibbo svenska församling, överarkitekt Sirkkaliisa Jetsonen, Museiverket, kulturarvssakkunnig Saana Tammisto, Kyrkostyrelsen, överarkitekt Antti Pihkala, Kyrkostyrelsen, Anna Maria Siljander, Muurame församling, utbildare Juhani Holma, Kyrkostyrelsen och redaktör Pekka Heikkilä, kyrkstyrelsens plenum.
Arbetsgruppen ska verka under tiden 15.11.2017-31.12.2018.

Mera information: ecklesiastikrådet Pekka Huokuna, tfn 050 566 6140, pekka.huokuna@evl.fi

Arbetsgrupp för frivilligarbetet

Kyrkostyrelsen har också fått i uppgift att utveckla rekrytering av församlingsanställda, deras utbildning och kunnande, att kartlägga frivilligarbetet och församlingsmedlemmarnas egna initiativ (till verksamhet) och utveckla ledningen av kyrkan så att ledarna beaktar den andliga aspekten i ledningen, ledning av frivilligarbete och stödande av den andliga identiteten bland såväl anställda om frivilliga.

Kyrkostyrelsen grundade en arbetsgrupp bestående av experter från många områden som ska utreda helheten. Arbetsgruppen ska utreda vilka slags ändringar som behövs i nuvarande lagstiftning och praxis, och göra förslag till nödvändiga förändringar.

Arbetsgruppen leds av kaplan Riitta Särkiö Laune församling och medlemmar är utvecklingschef Hannu Harri, Kirkkopalvelut - Kyrktjänst, ledande diakoniarbetare Henriikka Tarri, församlingen i Lembois, jordbrukare Jouko Kukkonen Keitele, chef för nätverksarbetet Mervi Viuhko, Sansa, diakonichef Teemu Hälli, Åbo och S:t Karins församling, kyrkoherde Tuomo Törmänen, Taivalkoski församling, hemlandsledare Albert Häggblom, SLEF, Jari Nieminen, Suomen Partiot, och sakkunnig Irene Nummela, Kyrkostyrelsen.

Mera information: ecklesiastikrådet Pekka Huokuna, tfn 050 566 6140, pekka.huokuna@evl.fi

Arbetsgrupp utreder och gallrar i bestämmelser om underställning

Kyrkomötet har gett Kyrkostyrelsen i uppgift att göra ett förslag till kyrkomötet om att gallra i bestämmelser om underställning. I arbete ska man beakta den kodifieringsprocess som pågår. Målet är att alla underställning av beslut på sikt ska kunna tas bort. Kyrkostyrelsens plenum tillsatte en arbetsgrupp som representerar olika områden som ska bereda frågan. Arbetsgruppen har tid på sig till hösten 2018 och kyrkostyrelsen ska avge sitt förslag till kyrkomötet i november 2018.

Arbetsgruppen leds av ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja. Övriga medlemmar är lagfarna assessorn Mari Aalto, Uleåborgs domkapitel, stiftsdekan Kai Peltonen, Esbo domkapitel, kyrkoherde Anders Laxell, Borgå domkapitel och ekonomichef Tiina Snicker, S:t Michels stift. Sekreterare för arbetsgruppen är förvaltningschef Asta Virtaniemi, Kyrkostyrelsen.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, Kyrkostyrelsen, tfn 09 180 2203, pirjo.pihlaja@evl.fi