Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet: Kyrkan ska inte avstå från vigselrätten

Publicerad 11.10.2017

Biskopsmötet beslöt på onsdagen att sända dokumentet Selvitys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihkioikeudesta luopumisesta ja avioliittoon vihkimisen merkityksestä kirkon identiteetille (utredning om att avstå från vigselrätten och vilken betydelse vigseln har för evangelisk-lutherska kyrkans identitet) till kyrkomötet.

Biskopsmötet konstaterar att kyrkan i nuläget borde hålla kvar rätten att viga till äktenskap. Att hålla kvar vigselrätten stöder kyrkans identitet som en kyrka som förkunnar evangelium, tjänar sina medlemmar och upprätthåller kulturtraditionen. Den enkätundersökning som gjorts i samband med utredningen visar att kyrklig vigsel till äktenskap har ett starkt stöd  bland såväl kyrkans medlemmar som bland alla finländare.

Biskopsmötet föreslår att kyrkomötet beaktar utredningen i den fortsatta behandlingen och att man utvärderar slutsatserna i utredningen. Slutsatserna är inte tänkta som förslag till kyrkomötet. Mötet kan granska dem närmare till exempel då det behandlar ombudsinitiativet från maj 2017 som föreslår att kyrkans äktenskapssyn breddas.

Enligt biskopsmötet behöver man i diskussionerna och beslutsfattandet ha som ledstjärna att de olika sätten att se på äktenskap mellan personer av samma kön inte blir en fråga som splittrar kyrkan.

I november 2016 gjordes ett ombudsinitiativ till kyrkomötet med ett förslag om att utreda om det finns anledning för kyrkan att avstå från vigselrätten. Kyrkomötet sände ombudsinitiativet till biskopsmötet som skulle bereda frågan tillsammans med kyrkostyrelsen.

Biskopsmötet beslöt i januari 2017 att göra en bred kartläggning av vigselrättens betydelser för kyrkans identitet och vilka alternativ kyrkan har. Biskopsmötet kallade professor emerita Eila Helander till utomstående utredare. I arbetet fick hon stöd av en styrningsgrupp. Helander överräckte utredningen till biskopsmötet i september.

Ett annat ombudsinitiativ om att bredda kyrkans äktenskapssyn behandlas för närvarande i kyrkomötets konstitutionsutskott.

Ändringen av äktenskapslagen 1.3.2017 har väckt diskussion i kyrkan och har skapat tryck på att granska den kyrkliga vigselns betydelse och ställning.

Biskopsmötets framställning till kyrkomötet finns på biskopsmötets webbsidor

Pressmeddelande om Helanders utredning (6.9.2017) med länk till utredningen (pdf)

Biskopsmötet gav anvisningar om konfirmandgruppers deltagande i nattvarden under skriftskolan

Biskopsmötet gav anvisningar om konfirmandgruppers deltagande i nattvarden. Nattvardsfirande på konfirmandläger ska följa de principer som i vanliga fall gäller då man firar nattvard på lägergårdar, institutioner och då anställda samlas. Det är bra att man i församlingen diskuterar nattvardsfirande med unga och föräldrar inför skriftskolan.

I maj 2017 sände kyrkomötet ett initiativ om konfirmandgruppers nattvardsfirande till biskopsmötet och bad mötet ge anvisningar i frågan.

Biskopsmötets anvisningar om konfirmandgruppers deltagande i nattvarden under skriftskolan finns på biskopsmötets webbsidor

Remissdiskussion om riktlinjer för kyrkans mission och avtal med missionsorganisationerna

Biskopsmötet förde också remissdiskussion om riktlinjerna för kyrkans mission och behovet av att uppdatera avtalet med kyrkans missionsorganisationer. Kyrkostyrelsen gjorde ett femårigt grundavtal med kyrkans missionsorganisationer sommaren 2013 som nu behöver uppdateras.

Till kyrkans missionsorganisationer hör Finska missionssällskapet, Lutherska Evangeliföreningen i Finland, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, Evangelisk-lutherska Missionsföreningen Såningsmannen, Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission, Mediemissionsorganisationen Budbärarna och Finska Bibelsällskapet.

Bestämmelser om en medlem i en annan kyrkas deltagande i nattvarden träder ikraft i november

Evangelisk-lutherska kyrkans biskopsmöte beslöt på sitt möte 6.9.2017 att ge bestämmelser om andra kyrkors medlemmars deltagande i nattvarden i lutherska kyrkan. Bestämmelserna har nu granskats av kyrkans laggranskningskommitté som gjorde ett par lagtekniska ändringar i bestämmelserna. Biskopsmötet beslöt att bestämmelserna träder ikraft 1.11.2017.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189
Om konfirmandgruppers nattvardsdeltagande: biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 3803 270