Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskop Björn Vikström kandidat i ärkebiskopsvalet

Publicerad 13.10.2017

Biskop, teologie doktor Björn Vikström (f. 1963) har ställts upp som kandidat i ärkebiskopsvalet. Valmansföreningen lämnade in valhandlingarna till domkapitlet i Åbo ärkestift den 12.10.2017.För valmansföreningens stiftelseurkund krävs samtycke av kandidaten plus minst 30 personer som har rösträtt i valet. Prosten, teologie doktor Heli Inkinen (f. 1957) är också kandidat i ärkebiskopsvalet.

Vikström prästvigdes 1988 i Borgå. Han tillträdde som biskop i Borgå stift i november 2009. Vikström är teologie doktor från Åbo Akademi. Han har också en filosofie magisters examen från Helsingfors universitet.

Vikström har lång erfarenhet av församlingsarbete. Åren 1991-2006 arbetade Vikström som kaplan i Kimito församling, med avbrott för forskarstudier. Före det var Vikström församlingspastor i Helsingfors åren 1988-91. Åren 2006-2009 var Vikström forskare, koordinator och utbildningsplanerare vid Åbo Akademi.

Kandidatnomineringen i ärkebiskopsvalet inleddes 25.9 och avslutas 27.11 klockan 15.

Valets första omgång hålls 8.2.2018

Ärkebiskopsvalets första valomgång hålls torsdagen den 8 februari 2018. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna hålls en andra valomgång torsdagen den 1 mars mellan de två kandidater som har fått flest röster.

Inför den första valomgången ordnas tre valpaneler: i Åbo, Björneborg och Helsingfors. Information om var och exakt tidpunkt meddelas senare på ärkestiftets webbplats.

Rösträtt i ärkebiskopsvalet har ärkestiftets präster och lektorer, och lekmannaelektorer som utsetts av församlingarna. Antalet lekmannaelektorer är detsamma som antalet röstberättigade präster och lektorer, i detta val 603. Utöver dessa har också alla kyrkomötesombud och medlemmar i stiftsfullmäktigena, domkapitlen och kyrkostyrelsen rösträtt. Sammanlagt blir det 1 525 röstberättigade.

Kyrkan har nyligen ändrat valbestämmelserna som minskar inverkan av rösterna från Åbo ärkestift. Genom en viktning av ärkestiftets röster stärks de övriga stiftens och rikskyrkans inverkan på valet. Bakgrunden till ändringen är att ärkebiskopens uppgifter på riksnivå har ökat i både omfattning och betydelse.

Ärkebiskop Kari Mäkinen går i pension den 1 juni 2018. Mäkinen har varit ärkebiskop sedan 2010 och är den fjortonde ärkebiskopen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Mäkinen uppnår pensionsålder nästa vår.

Den nya ärkebiskopen tillträder i början av juni 2018.

Mera information om ärkebiskopsvalet finns på ärkestiftets webbplats (på finska).

Mera information:
ombud för valmansföreningen: Maria Ollila, tfn 044 563 3838, maria.ollila@evl.fi
http://bjornvikstrom.fi/

Mera information kring valet:
Åbo domkapitels lagfarna assessor Matti Mäkinen, tfn 0400 774 311, matti.makinen@evl.fi