Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Förändringar i familjen utmanar kyrkan

Publicerad 02.11.2017

Forskare menar att familjelivet förändras kraftigt såväl i Finland som på andra håll i Europa. Till exempel har andelen ensamförsörjande ökat från 12 procent i början av 1980 till 21 procent 2015. Barnfamiljernas andel har sjunkit under 40 procent när de på 1970-talet utgjorde nästan 60 procent av befolkningen.

I de nordiska länderna kommer ca 35-40 procent av barnen troligen att uppleva att föräldrarna skiljer sig och leva en del av sin barndom i en nyfamilj. Redan nu lever lite mer än 10 procent av barnen i två hem, i stort sett lika mycket hos båda föräldrarna. Också det att pappornas aktivitet och engagemang i vården och fostran av barnen har ökat berättar om en förändring i kulturen.

Förändringen syns också i värderingar och attityder. Överallt i Europa anser nästan nio av tio att familjen är mycket viktig, och här har det inte skett just någon förändring sedan 1980-talet. Däremot syns förändringen i den ökade toleransen gentemot familjeformer som avviker från den egna.

Kyrkans forskningscentrals publikation Perhe ja avioliitto muutoksessa (Familj och äktenskap i förändring) visar att biologiska, psykologiska, kulturella, religiösa och ekonomiska faktorer på många sätt påverkar familjelivet och samhället. I boken närmar man sig familjen och äktenskapet utgående från forskning, statistik och det arbete som görs bland familjerna. Experter på olika områden berättar vad en familj är i dagens Finland och hurdana utmaningar familjer och parförhållanden möter. Samtidigt berättar boken om utmaningar som kyrkan och hela samhället allt oftare möter i olika parförhållanden och familjer.

Artikelförfattarna är akademiska experter från olika vetenskapsområden, bland annat professorn i familjeforskning Kimmo Jokinen, professorn i praktisk teologi Jyrki Knuutila, justitierådet Kirsti Kurki-Suonio och doktorand Emma Audas. Bland artikelförfattarna finns också andra experter som barnombudsmannen Tuomas Kurttila och familjerådgivare Jaana Lähteensuo.

De förändringar som har skett i samhället har också utmanat kyrkorna att tänka över sin äktenskapssyn. Bakgrunden till artikelsamlingen ligger i den begäran som kyrkomötet för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland framställde 2015 om att granska samhälleliga, kulturella och kyrkliga förändringar i synen på äktenskap och familj. Kyrkans forskningscentral startade därför ett forskningsprojekt 2016 och slutresultatet är boken Perhe ja avioliitto muutoksessa.

Målet med boken har inte varit att ta ställning till kyrkans äktenskapssyn utan erbjuda en analys av begreppen äktenskap och familj och av den omgivning där kyrkans diskussion om äktenskapssyn förs. Som en samling av mångsidiga vetenskapliga debattinlägg betjänar boken såväl kyrkliga debattörer som en bredare läsarkrets.

Seminarium då boken offentliggörs 21.11

Boken offentliggörs den 21 november klockan 9-16 i Vetenskapernas hus i Helsingfors (sal 104, Kyrkogatan 6, Helsingfors). Seminariet är öppet för medier och andra som intresserade som anmält sig på förhand.

Seminariet öppnas av ärkebiskop Kari Mäkinen. Vid seminariet talar bland andra biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, Emma Audas, Jyrki Knuutila, Kriski Kurki-Suomio, biskop Jari Jolkkonen och biskop Björn Vikström.

Mera information om boken

Mera information om seminariet

Mer information:
Maarit Hytönen, forskare, Kyrkans forskningscentral, tfn 040 777 5393, maarit.hytonen@evl.fi