Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Enkät: Framtidens kyrka – ett vardagsrum av gemenskap

Publicerad 10.10.2017

Kyrkostyrelsen gjorde i juni-september 2017 en bred enkät bland församlingarna, de kyrkliga samfälligheterna och domkapitlen om kyrkans framtida förnyelse. Enkäten var en del av den breda helhet av åtgärder som kyrkomötet våren 2017 gav till kyrkostyrelsen och vars mål är en förändring av kyrkans organisation och verksamhetskultur.

Enligt kyrkomötets framtidsriktlinjer borde kyrkliga lokaler vara mångsidiga center för gemenskap som så ofta som möjligt är öppna för församlingsmedlemmarna. Hela 90 procent av de som svarade på kyrkostyrelsens enkät var av samma åsikt; en mångsidig användning av kyrkolokaler borde eftersträvas i hela kyrkan.

94 procent av de som svarade berättade att i deras egen församling används kyrkolokaler redan nu förutom till gudstjänster också till bland annat konserter, föreläsningar och evenemang för unga.

Ändå uppskattade närmare hälften av församlingarna att en mångsidig användning av kyrkolokaler skulle kräva en stor mängd relativt svårgenomförbara åtgärder eller vara helt omöjligt att genomföra. En del av dem som svarade berättade att det inte är möjligt att använda traditionellt kulturhistoriskt värdefulla kyrkor mångsidigt. Under de framtidsworkshopar som ordnats för stiften i samband med enkäten konstaterade man också att det som är utmanande med att använda en kyrkolokal mångsidigt är bland annat kyrkornas fasta bänkar.

Attitydförändring krävs för att förbättra församlingsmedlemmarnas verksamhetsmöjligheter

I enkäten kartlades hinder för frivilligarbete och för församlingsmedlemmarnas egna initiativ i församlingarna. Det största hindret för församlingsmedlemmarnas och frivilligas aktivitet ansågs vara de anställdas attityder (68 procent) och en försiktig verksamhetskultur (68 procent). Rent allmänt ansåg man att de församlingsanställdas förmåga att möta församlingsmedlemmar och organisera frivilligarbete var god.

Enligt de svarande kan man stärka kunnandet med en ny inställning (73 procent) och fortbildning (68 procent). Dessutom borde man ge tillräckligt med tid för att mötas (48 procent). Andra lösningar som kom fram i enkäten var att dela goda verksamhetsmodeller, mod att dela på ansvaret och att dra nytta av sociala medier och annan effektiv kommunikation.

Unga har dåliga påverkningsmöjligheter – lös med kontakt till beslutsfattarna?

Det som kyrkomötet också bett kyrkostyrelsen utreda är hur man kan förbättra ungas och unga vuxnas delaktighet i den kyrkliga förvaltningen. Många som svarade på kyrkostyrelsens enkät berättade att de ungas påverkningsmöjligheter i församlingen är dåliga. Det finns inga speciella påverkningsmöjligheter för unga och unga förtroendevalda måste många gånger ge avkall på sin plats eller avbryta på grund av studier eller militärtjänstgöring.

Fyra av fem svarande var av den åsikten att det bästa sättet att stärka de ungas möjligheter att påverka beslutsfattandet skulle vara träffar för unga och beslutsfattare under fria former. Det som också fick stöd var ungdomsparlament på stiftsnivå (25 procent) och ungdomsfullmäktige i församlingarna (21 procent).

Förslag på sätt att öka de ungas valdeltagande som fördes fram var att ordna vallokaler i skolor, riktade kampanjer och att undersöka möjligheten till röstning över nätet.

Andra frågor som togs upp i enkäten var bland annat en granskning av stiftsgränserna, tjänste- och arbetsförhållanden och ändringar som hör samman med anställningar, förnyelse av kyrkans tjänste- och förvaltningsterminologi och att sänka avgiften till centralfonden.

De som svarade på enkäten i församlingarna var kyrkoråd och församlingsråd, gemensamma kyrkoråd i samfälligheter och stiftsfullmäktige och domkapitel i stiften. Enkätens svarsprocent var 64 procent. Det finns ett sammandrag (Palautekooste-kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjaukset) i webbtjänsten Sakasti. Det svenska sammandraget publiceras inom nästa vecka.

Kyrkostyrelsens plenum godkände på sitt möte den 10 oktober den plan för hur man går vidare med framtidsriktlinjerna som gjorts upp på basen av enkäten. I planen beskrivs hur och med vilken tidtabell olika reformer går vidare. Kyrkostyrelsen ger sammanfattningen av responsen och tillvägagångsplanen till kyrkomötet för kännedom. Den feedback som man fått in kommer att utnyttjas i sin helhet i det fortsatta arbetet med reformerna.

Plan för hur arbetet framskrider

Mera information:
projektchef Terhi Kaira, Kyrkostyrelsen, tfn 050 326 3012, terhi.kaira@evl.fi